Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Εγγραφή των

Εγγραφή των "παλαιών" ασφ/νων του ΕΤΑΑ στον ΟΑΕΕ όταν ασκούν ασφαλιστέα δραστηριότητα Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Ν.3863/10 όσοι “παλαιοί” ασφαλισμένοι (πριν την 1/1/93)ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και είναι σήμερα ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, υπάγονται από 1/8/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού.

Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν. 3863/10 (ΦΕΚ115 Α’/15-7-10) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» ρυθμίζεται για όλη την επικράτεια το θέμα των ¨παλαιών¨ ασφαλισμένων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) (το οποίο αποτελείται από τα καταργηθέντα ταμεία ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και Ταμείο Νομικών) οι οποίοι παράλληλα ασκούν και δραστηριότητα υπαγόμενη στον ΟΑΕΕ. Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται ότι όσοι ασφαλίστηκαν από οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης πριν την 1/1/93 (¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι) και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΕΤΑΑ, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού.

Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Συνεπώς, οι προαναφερόμενοι υπάγονται από 1/8/10 στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ με δυνατότητα επιλογής μόνο του φορέα παροχών Κλάδου Υγείας. Κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να απαλλάσσονται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, βάσει του νέου νόμου (Ν. 3863/10), οι ¨παλαιοί¨ ασφαλισμένοι του πρώην ΤΣΜΕΔΕ των οποίων η υπακτέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα είναι συναφής με την ιδιότητα του μηχανικού.

Εάν δεν υπάρχει συνάφεια, η ασφάλιση στον ΟΑΕΕ καθίσταται υποχρεωτική.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.21466/1211/16-9-10 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για λόγους ίσης μεταχείρησης θα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκτός από τους μηχανικούς και οι υγειονομικοί και νομικοί ("παλαιοί" ασφαλισμένοι), των οποίων η δραστηριότητα για την οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ είναι συναφής με την ιδιότητα για την οποία υπάγονται στους αντίστοιχους τομείς του ΕΤΑΑ. Το εν λόγω θέμα θα ρυθμιστεί νομοθετικά.

Για όσους πρωτοασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης μετά την 1/1/93 (¨νέοι¨ ασφαλισμένοι) και είναι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2084/92 περί δυνατότητας απαλλαγής τους από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι “παλιοί” ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα μη συναφή με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού, να προσέλθουν στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ με βαση την έδρα της δραστηριότητάς τους, προκειμένου να εγγραφούν στα Μητρώα ασφαλισμένων του Οργανισμού.