Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023









 
 
Νέα ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

 Σε νέους όρους τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών, υπάγονται οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, με βάσει τις διατάξεις του αρ. 19 του Ν 3833/10.
Μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, παρέχεται η ευχέρεια της τμηματικής καταβολής ή της εφάπαξ εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών από εισφορές με μηδενική προκαταβολή, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, καθώς επίσης και ποσών που εισπράττονται από τον Οργανισμό για λογαριασμό τρίτων.

 Για περισσότερες πληροφορίες για την νέα ρύθμιση, δείτε την εγκύκλιο 27/2010