Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Ασφάλιση

Ενταξη του ΤΑΝΠΥ στον ΟΑΕΕ

Ο κλάδος κύριας ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων (ΤΑΝΠΥ), εντάχθηκε από 1/8/08 ως αυτοτελής τομέας στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΟΑΕΕ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και εφεξής αποκαλείται: Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων. Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του κλάδου κύριας ασφάλισης του πρώην ΤΑΝΠΥ. Κατά συνέπεια, έχουν μεταφερθεί σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων του ενταχθέντος κλάδου. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στον ενταχθέντα κλάδο, καθώς και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, λογίζεται ως χρόνος που διανύθηκε συνολικά στον Τομέα. Επιπλέον, ο Τομέας θεωρείται οργανισμός κύριας ασφάλισης.