Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Έγγραφο της Δ/νσης Παροχών Συντάξεων με θέμα: «Ρύθμιση οφειλών των υπό συνταξιοδότηση "Παλαιών" ασφαλισμένων του Οργανισμού»
  
- Έγγραφο της Δ/νσης Παροχών Συντάξεων με θέμα: «Προϋποθέσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης γήρατος σε Νέους ασφαλισμένους»
  
- Έγγραφο της Δ/νσης Παροχών Συντάξεων με θέμα: «Παράταση του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής διατάξεων αρθρ. 16 ν. 3863/2010 περί απασχόλησης συνταξιούχων»
  
- Εγκύκλιος 1 ΘΕΜΑ: «Διευκρίνηση σχετικά με συνυπολογισμό ορισμένων χρόνων που έχουν ήδη αναγνωριστεί είτε σε φορείς κύριας ασφάλισης μισθωτών είτε στον ΟΑΕΕ (χρόνος προ-εγγραφής, χρόνος στρατιωτικής θητείας)»
  
- Εγκύκλιος 2 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν. 4093/2012 σχετικά με τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας που χορηγούνται στους συνταξιούχους»
  
- Εγκύκλιος 3 ΘΕΜΑ: «Μεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από το Ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα στο συνταξιοδοτικό σύστημα των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
  
- Εγκύκλιος 4 ΘΕΜΑ: « α) Συνταξιοδότηση επιζώντων πρόσωπων λόγω θανάτου δικαιούχων τμηματικών συντάξεων γήρατος με συνυπολογισμό χρόνου Αυστραλίας , β) Διευκρινήσεις σχετικά με τον συνυπολογισμό του Αυστραλιανού χρόνου , γ) Παρακράτηση αναδρομικών συντάξεων υπέρ του Αυστραλιανού φορέα (παρ. 2 του αρθ. 16 Ν. 3677/08) , δ) Νέα έντυπα αίτησης γήρατος Αυστραλίας »
  
- Εγκύκλιος 5 ΘΕΜΑ: «Δημοσίευση απογραφής μόνιμου πληθυσμού της 9ης Μαΐου 2011» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3465 - 28/12/2012)
  
- ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3465/28-12-2012 (Αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας)
  
- Εγκύκλιος 6 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκμεταλλευτών πλοίων αναψυχής πάνω από 10 κόρους»
  
- Εγκύκλιος 7 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή των τελών καθυστέρησης»
  
- Εγκύκλιος 8 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εξόδων κηδείας συνταξιούχων του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 9 ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις εισφορών έτους 2012 για φορολογική χρήση»
  
- Εγκύκλιος 10 ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία»
  
- Εγκύκλιος 11 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βοηθήματος ανεργίας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος»
  
- Εγκύκλιος 12 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012»
  
- Εγκύκλιος 13 ΘΕΜΑ :«Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10»
  
- Εγκύκλιος 14 ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα ανακατάταξης τυχόν υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3996/2011»
  
- Εγκύκλιος 15 ΘΕΜΑ: «α) Νέα ηλικιακά όρια για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ( Ε.Κ.Α.Σ. ) και β) Προϋποθέσεις καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ για το έτος 2013»
  
- Εγκύκλιος 16 ΘΕΜΑ: «Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος»
  
- Εγκύκλιος 17 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 του ν. 2084/92 μετά τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης με τον φορέα μας ως συμμετέχοντα (πότε χορηγείται πλήρες ποσό συμμετοχής μας)»
  
- Εγκύκλιος 18 ΘΕΜΑ: «Νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για υπολογισμό σύνταξης (άρθρα 2-4 Ν. 3863/2010)»
  
- Εγκύκλιος 19 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους ΟΑΕΕ για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)»
  
- Εγκύκλιος 20 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα»
  
- άρθρο 49 Ν. 4144/2013 (Συνημμένο Ι)
  
- Π. Δ. 258.05 - άρθρ. 1 παρ. 2 (Συνημμένο ΙΙ)
  
- Εγκύκλιος 21 ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ»
  
- Διατάξεις άρθρου 51 Ν. 3996/2011 (Συνημμένο Ι)
  
- Διατάξεις της αρ. Φ10035/27539/934/1-3-2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Συνημμένο ΙΙ)
  
- Εγκύκλιος 22 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012 - Απαλλαγή από τα τέλη καθυστέρησης»
  
- Εγκύκλιος 23 ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (αρ.32 παρ.5 Ν.4075/2012 ΦΕΚ 89Α /11-4-2012 & Υπουργική Απόφαση Φ80000/10255/334/13-6-2012 ΦΕΚ 1849B)»
  
- Εγκύκλιος 24 ΘΕΜΑ: «α)Παράταση συνταξιοδότησης για ένα εξάμηνο στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. για υγειονομική κρίση. β)Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας σε συνταξιούχους αναπηρίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα παράτασης της σύνταξής τους μέχρι την εξέτασή τους από τις αρμόδιες υγειονομικές Επιτροπές»
  
- Εγκύκλιος 25 ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα ασφαλισμένων αναγνώρισης χρόνων με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2084/92 ή με τις διατάξεις ν. 3996/2011 για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην περίπτωση αποποίησης οφειλών πέραν της 20ετίας»
  
- Εγκύκλιος 26 ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση»
  
- Εγκύκλιος 27 ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις ασφάλισης των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών»
  
- Εγκύκλιος 28 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ως προς το όριο ηλικίας για την διαβίβαση απορριπτικού αιτήματος λόγω γήρατος από τον Οργανισμό μας μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου πρώτου, υποπαρ. ΙΑ4 παρ. 1-5 του ν.4093/2012» (ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ)
  
- Εγκύκλιος 29 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αρ. 24/ 15-05-2013 εγκυκλίου περί παράτασης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά»
  
- Εγκύκλιος 30 ΘΕΜΑ: «Νέο ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ»
  
- άρθρο 58 του Ν. 4144/2013
  
- Εγκύκλιος 31 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013»
  
- Εγκύκλιος 32 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών "Νέα Αρχή"»
  
- Εγκύκλιος 33 ΘΕΜΑ: «Πάγια ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών»
  
- Εγκύκλιος 34 ΘΕΜΑ: «Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993»
  
- Εγκύκλιος 35 ΘΕΜΑ : «Ασφαλιστική αντιμετώπιση μετόχων ανωνύμων εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητο δημοσίας χρήσης»
  
- Αρθρο 51 του ν. 3996/2011
  
- Εγκύκλιος 36 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση φορητού εντύπου Α1 σε οφειλέτες ασφαλισμένους - Νομική αξία των εγγράφων και των δικαιολογητικών που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.»
  
- Εγκύκλιος 37 ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση»
  
- Σχέδια εγγράφων για τις ρυθμίσεις
  
- Εγκύκλιος 38 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση δεύτερης σύνταξης σε ασφαλισμένους που λαμβάνουν χορηγία Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας»
  
- Εγκύκλιος 39 ΘΕΜΑ : «Φορολογικά στοιχεία που γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες, στις περιπτώσεις υποβολής τους από τους ενδιαφερόμενους ως δικαιολογητικά για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους»
  
- ΦΕΚ 1368-13
  
- Εγκύκλιος 40 ΘΕΜΑ: «Ανακεφαλαίωση-αποσαφήνιση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλιση προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα»
  
- Εγκυκλιος 41 ΘΕΜΑ: «Θεώρηση - έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 42 ΘΕΜΑ : « Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε περιπτώσεις : Α) Θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων Β) Διακοπής του επαγγέλματος μεταγενέστερα της αίτησης συνταξιοδότησης
  
- Εγκύκλιος 43 ΘΕΜΑ: «Ένταξη της Κροατίας από 1.7.2013 στην Ευρωπαϊκή Ένωση»