Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Εισφορές

Τρόποι Εξόφλησης Εισφορών

Στις αρχές κάθε μονού μήνα αποστέλλεται απόδειξη πληρωμής που αφορά τις εισφορές του προηγούμενου διμήνου
και την οποία μπορεί ο ασφαλισμένος να εξοφλήσει εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του μήνα αυτού.
Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος δε λάβει απόδειξη πληρωμής πρέπει να απευθυνθεί, όπως και για οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία, στο Περιφερειακό Τμήμα ΟΑΕΕ που ανήκει για την επανέκδοσή της και πάντως πριν το τέλος του
μήνα εξόφλησης ώστε να μην επιβαρυνθεί με πρόσθετα τέλη. Οι εισφορές καταβάλλονται στις Τράπεζες και στα
αυτοματοποιημένα καταστήματα των ΕΛΤΑ.