Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Πρόσκληση Φαρμακοποιών 2010

 

Ο Οργανισμός  Ασφάλισης  Ελευθέρων  Επαγγελματιών  ανακοινώνει  τα  εξής:

Σύμφωνα  με  την  αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.7/57/17147/14-10-2010 απόφαση  της  Επιτροπής  του  άρθρου  2  παρ. 1  της   33/2006  ΠΥΣ και την αρ. Φ10035/27003/2082/5-11-2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/5-11-2010) Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Διακυβέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφ/σης, θα προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερις (4) ελεγκτές φαρμακοποιούς για την κάλυψη αναγκών του ΟΑΕΕ που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών αναγκών λειτουργίας της υπηρεσίας με έλεγχο της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους και έλεγχο των χορηγούμενων φαρμάκων στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΟΑΕΕ» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών ως ο ακόλουθος πίνακας:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Τμήμα Υγειονομικού Περ-κης Δ-νσης  Αν. Αττικής (Αγ. Παρασκευή)

ΠΕ Ελεγκτών Φαρμακοποιών

12 μήνες

1

102

Τμήμα Υγειονομικού Περ-κης Δ-νσης Νοτ. Αττικής (Καλλιθέα)

ΠΕ Ελεγκτών Φαρμακοποιών

12 μήνες

1

103

Τμήμα Υγειονομικού Περ-κης Δ-νσης  Β' Θεσ-κης (Θεσ-κη)

ΠΕ Ελεγκτών Φαρμακοποιών

12 μήνες

1

104

Τμήμα Υγειονομικού Περ-κης Δ-νσης  Ηπείρου (Ιωάννινα)

ΠΕ Ελεγκτών Φαρμακοποιών

12 μήνες

1

Πληροφορίες, αναφορικά  με  τις  ειδικότητες,  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  και  τους  όρους  της  σύμβασης  που  θα  υπογραφεί,  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ και από το έντυπο ανακοίνωσης υπ΄αριθμ ΣΜΕ 1/2010 το οποίο  διατίθεται  από  την  Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Ο.Α.Ε.Ε. Ακαδημίας   22 Αθήνα  και  από  τις  κατά  τόπους  υπηρεσίες  του  Οργανισμού, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ  (www. oaee.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΑΕΕ, Ακαδημίας 22, Τ.Κ. 106 71 Αθήνα απευθύνοντάς την στην Δ-νση Διοικητικού, Τμήμα Λοιπού Προσωπικού, υπόψιν κας Βιντζηλαίου Μαρίας και κου Ψωμαδέλη Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 210 3666113 & 210 3729551). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες(πληροφορίες για την προθεσμία υποβολής αρμόδιοι κα Βιντζηλαίου Μαρία και κος Ψωμαδέλη Παναγιώτης -τηλ. επικοινωνίας: 210 3666113 & 210 3729551). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει το διάστημα από 6-12-10  έως 17-12-10.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Συμβάσεων Έργου (ΣΜΕ).

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση για τους Φαρμακοποιούς 2010 πατήστε εδώ.

Για το αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης δηλαδή το παράρτημα με σήμανση έκδοσης 19/11/2010 πατήστε εδώ.

Για την αίτηση των Φαρμακοποιών 2010 πατήστε εδώ.