Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Δικαιολογητικά Εγγραφής - Επανεγγραφής στην Υποχρεωτική Ασφάλιση

Κατά την εγγραφή - επανεγγραφή εκτός από τα κάτωθι δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά  μπορεί να ζητηθούν (όπου κρίνεται απαραίτητο από την υπηρεσία) περαιτέρω δικαιολογητικά όπως εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος προηγούμενων ετών.

Ι) ΕΜΠΟΡΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΕΣ (ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

1.     Αίτηση - Απογραφική δήλωση

2.     Γνωστοποίηση AMKA – ΑΦΜ 

3.  Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και επί ομογενών της Αλβανίας (Βορειοηπειρώτες) φωτοαντίγραφο ειδικού δελτίου ταυτότητος σε ισχύ. Επί αλλοδαπών Φυσικών Προσώπων εκτός χωρών Ε.Ε. και χωρών με τις οποίες έχουν συναφθεί διακρατικές συμβάσεις, φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής και, όπου απαιτείται, σχετική άδεια εργασίας.

4.  Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των τυχόν υποκαταστημάτων της επιχείρησης:

     - Για μισθωμένο ακίνητο: αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής στοιχείου μίσθωσης. Σε προφορική συμφωνία απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από TAXISNET.

      Αρχική μίσθωση που έληξε κατά τους όρους της μισθωτικής σύμβασης θεωρείται παραταθείσα μέχρι το χρόνο που καθορίζεται ως ελάχιστος από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων.

      - Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας: αντίγραφο συμφωνητικού (εφόσον έχει καταρτιστεί) και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής στοιχείων υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Σε προφορική συμφωνία απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης από TAXISNET.

      - Για ιδιόκτητο ακίνητο: τίτλος ιδιοκτησίας

     - Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης του χώρου: Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 δωρεάν παραχώρησης χώρου του ιδιοκτήτη.

      - Σε περίπτωση δήλωσης κατοικίας ως επαγγελματική στέγη: Αν από το μισθωτήριο δεν παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, υποβάλλεται αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω TAXISNET απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία θα δηλώνεται πως θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη.

5. Στοιχεία χαρακτηρισμού του προσώπου ως παλαιού ή νέου ασφαλισμένου.

Περίπτωση Παλαιού Ασφαλισμένου (ασφαλισμένος πριν την 1/1/93)

α) Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων χρόνου ασφάλισης σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης της ημεδαπής (ασφαλιστικά βιβλιάρια).

β) Βεβαίωση κρατικού φορέα χώρας Ε.Ε. ή χώρας με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διακρατική σύμβαση, εφόσον έχει διανυθεί χρόνος ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος ασφάλισης στο φορέα αυτό.

       Ελλείψει τέτοιας βεβαίωσης υποβάλλεται κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, που αναγράφεται ο αριθμός μητρώου του ξένου φορέα και Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στο περιεχόμενο της οποίας δηλώνεται η χώρα, o κρατικός φορέας Ασφάλισης, η διάρκεια της ασφάλισης και αναλαμβάνεται η υποχρέωση προσκόμισης της προαναφερθείσας βεβαίωσης εντός ευλόγου χρόνου.

Περίπτωση Νέου Ασφαλισμένου (ασφαλισμένος μετά την 1/1/93)

α) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας Ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός του προσώπου ως νέου ασφαλισμένου καθώς και η ημερομηνία ασφάλισης, εκτός εάν ο ΟΑΕΕ είναι πρώτος φορέας.

β) Βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του προσώπου ως μισθωτού και η χρονική διάρκεια της απασχόλησης (σε περίπτωση που έχει χαρακτηρισθεί ως νέος ασφαλισμένος από ασφαλιστικό φορέα κύριας Ασφάλισης Μισθωτών).

γ) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 του ασφαλιζομένου, σε περίπτωση που εισέρχεται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας και ο ΟΑΕΕ είναι ο πρώτος ασφαλιστικός φορέας, με την οποία θα δηλώνεται τούτο.

6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνονται κατά περίπτωση:

- το επάγγελμα

- η διεύθυνση επαγγελματικής στέγης

- η συμμετοχή ή μη σε εμπορική εταιρεία, αστική εταιρεία ή ένωση προσώπων

- η εγγραφή στα μητρώα για πρώτη φορά - τυχόν γενομένη εγγραφή ή διαγραφή από τα Μητρώα του Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Ε., Τ.Σ.Α.

- η βούληση επιλογής του ΟΑΕΕ ως ασφαλιστικού φορέα υποχρεωτικής του ασφάλισης, εφόσον πρόκειται για νέο ασφαλισμένο κατά τις διατάξεις του άρθρου 39 Ν. 2084/1992, όπως ισχύει κάθε φορά.

- η βούληση παραμονής στην προαιρετική ασφάλιση του ΟΑΕΕ ασφαλισμένων των Ταμείων Νομικών, Τ.Σ.Α.Υ., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ανεξαρτήτως του χαρακτηρισμού τους ως παλαιών ή νέων ασφαλισμένων (Ν. 2335/1995 όπως ισχύει κάθε φορά ).

    Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 αναλαμβάνεται η υποχρέωση:

- Προσκόμισης βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. περί έναρξης της ασφαλιστέας δραστηριότητας εντός μηνός από την έκδοσή της.

- Ενημέρωσης για κάθε μεταβολή που επέρχεται στα δηλωθέντα στον Οργανισμό στοιχεία της επιχείρησης.

- Προσκόμισης απόφασης συνταξιοδότησης από άλλο φορέα για να κριθεί η καταβολή ή μη εισφοράς υπέρ ΛΑΦΚΑ.

  7. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. (όταν εκδοθεί)

  8. Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου.

     Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

    Αν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένη.

ΙΙ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ

1. Ιδιοκτήτες ΔΧ αυτοκινήτων επιβατικών, ΔΧ φορτηγών και λεωφορείων

α) Τα υπό στοιχ. 1,2,3,5 και 6 δικαιολογητικά υπόχρεων της Ι) κατηγορίας προσώπων.

β) Συμβολαιογραφική ή άλλη επίσημη πράξη ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. και την αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Μεταφορών της περιφέρειας που υπάγεται το αυτοκίνητο.   

      Ελλείψει των ανωτέρω, πιστοποιητικό μεταβολών ιδιοκτησίας του αυτοκινήτου από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Δικτύων. 

γ) Βεβαίωση συμβολαιογράφου για την καταβολή ειδικού τέλους μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου σε περίπτωση γονικής παροχής ή δωρεάς  ή απόδειξη πληρωμής αυτού (εφόσον δεν αναγράφεται στο συμβόλαιο).

δ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται πέραν των άλλων στοιχείων οι αριθμοί κυκλοφορίας των κατεχομένων ΔΧ αυτοκινήτων, το είδος αυτών (ΔΧ επιβατικό, ΔΧ φορτηγό κ.α.) και το ποσοστό ιδιοκτησίας.

στ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης (εφ' όσον έχει εκδοθεί).

ζ) Επί κληρονομικής διαδοχής υποβάλλεται απαραιτήτως ληξιαρχική πράξη θανάτου του κληρονομούμενου.

     Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή υποβάλλεται κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητος περί εγγυτέρων συγγενών και βεβαίωση του οικείου Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης.

    Αν υπάρχει διαθήκη, προσκομίζεται αντίγραφο αυτής νομίμως δημοσιευμένη.

    Σε περίπτωση που έχουν μεταβιβαστεί τα ποσοστά ιδιοκτησίας στους κληρονόμους, απαιτείται μόνο επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών.

2. Ιδιοκτήτες ΔΧ τουριστικών λεωφορείων

α) Όλα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά για τους ιδιοκτήτες Δ.Χ. αυτοκινήτων Επιβατικών, Δ.Χ. Φορτηγών και Δ.Χ. Λεωφορείων.

β) Φωτοαντίγραφο αδείας Τ.Ε.Ο.Μ. (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) σε ισχύ.

3. Εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων

   Πέραν των υπό στοιχείων 1,2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικών της Ι) κατηγορίας υποβάλλονται επιπλέον:

- Ισχύουσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή (άδειες προ 3/7/11) ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης επαγγέλματος/ανανέωσης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή.

- Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αδείας κυκλοφορίας εκπαιδευτικού αυτοκινήτου.

- Αδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών (εφ' όσον έχει εκδοθεί) – για όσους διατηρούν σχολή οδηγών ή ΚΕΘΕΥΟ (Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών) ή συμμετέχουν σε εταιρεία με αυτό το αντικείμενο.

- Βεβαίωση Δ.Ο.Υ. περί έναρξης λειτουργίας Σχολής.

ΙΙΙ) ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

      Οι συμμετέχοντες σε Νομικά πρόσωπα και Ενώσεις προσώπων υποβάλλουν:

1. Μέλη Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών:

    Πέραν των υπό στοιχείων 1,2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικών της Ι) κατηγορίας υποβάλλονται επιπλέον:

α) Καταστατικό καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

β) Φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

2. Μέλη Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.):

    Πέραν των υπό στοιχείων 1,2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικών της Ι) κατηγορίας υποβάλλονται επιπλέον:

α) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης με δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.   

β) Φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού με τις νόμιμες δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

γ) ΦΕΚ με την ανακοίνωση καταχώρησης της σύστασης της εταιρείας (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ έγινε από 1/1/2015 και εφεξής).

δ) ΦΕΚ για τις τροποποιήσεις της εταιρείας (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ έγινε από 1/1/2015 και εφεξής).

3. Μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) με ποσοστό μετοχών 3% και άνω:

    Πέραν των υπό στοιχείων 1,2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικών της Ι) κατηγορίας υποβάλλονται επιπλέον:

α) Συμβολαιογραφική πράξη σύστασης της Α.Ε. με δημοσίευση στο ΓΕΜΗ.

β) ΦΕΚ δημοσίευσης περίληψης καταστατικού με καταχώρηση στο ΓΕΜΗ (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ έγινε από 1/1/2015 και εφεξής).

γ) ΦΕΚ σύνθεσης του ΔΣ (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ έγινε από 1/1/2015 και εφεξής).

δ) ΦΕΚ τροποποίησης καταστατικού (Δεν απαιτείται ΦΕΚ αν η αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ έγινε από 1/1/2015 και εφεξής).

ε) Απόσπασμα πρακτικών της τελευταίας Γ.Σ. των μετόχων όπου να προκύπτει ο αριθμός των μετοχών.

στ) Φωτοαντίγραφο βιβλίου μετόχων στο κεφάλαιο της εταιρείας – για ονομαστικές μετοχές.

4. Διαχειριστές Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) ή ο μονοπρόσωπος εταίρος ΙΚΕ:

        Πέραν των υπό στοιχείων 1,2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικών της Ι) κατηγορίας υποβάλλονται επιπλέον:

α) Καταστατικό σύστασης με δημοσίευση στο ΓΕΜΗ

β) Φωτοαντίγραφα τροποποιητικών καταστατικού με τις νόμιμες δημοσιεύσεις στο ΓΕΜΗ, εφόσον επήλθαν μεταβολές από την αρχική σύσταση της εταιρείας.

5. Μέλη Κοινοπραξιών:

        Πέραν των υπό στοιχείων 1,2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικών της Ι) κατηγορίας υποβάλλεται επιπλέον:

        Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών περί σύστασης της κοινοπραξίας κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., καθώς και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτού.

6. Μέλη άλλων ενώσεων προσώπων:

        Πέραν των υπό στοιχείων 1,2,3,4,5 και 6 δικαιολογητικών της Ι) κατηγορίας υποβάλλεται επιπλέον:

        Φωτοαντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού των μελών περί σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων από την αρχική σύσταση.