Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού

Αναρτούνται οι τελικοί πίνακες κατάταξης προσωπικού κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών, ΔΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων και ΔΕ Διοικητικής Υποστήριξης Είσπραξης Εισφορών κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας για την επιλογή προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα (άρθρο 90 ν.4172/2013)

Πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας_YE_4001 ΧΣΙ

Πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας_ΔΕ_3055 ΧΣΙ

Πίνακας κατάταξης διαθεσιμότητας_ΔΕ_3056 ΧΣΙ