Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Διατάξεις του Ν. 3863/10, οι οποίες αφορούν τη Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΕ

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι διατάξεις του Ν. 3863/10 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», οι οποίες αφορούν θέματα αρμοδιότητας των Δ/νσεων Ασφάλισης και Εσόδων του Οργανισμού είναι οι κάτωθι:


 

Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

                - Άρθρο 5 παρ. 8 εδαφ. β: Περί της δυνατότητας των βουλευτών, υπουργών ή υφυπουργών, καθώς και των αιρετών προέδρων κοινοτήτων, δημάρχων και νομαρχών του προϊσχύσαντος καθεστώτος, να συνεχίσουν κατά τη διάρκεια της θητείας τους την ασφάλισή τους στους φορείς που ήταν ασφαλισμένοι πριν την εκλογή τους ή να αναγνωρίσουν οποτεδήποτε τους χρόνους που αντιστοιχούν στη θητεία τους.

                -Άρθρο 10 παρ. 18 παρ. 1 & 2: Περί των χρόνων που δύνανται να αναγνωριστούν ως χρόνοι ασφάλισης ( χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος σπουδών, χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση του φορέα, ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας πριν την εγγραφή στα μητρώα του ΟΑΕΕ και μέχρι 5 έτη εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1/1/2011.

                - Άρθρο 18 παρ. 3: Περί της ασφάλισης στον ΟΑΕΕ από 1/8/10 των “παλαιών” ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ (ΤΣΕΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών), εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την ιδιότητα του μηχανικού.

                - Άρθρο 20 παρ. 1 & 6: Περί των περιπτώσεων των περιστασιακά απασχολούμενων που θα αμείβονται με το εργόσημο και για τους οποίους δεν θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 2084/92. Απαιτείται προσοχή, καθόσον στους ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται και επαγγελματίες που μέχρι τώρα ασφαλίζονταν στον ΟΑΕΕ και με τον νόμο αυτό θα ασφαλίζονται πλέον στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (πχ. επαγγελματίες με παράδοση ιδιαιτέρων μαθημάτων, οι παρέχοντες αισθητικές φροντίδες όπως κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος, οι παρέχοντες βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας όπως φυσικοθεραπεία).

 

Δ/ΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

 

- Άρθρο 16 «Απασχόληση συνταξιούχων»: Συνταξιούχοι που θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και εφεξής μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του υποχρεούνται να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις εισφορές προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν εφαρμογή: 1. στον επιζώντα των συζύγων 2. στους συνταξιούχους του ΟΓΑ 3. στους πολύτεκνους των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές έως την συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. 4. στα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Καν. (ΕΟΚ) 1408/71 και 574/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλειας. 5. στα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με το Ν 3518/2003 και μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Οι διατάξεις του άρθρου 63 του Ν 2676/99 όπως ίσχυε έως την αντικατάσταση του, εξακολουθούν να ισχύουν έως 31/12/2003 για όσους συνταξιούχους είχαν ήδη υπαχθεί σε αυτές ή δεν καταλαμβάνονταν από αυτές. Από 1/1/2013 εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου καταργούμενης κάθε αντίθετης διάταξης.

   - Άρθρο 33 «Μικτά κλιμάκια για την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής»:  Προβλέπεται η συγκρότηση μικτών κλιμακίων στο Τμήμα Εποπτείας και Καταγγελιών Διαχείρισης της Δ/νσης Επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης για έσοδα και ανασφάλιστη εργασία στις επιχειρήσεις γενικά.

             - Άρθρο 36 «Παρακολούθηση αναγκαστικής είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»: Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες στους Φ.Κ.Α ή οι υφιστάμενες αδυνατούν ή καθυστερούν υπέρμετρα την παρακολούθηση της αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων από καθυστερούμενες εισφορές και τη λήψη κάθε αναγκαστικού μέτρου, δύναται μετά από απόφαση των ΔΣ τους να αναθέτουν τη διεκπεραίωση των εν λόγω υποθέσεων σε άλλους Φ.Κ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.

             - Άρθρο 40 «Συναλλαγές μέσω τραπεζικού συστήματος»: Από 1/1/2011 η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος ή ΕΛΤΑ.

-  Άρθρο 41 «Κατάταξη απαιτήσεων Οργανισμών και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης»: Στις διατάξεις της περίπτωσης 3 του άρθρου 975 ΚπολΔ, υπάγονται και οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α εφόσον προέκυψαν εως την ημέρα του πλειστηριασμού ή την κήρυξη της πτώχευσης. Η περίπτωση 6 του ίδιου άρθρου του ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 16 του Ν 2972/2001 καταργείται αναριθμούμενων των επόμενων περιπτώσεων.

 -  Άρθρα 53-62 «Ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών»: Ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Για αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 15/10/2010 προβλέπεται έκπτωση 80% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης και 60% στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής. Για οφειλές μέχρι 80.000 € η απόφαση για τμηματική εξόφληση κατά ανώτατο αριθμό δόσεων τις 18 διμηνιαίες εκδίδεται από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Περιφερειακού Τμήματος, ενώ για οφειλές από 80.000 € αρμόδια για την απόφαση τμηματικής εξόφλησης κατά ανώτατο αριθμό δόσεων τις 24 διμηνιαίες είναι η Ειδική Επιτροπή Εσόδων που θα συσταθεί στη Γ.Γ.Κ.Α. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπεται καταβολή παραβόλου ανάλογα με το ποσό της οφειλής. Όσοι ασφαλισμένοι υπαχθούν στη ρυθμίση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας ενός μηνός. Για είσπραξη χρημάτων από Τράπεζες ή το Δημόσιο προβλέπεται παρακράτηση.

-  Άρθρο 69 «Παροχές ασθένειας ανέργων ελευθέρων επαγγελματιών και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού»: Στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) συστήνεται λογαριασμός με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματιών (Ε.Λ.Ε.)» με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η κάλυψη δαπανών για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη των ελεύθερων επαγγελματιών, μετά τη διακοπή του επαγγέλματός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου δεύτερου του Ν 3845/2010 Επίσης στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε) συστήνεται λογαριασμός με τίτλο «Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Εστίας (Ε.Λ.Ε.Ε.)» με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια. Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, διακοπών και εκδρομών. Για την κάλυψη των παραπάνω παροχών, θεσπίζεται ατομική μηνιαία εισφορά ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ ύψους πέντε (5) ευρώ, η οποία συνεισπράττεται με τις τακτικές εισφορές του Οργανισμού, κατανέμεται σε ποσοστό 60% υπέρ του Ε.Λ.Ε. και 40% υπέρ του Ε.Λ.Ε.Ε. και αποδίδεται σε αυτούς μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ ανά τετράμηνο με την ολοκλήρωση της είσπραξης της εισφοράς κάθε δευτέρου διμήνου του οργανισμού αυτού (παρ. 3 του άρθρου 69).