Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : 12-06-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ­ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1/2015

Αθήνα, 11-6-2015    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                                          Αρ. Πρωτ.:  999361

ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                                                       

                        Οργανισμός

                          Ασφάλισης

ΟΑΕΕ               Ελευθέρων

                        Επαγγελματιών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση       : Σατωβριάνδου 18, 104 32 Αθήνα

Τηλέφωνο        : 210 5285538                                             

Fax                    : 210 5220962         

Email                : tanpy@otenet.gr

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

­ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1/2015

 

 

     Η Περιφερειακή Δ/νση Ασφάλισης-Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων Ο.Α.Ε.Ε. (Κλάδος Κύριας Ασφάλισης πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.), προσκαλεί ιδιώτες που διαθέτουν κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις πανελλήνια, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος με υποβολή σφραγισμένων προσφορών για σύναψη συμβάσεων για την φιλοξενία σε αυτές παιδιών ασφαλισμένων, συνταξιούχων και υπαλλήλων του Τομέα κατά την θερινή περίοδο έτους 2015.

     Οι προσφορές πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία (πρωτόκολλο Περιφερειακής Δ/νσης, Σατωβριάνδου 18 Αθήνα, 2ος όροφος) έως και την 29-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

     Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00' στο κτίριο του ΟΑΕΕ που βρίσκεται Ακαδημίας 22, Αθήνα.

 

     Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται από τα γραφεία της Περιφερειακής  Δ/νσης, Σατωβριάνδου 18 Αθήνα, 2ος όροφος, από 8 π.μ. έως 2 μ.μ. και μέσω ηλ.ταχυδρομείου (tanpy@otenet.gr) κατόπιν αιτήματος.

 

     Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ.

 

 

                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ

                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ