Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση ΟΑΕΕ για περικοπές ιατρών

     Το Δ.Σ του Οργανισμού, για την κάλυψη των αναγκών παροχής πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας στους ασφαλισμένους του και στα μέλη οικογένειας αυτών, εγκαίρως ζήτησε με την απόφαση του αρ. 538/68/1-6-2009 την έγκριση 4.300 θέσεων θεραπευτών γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2011.

     Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης, το οποίο και συμφώνησε για την έγκριση των 4.300 θέσεων θεραπευτών γιατρών με την από 25/11/2009 πρόταση του. Στη συνέχεια ζητήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η σχετική έγκριση της επιτροπής του αρθ. 2 της 33/2006 Π.Υ.Σ.

     Δεδομένου ότι οι συμβάσεις των θεραπευτών γιατρών του Οργανισμού έληγαν 31/12/2009, ήταν επιτακτική η ανάγκη επιλογής των για την νέα περίοδο, ώστε να παρέχουν ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους από 1/1/2010.

     Ο Οργανισμός κατά πάγια τακτική επέλεξε στις 27/11-2/12/2009 4.220 θεραπευτές γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και ανέμενε την έγκριση της επιτροπής εκ των υστέρων, διαδικασία που επαναλαμβάνεται επί σειρά ετών.

     Όμως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους προτείνει στις 16/12/2009 έγκριση 4.110 θέσεων θεραπευτών ιατρών. Ζητήθηκε στη συνέχεια συμπληρωματική έγκριση 110 θέσεων στις 19/1/2010. Το Γ.Λ.Κ στις 21/5/2010 περιορίζει τις θέσεις σε 3.900 και διαβιβάζει την πρόταση του αυτή για έγκριση στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο, όπως τηλεφωνικά πληροφορηθήκαμε, στις 11/6/2010 περιόρισε εκ νέου στις θέσεις σε 2.877.

     Ύστερα από τα παραπάνω η Υπηρεσία πρέπει να προβεί σε περικοπή 1.350 περίπου θέσεων θεραπευτών γιατρών, που ήδη προσφέρουν υπηρεσίες από 1/1/2010.        

     Ένεκα των ανωτέρω λήφθηκε η με αρ. 562/122/14-6-2010 απόφαση Δ.Σ ΟΑΕΕ στην οποία ομόφωνα αποφασίστηκε να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για την αναστάτωση που θα προέλθει στους ασφαλισμένους του από την ελλιπή εξυπηρέτηση τους σε ιατρικές υπηρεσίες. Επίσης η ετεροχρονισμένη περικοπή σε θεραπευτές γιατρούς, που προοιωνίζει η τελική έγκριση του αριθμού των συμβεβλημένων γιατρών, με ευθύνη των κ.κ Ραγκούση και Σαχινίδη, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού.