Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Διαδοχική Ασφάλιση

  ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, το αίτημα υποβάλλεται στον τελευταίο φορέα.

Ο τελευταίος φορέας είναι αρμόδιος να κρίνει το αίτημα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, εφόσον έχει στην ασφάλιση του 5 ολόκληρα χρόνια ή 1500 ημέρες εργασίας, από τις οποίες 20 μήνες ή 500 ημέρες αντίστοιχα κατά την τελευταία 5ετία, πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή κρίσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξης λόγω Γήρατος.

Για την κρίση του αιτήματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή θανάτου απαιτείται πλέον η πραγματοποίηση στην ασφάλιση του τελευταίου φορέα σαράντα (40) μηνών ή 1000 ημερών εκ των οποίων όμως δώδεκα (12) μήνες ή 300 ημέρες ασφάλισης αντίστοιχα κατά την τελευταία πενταετία,  πριν τη διακοπή της απασχόλησης ή την υποβολή κρίσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σύνταξης λόγω Αναπηρίας ή Θανάτου.

Ο Οργανισμός που είναι αρμόδιος να κρίνει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα εξετάζει αν συγκεντρώνονται κατά περίπτωση οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία του για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος δηλαδή όριο ηλικίας και απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για τις συντάξεις λόγω γήρατος, ποσοστό αναπηρίας και απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας, συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τις συντάξεις λόγω θανάτου.

 Αν στην ασφάλιση του τελευταίου φορέα δεν έχει πραγματοποιηθεί ο αριθμός των ημερών που ορίζονται παραπάνω δηλαδή 1500 ημέρες εργασίας ή 500 την τελευταία πενταετία για τη σύνταξη λόγω γήρατος και 1000 ημέρες εργασίας ή 300 την τελευταία πενταετία για την σύνταξη λόγω αναπηρίας και θανάτου ή αν τις έχει πραγματοποιήσει αλλά δεν έχει τις χρονικές προϋποθέσεις για να δικαιωθεί συντάξεως από τον Οργανισμό που υπέβαλε το αίτημα, τότε το αίτημα στέλνεται για κρίση στον επόμενο κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών εργασίας Οργανισμό με την προϋπόθεση ότι έχει επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος (όριο ηλικίας για σύνταξη γήρατος ή ποσοστό αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας) που απαιτείται από τη νομοθεσία του τελευταίου Οργανισμού που ήταν ασφαλισμένος.

Ο προηγούμενος φορέας κρίνει το αίτημα και χορηγεί σύνταξη εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις που απαιτεί η νομοθεσία του (συντάξιμος χρόνος, ηλικία, ποσοστό αναπηρίας) λαμβάνοντας υπόψη και τον χρόνο που διανύθηκε και στους άλλους Φορείς και ανεξάρτητα με το πόσο χρόνο έχει στην ασφάλιση του.  

Αν το αίτημα απορριφθεί από όλους τους προηγούμενους φορείς, επιστρέφει στον τελευταίο ο οποίος κρίνει το αίτημα εφόσον έχει στην ασφάλιση του 1000 ημέρες εργασίας ή 40 μήνες ασφάλισης εκ των οποίων 300 ημέρες εργασίας ή 12 μήνες ασφάλισης αντιστοίχως την τελευταία πενταετία για τις περιπτώσεις γήρατος και 300 οποτεδήποτε για τις περιπτώσεις αναπηρίας και θανάτου και χορηγεί σύνταξη εφόσον έχει τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία του (ηλικία, ποσοστό αναπηρίας).

Στην διαδοχική ασφάλιση ολόκληρος ο χρόνος υπολογίζεται από τον αρμόδιο για την απονομή της σύνταξης οργανισμό ως χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του τόσο για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για τον καθορισμό του ποσού της σύνταξης και δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε οργανισμού.

Σχετικό το άρθρο 14, Ν.1902/90 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 §1, Ν.3863/10 (ΦΕΚ.115 Α).

            Τελευταία ενημέρωση   02/12/2016