Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022

 
 
Παροχές Συντάξεων

Διαδοχική Ασφάλιση

Οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, εφαρμόζονται όταν ένας εργαζόμενος ο οποίος είναι ασφαλισμένος σε Ασφαλιστικό Οργανισμό, σταματήσει να εργάζεται και να ασφαλίζεται στον Οργανισμό αυτό και αναλάβει άλλη εργασία ή ασκήσει άλλο επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζεται σ’ άλλον ομοειδή Οργανισμό (Ν. 1405/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. (Π.Δ.312/75 ΑΡΘΡΟ 5)

1. Αίτηση με την οποία θα ζητείται η έκδοση αναγνωριστικής πράξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Ο.Α.Ε.Ε.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, νόμιμα επικυρωμένη.

3. Πιστοποιητικό γέννησης, ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία (άρθρο 5 Ν.3242/04 &16 του Ν.3448/06)

4. Πιστοποιητικό Σωματείου Αρτοποιών, το οποίο θα εκδοθεί με απόφαση του Δ.Σ. αυτού και θα πιστοποιεί την ακριβή ημερομηνία έναρξης και διακοπής του επαγγέλματος, τον διάδοχο της επιχείρησης η ότι παραμένει κλειστή, εάν λειτουργούσε υπό ατομική η εταιρική μορφή, καθώς και ότι στο αρτοποιείο γινόταν κατεργασία αλεύρων για παραγωγή άρτου όλα τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτούντος.

5. Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου το οποίο και αυτό θα πιστοποιεί την ακριβή ημερομηνία έναρξης και διακοπής του επαγγέλματος.

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστεί ένα από τα δυο πιο πάνω πιστοποιητικά, μπορεί να αναπληρωθεί είτε με πιστοποιητικό του ΟΑΕΕ ( πρώην ΤΕΒΕ), είτε του δημάρχου, είτε με βεβαίωση του αρμόδιου αστυνομικού τμήματος, ή ετέρας υπηρεσίας του δημόσιου ή Ν.Π.Δ.Δ. είτε της επαγγελματοβιοτεχνικής οργάνωσης ( τα οποία θα εκδοθούν όπως ακριβώς και το πιστοποιητικό του σωματείου ), είτε με τα τιμολόγια αγοράς αλεύρων η τα βιβλία παραγωγής, είτε με τα εταιρικά συμβόλαια η τα μισθωτήρια συμβόλαια, τα οποία όμως πρέπει να φέρουν βέβαια χρονολογία και να είναι νόμιμα επικυρωμένα.

Όσοι έχουν ασκήσει το επάγγελμα του αρτοποιού ορισμένα χρόνια προ του 1967, πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν πιστοποιητικό σωματείου η επαγγελματοβιοτεχνικής οργάνωσης η δημάρχου η προέδρου της κοινότητας, στο οποίο να περιλαμβάνεται η φράση « κατεργάζονταν αλευρά για παραγωγή άρτου όλα τα χρόνια ». με τη φράση αυτή τους αναγνωρίζονται πλασματικά τα χρόνια προ του 1967.(Π.Δ.37/83 άρθρο1)

6. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος, ο διάδοχος της επιχείρησης η ότι αυτή παραμένει κλειστή (ανάλογα με την περίπτωση), καθώς και ότι τον χρόνο της επαγγελματικής του δραστηριότητας ο αιτών δεν τον έχει αναγνωρίσει σε άλλον επικουρικό φορέα.

Κατεβάστε έντυπα για την έκδοση αναγνωριστικής Πράξης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Τιμολόγια αγοράς αλεύρων 1967 – 1974 σκέτα (χωρίς καταστάσεις και υπεύθυνες δηλώσεις) Π.Δ.216/91.

Όσοι έχουν διακόψει το επάγγελμα μέχρι 30-6-1991 και δεν έχουν τα τιμολόγια αγοράς αλεύρων της περιόδου αυτής (1967-1974), μπορούν να υποβάλλουν τα βιβλία παραγωγής.(Απόφαση Δ.Σ. ΤΕΑΑ 9/31-7-95 28η συνεδρίαση).

2. Τιμολόγια αγοράς αλεύρων 1975 έως τη διακοπή του επαγγέλματος (Π.Δ.37/83 άρθρο 1) καταχωρημένα για κάθε έτος σε αναλυτική κατάσταση – υπόδειγμα της οποίας σας επισυνάπτουμε -. τα τιμολόγια αυτά εκτός από τη κατάσταση θα συνοδεύονται κάθε χρόνο από μια υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της αγορασθείσης και κατεργαθείσης ποσότητας αλεύρων, καθώς και της καταβληθείσης υπέρ του Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Ε.Α.Α. εισφοράς.

Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης υπό εταιρική μορφή, πρέπει να υποβάλλονται τόσες υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε χρόνο, όσοι οι εταίροι, καθώς και τα εταιρικά συμβόλαια, οι τυχόν τροποποιήσεις και το διαλυτικό, νόμιμα επικυρωμένα.

Για όσα χρόνια δεν υπάρχουν τιμολόγια, πρέπει ο αιτών να το δηλώνει εγγράφως σε υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μας γνωρίσει το δημοτολόγιο που είναι εγγεγραμμένος για να αναζητήσουμε αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό Γέννησής του.

Κατεβάστε υπόδειγμα-αναλυτική κατάσταση