Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση :Μείωση επιτοκίων

Αθήνα,11.06.2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

Με νεότερη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επανακαθορίσθηκε το ετήσιο επιτόκιο αναχρηματοδότησης σε 0,15% (αντί του 0,25%), με έναρξη ισχύος την 11/6/14.

Ως εκ τούτου, ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/13, επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,15% από 11/6/2014.