Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Ασφάλιση Συνταξιούχων άλλων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (πλην του επιζώντος συζύγου) Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ή Αυτοτελώς Απασχολουμένων, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όταν ασκούν δραστηριότητα η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ έχουν υποχρέωση ασφάλισης ανεξάρτητα της ηλικίας τους και των συνεπειών που θα έχει η ασφάλισή τους αυτή στη σύνταξη που ήδη τους χορηγείται.

          Με το άρθρο 16 του Ν. 3863/10 τροποποιήθηκε το άρθρο 63 του Ν. 2676/99 που ρύθμιζε το θέμα της απασχόλησης των συνταξιούχων. Συγκεκριμένα οι συνταξιούχοι που ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. Υποχρεούται δε στην καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

           Επιπλέον, από την καταβολή της προσαύξησης των εισφορών του 50% των αυτοτελώς απασχολούμενων συνταξιούχων, οι οποίοι υπάγονται στον Ο.Α.Ε.Ε, εξαιρούνται :

                α.  Ο επιζών σύζυγος (χήρος ή χήρα)

                β. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ

γ. Οι πολύτεκνοι, που έχουν τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο παιδί ή που σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.

δ. Τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 883/04 και 987/09, καθώς και των διμερών συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας.

ε. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το Ν. 3185/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους.