Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές σε Χρήμα

Επίδομα Μητρότητας

Κατ΄ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 4097/2012 (ΦΕΚ. Α’ 235/3-12-12) που ενσωματώνει την αρ. 2010/41/ΕΕ οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Ε., εκδόθηκε η αρ. Φ.40035/41931/1653 /23-1-2015 Υπουργ. απόφαση (ΦΕΚ. Β’ 192/23-1-15) με την οποία ορίζεται:

«Αυτοαπασχολούμενες γυναίκες - άμεσα ασφαλισμένες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), δικαιούνται λόγω κυοφορίας και λοχείας, μηνιαίο επίδομα μητρότητας, ύψους εκατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών».

Το εν λόγω επίδομα χορηγείται για τοκετό από 23/1/2015 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της Υπουργ. απόφασης) και ανεξάρτητα από την προβλεπόμενη μείωση ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 141 του Ν. 3655/08.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού, καθώς και να μην δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

  • Αίτηση της ασφαλισμένης στο περιφερειακό τμήμα του Ο.Α.Ε.Ε., που ανήκει βάσει της επαγγελματικής της έδρας.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ή βεβαίωση του γιατρού του μαιευτηρίου για την πραγματοποίηση του τοκετού.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν δικαιούται από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό επίδομα μητρότητας.
  • Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Ι.Β.Α.Ν. και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

 

Κατεβάστε αίτηση χορήγησης για επίδομα μητρότητας

Κατεβάστε υπεύθυνη δήλωση για επίδομα μητρότητας