Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Διαγραφή απο τα μητρώα Ασφαλισμένων

Διαγραφή απο τα μητρώα Ασφαλισμένων

           Διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων δύναται να λάβει χώρα μόνο κατόπιν οριστικής διακοπής του ασφαλιστέου στον Ο.Α.Ε.Ε επαγγέλματος.

          Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος λαμβάνεται η βεβαιωθείσα από τη Δ.Ο.Υ. ημερομηνία οριστικής παύσης εργασιών του φυσικού ή νομικού προσώπου.

          Ως ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή λαμβάνεται η ημερομηνία κατά την οποία με οποιοδήποτε τρόπο αποξενώθηκε από το Δ.Χ. αυτοκίνητο.

         Η διαγραφή ενεργείται με αίτηση του ασφαλισμένου ή τρίτου προσώπου εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό, η οποία συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

          Για τη διαγραφή προσώπου που υπήχθη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ως μέλος εταιρείας απαιτείται λύση της εταιρείας ή τροποποίηση του καταστατικού αυτής με αποχώρηση του μέλους.

          Στην περίπτωση εταιρείας Α.Ε με εμπορική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα διαγραφή πραγματοποιείται με τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο κάτω του 3% ή της απώλειας της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ.

         Ως ημερομηνία διαγραφής από τα Μητρώα ασφαλισμένων του Ο.Α.Ε.Ε. λαμβάνεται η τελευταία ημέρα του μήνα εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η διακοπή της δραστηριότητας.

  • Αδράνεια

             Διαγραφή προσώπου εγγεγραμμένου στα Μητρώα Ασφαλισμένων, είτε για ατομική επιχείρηση, είτε ως μέλος εταιρείας, δεν είναι δυνατή στην περίπτωση που δηλωθεί αδράνεια στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

             Μετά την οριστική παύση εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, η διαγραφή από τα Μητρώα Ασφαλισμένων του Οργανισμού δύναται να ανατρέξει σε παρελθόντα χρόνο, εφόσον τούτο προκύπτει από την ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητας που βεβαιώνει η αρμόδια Δ.Ο.Υ..

 

       .  Εκκαθάριση εταιρείας

Η υπο εκκαθάριση εταιρεία παύει να λειτουργεί για την επίτευξη των σκοπών της που ορίζονται στο καταστατικό και υφίσταται μόνο για τους σκοπούς της εκκαθάρισης. Ως εκ τούτου, από το χρόνο που μια εταιρεία περιέρχεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα μέλη της στερούνται πλέον της ιδιότητας υπό την οποία ασφαλίστηκαν υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και ο Οργανισμός υποχρεούται να τα διαγράψει.

          Μία εταιρεία διαπιστώνεται ότι έχει τεθεί σε λύση και εκκαθάριση με:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού λύσης της εταιρείας στο οποίο αναφέρεται ότι τέθηκε σε εκκαθάριση, καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και

β) Βεβαίωση μεταβολής Δ.Ο.Υ. ότι η εταιρεία τέθηκε σε θέση εκκαθάρισης.