Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022

 
 
Ασφάλιση

Δικαιολογητικά για μεταφορά επαγγελματικής στέγης (ιδίου επαγγέλματος)

 Α.  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 1. Βεβαίωση μεταβολής της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..

 2. Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της επιχείρησης:

     - Για μισθωμένο ακίνητο: αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής στοιχείου μίσθωσης. Σε προφορική συμφωνία απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXISNET.

      - Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας: αντίγραφο συμφωνητικού (εφόσον έχει καταρτιστεί) και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής στοιχείων υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Σε προφορική συμφωνία απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από TAXISNET.

      - Για ιδιόκτητο ακίνητο: τίτλος ιδιοκτησίας

     - Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου του ιδιοκτήτη.

      - Σε περίπτωση δήλωσης κατοικίας ως επαγγελματική στέγη: Αν από το μισθωτήριο δεν παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, υποβάλλεται αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται πως θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη.

 

Β. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ι.Κ.Ε.

  Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της κατηγορίας (Α) και επιπλέον:

   - τροποποίηση καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Γ.  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕ & ΑΕ

  Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά της κατηγορίας (Α) και επιπλέον:

- Συμβολαιογραφική πράξη τροποποίησης του καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας καταχωρημένη στο ΓΕΜΗ.

- ΦΕΚ που να έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ της τροποποίησης του καταστατικού σχετικά με τη μεταφορά της επαγγελματικής έδρας (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ έγινε από 1/1/2015 και εφεξής).