Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα – “Νέοι Ασφαλισμένοι” (ασφαλισμένοι μετά την 1/1/93)

          Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92, εισάγεται για πρώτη φορά η έννοια της υποχρεωτικότητας της ασφάλισης σε ένα μόνο φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθένειας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.

Με τις ως άνω διατάξεις οι χαρακτηριζόμενοι ως «νέοι» ασφαλισμένοι δηλαδή τα πρόσωπα που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά από 1/1/93 και εφεξής (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου) έχουν υποχρέωση ασφάλισης σε ένα φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, ένα φορέα επικουρικής ασφάλισης, ένα φορέα ασφάλισης ασθενείας και ένα φορέα ασφάλισης πρόνοιας.

            Εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωση ασφάλισής τους σε περισσότερους του ενός φορέα λόγω άσκησης περισσοτέρων της μιας δραστηριότητας, ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο σε ένα φορέα, τον οποίο πρέπει να επιλέξουν με δήλωσή τους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της δεύτερης απασχόλησης.

            Αν μέσα στην προαναφερθείσα εξάμηνη προθεσμία δεν ασκηθεί το δικαίωμα επιλογής, καθίσταται υποχρεωτική η ασφάλιση στον φορέα εκείνο, που υπάγεται η πρώτη κάθε φορά αναληφθείσα εργασία.

           Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους τους ενός φορέα, αν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ύστερα από σχετική δήλωση, που υποβάλλεται στον αρμόδιο φορέα εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, αλλά υποχρεούνται στην περίπτωση αυτή στην καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου, εργοδότη και Κράτους των προβλεπομένων από τις ισχύουσες διατάξεις για τον οικείο φορέα.

          ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω διατάξεων, όπως ίσχυαν, με τις διατάξεις της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/14 και τις όμοιες της Υπουργικής Απόφασης αρ. Φ.10035/18679/304/12-12-2014 (ΦΕΚ 3347 τ. Β), οι «νέοι» ασφαλισμένοι (πρωτοασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την 1/1/93) για τους οποίους προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης απασχόλησής τους. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των 25 ΗΑ ανά μήνα στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική για όλο το χρονικό διάστημα της παράλληλης δραστηριότητας που έπεται της τελευταίας χορηγηθείσας εξαίρεσης ή συνέχισης/παράτασης αυτής. (Σχετικές οι εγκύκλιες 16/2014 και 4/2015 τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας).