Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020

 
 
'Εντυπα
 
- ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ(διπλούν) & ΟΔΗΓΙΕΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ(διπλούν) & ΟΔΗΓΙΕΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 89/67
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.959/79
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ Ε.Π.Ε.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ Ε.Ε.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ Ο.Ε.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ Α.Ε.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν.Ε.Π.Α.(Ν.3182/03)
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ(ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ(ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΛΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ-ΓΑΜΟΥ-ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. Ν.2690/1999)
  
- (TANΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΝΕΑΣ ΙΚΕ
  
- (TANΠΥ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.378/68
  
- (TANΠΥ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (ΙΚΑ)
  
- (TANΠΥ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν2084
  
- (ΤΑΝΠΥ) ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ