Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Ασθενείας

Συνταξιούχοι ΟΑΕΕ με βιβλιάρια ΙΚΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                                          Αθήνα   31/03/ 2016

ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                       Αρ. Πρωτ.: ΓΕΝΔΙΠΑΡ/53/497970

                        Οργανισμός

Ο.Α.Ε.Ε.         Ασφάλισης

            Ελευθέρων                                                                                  

          Επαγγελματιών          

ΘΕΜΑ: « Εξυπηρέτηση όλων των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν  βιβλιάρια Ι.Κ.Α. για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ο.Α.Ε.Ε.».

ΣΧΕΤ.:   1. Το αρ. πρ. Γ99/76/22-03-2016 έγγραφό του Ι.Κ.Α.

            2. Το αρ. πρ. 249/1142650/25-08-2014 έγγραφό μας.

                                                                                                       

Για το παραπάνω θέμα  σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο (2)  καθορίστηκαν στα πλαίσια της σταδιακότητας η απογραφή και η ανανέωση των βιβλιαρίων  ΙΚΑ  για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  Των συνταξιούχων λόγω θανάτου.

β)  Των συνταξιούχων γήρατος ή αναπηρίας που  έχουν προστατευόμενα μέλη.

γ)  Τα βιβλιάρια των προστατευόμενων μελών της περίπτωσης (β).

Β. Με το  αρ. πρ. Γ99/76/22-03-2016 έγγραφό του το  Ι.Κ.Α.  μας γνώρισε ότι:

Μετά από συνεννόηση των Διοικήσεων των φορέων  Ι.Κ.Α. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  από 01/04/2016 και  οι άμεσα   συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας αορίστου χρόνου χωρίς προστατευόμενα μέλη, δηλαδή όλοι οι συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. πλέον θα εξυπηρετούνται για θέματα ασφαλιστικής ικανότητας από τον Οργανισμό μας και για θέματα χορήγησης παροχών σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σύμφωνα με το τόπο κατοικίας του συνταξιούχου.

Παρακαλούμε  για την  εφαρμογή των ανωτέρω στις ανάλογες περιπτώσεις σύμφωνα με όσα ορίζονται στο  σχετικό (2) έγγραφό μας, το οποίο επισυνάπτεται.

                                      Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

                                                           ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

                                                                                                                    Η ΠΡ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

                                                                                                                                        α/α

                                        

                                                                                                                                  ΤΣΙΑΚΙΡΗ Μ.