Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΟΑΕΕ


 
 

Περ/κη Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών


Ο. Α. Ε. Ε.

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

  

 Στο ΦΕΚ 58/3-4-2008/τ. Α΄ δημοσιεύθηκε ο Νόμος 3655/2008 «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο Β΄ του ανωτέρω Νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν την Επικουρική Ασφάλιση των Ελευθέρων Επαγγελματιών. Ειδικότερα  μεταξύ των άλλων προβλέπονται και τα ακόλουθα:

 1. Με το άρθρο 12 συνιστάται στον Ο.Α.Ε.Ε. από 1η  Αυγούστου  2008 νέος Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικουρικής σύνταξης στα πρόσωπα που θα υπαχθούν στην ασφάλισή του, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.
   
 2. Στο άρθρο 14 ορίζεται ότι στην ασφάλιση του εν λόγω κλάδου υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους,  οι  εν ενεργεία Ελεύθεροι Επαγγελματίες που είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του Ο.Α.Ε.Ε., καθώς και στον  Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων, εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο Επικουρικό Φορέα και την 1η Αυγούστου 2008 (ημερομηνία σύστασης του Κλάδου) δεν είχαν συμπληρώσει το 60ον έτος της ηλικίας τους. 
  Τα εν λόγω πρόσωπα κατατάσσονται στην 1η  Ασφαλιστική Κατηγορία,  έχουν όμως τη δυνατότητα να υπαχθούν σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία της επιλογής τους, από την πρώτη του επόμενου έτους της υποβολής της σχετικής αίτησης. Το δικαίωμα υπαγωγής στην επικουρική προαιρετική ασφάλιση ασκείται μία φορά και δεν είναι δυνατή η ασφάλιση εκ νέου, εφόσον αυτή διακοπεί ή απωλεσθεί το δικαίωμά της.
   
 3. Στο άρθρο 15 προσδιορίζονται οι εισφορές των ασφαλισμένων Ελεύθερων Επαγγελματιών, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 6% επί του ποσού της 1ης  Ασφαλιστικής κατηγορίας ή της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχουν υπαχθεί με αίτησή τους. Συγκεκριμένα   οι εισφορές που πρέπει να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες κατά κατηγορία έχουν ως εξής :

   

  Ασφαλιστική Κατηγορία

  Μηνιαία Εισφορά

  Νόμισμα

  1η

  43,55

  ΕΥΡΩ

  2η

  53,18

  ΕΥΡΩ

  3η

  63,49

  ΕΥΡΩ

  4η

  69,31

  ΕΥΡΩ

  5η

  79,95

  ΕΥΡΩ

  6η

  90,17

  ΕΥΡΩ

  7η

  96,42

  ΕΥΡΩ

  8η

  104,26

  ΕΥΡΩ

  9η

  111,30

  ΕΥΡΩ

  10η

  118,35

  ΕΥΡΩ

  11η

  125,39

  ΕΥΡΩ

  12η

  132,44

  ΕΥΡΩ

  13η

  139,48

  ΕΥΡΩ

  14η

  146,53

  ΕΥΡΩ


   
 4. Στο άρθρο 16 προβλέπεται ότι ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, συνυπολογίζεται στον κλάδο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.
   
 5. Με το άρθρο 17 καθορίζονται οι προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος, αναπηρίας & θανάτου στον Επικουρικό Κλάδο και με την προϋπόθεση ότι οι ασφαλισμένοι δικαιούνται  για την αυτή αιτία κύρια σύνταξη. Ειδικότερα ορίζεται ότι για την απόκτηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, κατά την πρώτη εφαρμογή του Νόμου, απαιτείται η πραγματοποίηση πέντε (5) τουλάχιστον ετών  στην ασφάλιση του κλάδου από την έναρξη λειτουργίας του (1-8-2008). Μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται προοδευτικά σε δεκαπέντε (15) με την προσθήκη ενός έτους για κάθε χρόνο, αρχής γενομένης από το έτος που ακολουθεί το έτος συμπλήρωσης της πενταετίας.
   
 6. Με το άρθρο 18 καθορίζεται το ποσό της  καταβαλλόμενης σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και θανάτου το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2084/1992, όπως ισχύουν κάθε φορά, ήτοι 20% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος σε συνάρτηση με τα έτη ασφάλισης στον κλάδο.

  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στον επικουρικό κλάδο είναι :

α) Αίτηση

β) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας


γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο  Επικουρικό Φορέα


δ) Εξουσιοδότηση σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο.

  

     Οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους είτε στα Περιφερειακά Τμήματα του Ο.Α.Ε.Ε. που ανήκουν (τα οποία στη συνέχεια τις διαβιβάζουν στον επικουρικό κλάδο), είτε στα Γραφεία του κλάδου στον οδό Λέκκα 22 – 10562 ΑΘΗΝΑ , 6ος  ΟΡΟΦΟΣ.


Tηλέφωνο εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων ΟΑΕΕ: 210 3666004

Τηλέφωνο Επικοινωνίας για θέματα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών: 210 3252636 και φαξ 210 5240559