Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Εγκύκλιος: 1 ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «παλαιών ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993»
  
- Εγκύκλιος: 2 ΘΕΜΑ :«Ανακεφαλαίωση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης «νέων ασφαλισμένων», ήτοι ασφαλισμένων σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο από την 1/1/1993 και εφεξής»
  
- Εγκύκλιος: 3 ΘΕΜΑ: «Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας συνταξιούχων και των μελών της οικογενείας τους, για ένα εξάμηνο, μετά τη λήξη της συνταξιοδότησής τους».
  
- Εγκύκλιος : 4 ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄) .
  
- Αιτήσεις που αφορούν την Εγκύκλιο : 4 ΘΕΜΑ: Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών Ν.4152/2013. Νέες διατάξεις άρθρου 12 Ν. 4225/7-1-2014 (ΦΕΚ 2 / τ. Α΄) .
  
- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 24-2013 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 5 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος»
  
- Εγκύκλιος : 6 ΘΕΜΑ : « Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στο Νομό Κεφαλληνίας και επλήγησαν από το σεισμό της 26ης Ιανουαρίου 2014 »
  
- Εντυπα για εγκύκλιο 6
  
- Εγκύκλιος : 7 ΘΕΜΑ : «Επέκταση χορήγησης βοηθήματος ανεργίας και σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, οι οποίοι ρύθμισαν τις οφειλές τους στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος»
  
- Εγκύκλιος: 8 ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών
  
- Εγκύκλιος : 9 ΘΕΜΑ :«Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν. 4237/2014 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων έτους 2014».
  
- Εγκύκλιος: 10 ΘΕΜΑ: «Δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της έδρας της επιχείρησης μετά την υποχρεωτική υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, υπεκμισθώσεων,παραχώρησης χρήσης (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) ακίνητης περιουσίας».
  
- Η αρ. 1013/2014 ΠΟΛ (ΦΕΚ 32/14-1-2014)
  
- Εγκύκλιος 11 ΘΕΜΑ : « α) Παράταση συνταξιοδότησης για ένα εξάμηνο στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για υγειονομική κρίση και επέκταση της σε άλλες κατηγορίες. β) Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ».
  
- Εγκύκλιος: 12 ΘΕΜΑ : «Λήξη της ασφαλιστικής σχέσης μέλους Δ.Σ Ανώνυμης Εταιρίας και μετόχου με ποσοστό 3% και άνω στο κεφάλαιο αυτής, λόγω απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ»
  
- Εγκύκλιος: 13 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλών εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος, από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας»
  
- Σχέδια Εγκυκλίου 13-2014
  
- Εγκύκλιος: 14 ΘΕΜΑ: Καταγραφή ασφαλιστικού βίου- Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου.
  
- Εγκύκλιος : 15 Θέμα : Κωδικοποίηση ισχυουσών διατάξεων Ασφαλιστικής ικανότητας μετά την 1/11/1999 ημερομηνία ισχύος του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. (Υ.Α 35/1385/99).
  
- Εγκύκλιος: 16 ΘΕΜΑ : “Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014”.
  
- περ.2 της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου 1 του ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/7-4-2014)
  
- Κωδικοποίηση επιλογή φορέα ασφάλισης ασφαλισμένων μετά την 01-01-1993
  
- Εγκύκλιος: 17 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση κωδικών διακοπής ασφαλισμένων στο Πληροφοριακό
  
- Εγκύκλιος: 18 ΘΕΜΑ: «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»
  
- Εγκύκλιος: 19 ΘΕΜΑ : “Ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)”
  
- Εγκύκλιος: 20 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας “ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ”, τα οποία πριν το διορισμό τους στις θέσεις αυτές υπάγονταν στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος: 21 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014»
  
- Εγκύκλιος: 22 ΘΕΜΑ: «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»
  
- Εγκύκλιος: 23 Θέμα: «Απόφαση Η6/16-12-10 της Διοικητικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»
  
- Εγκύκλιος: 24 ΘΕΜΑ : « Προσαυξημένες μετά την 1/1/11 προϋποθέσεις γήρατος - Πλασματικοί χρόνοι αρθ. 39,40,41 του Ν.3996/11 σε συνδυασμό με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς 883/04 & 987/09 και τις Διμερείς Συμφωνίες Κοινωνικής Ασφάλισης.»
  
- Εγκύκλιος: 25 ΘΕΜΑ: Οδηγίες σχετικά με την παρακράτηση των οφειλών των συμμετεχόντων φορέων των υποψηφίων συνταξιούχων με διαδοχική ασφάλιση .
  
- Εγκύκλιος: 26 ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής στον ΟΑΕΕ των υπόχρεων προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες συσταθείσες μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης
  
- Εγκύκλιος: 27 ΘΕΜΑ: «Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών»
  
- Εγκύκλιος: 28 ΘΕΜΑ: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία