Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Κατασκηνώσεις θερινής περιόδου 2010

                                                                                                     

                                                                              

                                                                              

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την αρ. 3/2010 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπογραφή συμβάσεων με ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις για τον παραθερισμό ανηλίκων παιδιών εργαζομένων του ΟΑΕΕ κατά τη θερινή περίοδο του έτους 2010»


 

Α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 3/2010 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σελίδα 5 & 6) οι συμμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με την προσφορά τους Υπεύθυνες Δηλώσεις του υπευθύνου της Κατασκήνωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, η οποία θα φέρει την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις αποστολής της προσφοράς με ταχυδρομείο ή  Courier η ημερομηνία θεώρησης των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία παράδοσης του φακέλου της προσφοράς  μέσω ταχυδρομείου (ή μέσω Courier) δηλ. θα θεωρηθεί ως ημερομηνία υποβολής. Το αποδεικτικό αποστολής να συμπεριληφθεί στο φάκελο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφορές να περιέλθουν με το ταχυδρομείο (ή Courier) στην Υπηρεσία μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλ. 04/06/2010. Επίσης στις περιπτώσεις Ενώσεων Κατασκηνώσεων όπως Ε.Λ.Π.Ε & Π.ΕΛ.Κ., όπου οι προσφορές μπορεί να περιέλθουν στην υπηρεσία μας μέσω Νόμιμου Εκπροσώπου, ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να συγκεντρώσει και να παραδώσει όλες τις προσφορές των κατασκηνώσεων που εκπροσωπεί και επιθυμούν να συμμετάσχουν, η ημερομηνία θεώρησης των Υπεύθυνων Δηλώσεων πρέπει να είναι ίδια με την ημερομηνία παράδοσης του φακέλου προσφοράς της κάθε κατασκήνωσης στο ταχυδρομείο (Courier) επί αποδείξει με αποστολή προς τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Στην  περίπτωση  αυτή,  ως  ημερομηνία υποβολής θα ληφθεί η ημερομηνία παράδοσης του φακέλου προσφοράς της κατασκήνωσης στο ταχυδρομείο (Courier) και όχι η ημερομηνία που ο εκπρόσωπός τους θα τα παραδώσει στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, αρκεί η παράδοση να είναι εμπρόθεσμη.

Η υποβολή των προσφορών μπορεί να γίνει μέσα στην οριζόμενη κατά την πρόσκληση χρονική περίοδο και στα δύο Πρωτόκολλα της Υπηρεσίας στην Αθήνα : Σατωβριάνδου 18 Ισόγειο και Ακαδημίας 22, Ημιώροφος.

Β) Όσον αφορά στο ημερήσιο τροφείο και δεδομένου ότι μέχρι και την ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών δεν είχε ακόμη καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας& Κοιν. Ασφαλίσεων για το έτος 2010 και σύμφωνα με το άρθρο 9 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να αναφέρουν ότι το ποσό του ημερήσιου τροφείου δεν θα υπερβαίνει ή θα είναι ίδιο με το ποσό που θα ορισθεί από την εκδοθεισόμενη κοινή Υπουργική απόφαση.