Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

 
 
Ανακοίνωση

Σας ενημερώνουμε ότι τον Ιούλιο 2013 θα χορηγηθεί το ΕΚΑΣ έτους 2013, στους συνταξιούχους του Οργανισμού που το δικαιούνται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη συσχέτιση των εισοδηματικών τους στοιχείων.


Τα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ είναι:

 1. Ποσό από συντάξεις: Μέχρι                           8.472,89 €
 2. Ατομικό φορολογητέο: Μέχρι                        9.884,11 €
 3. Οικογενειακό φορολογητέο: Μέχρι                15.380,90 €
 4. Ποσό σύνταξης: Μέχρι                                     850,00 €
 5. Για τους συνταξιούχους Γήρατος Θανάτου προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας.

Εξαίρεση από τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος , προβλέπεται μόνο για τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.


Είναι απαραίτητο να πληρούνται και τα 5 κριτήρια.


Το ποσό του ΕΚΑΣ που θα χορηγηθεί ανάλογα με το εισόδημα από συντάξεις είναι:

 • Εισόδημα από         0 – 7.715,65 €                        ΕΚΑΣ     230,00 €
 • Εισόδημα από   7.715,66 € - 8.018,26 €                 ΕΚΑΣ    172,50 €
 • Εισόδημα από   8.018,27 € - 8.219,93 €                 ΕΚΑΣ    115,00 €
 • Εισόδημα από   8.219,94 € - 8.472,09 €                 ΕΚΑΣ      57,50 €

  

Ειδικά, το ποσό των 30,00 € μηνιαίως δικαιούνται, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, όσοι:

 • Ποσό από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα από 8.472,10 € - 9.200,00 €
 • Ατομικό φορολογητέο και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο έως 9.884,11 €
 • Οικογενειακό φορολογητέο και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο έως 13.500,00 €

 

Σημείωση: Στα παραπάνω κριτήρια δεν συνυπολογίζονται τα ποσά: πολεμικής σύνταξης (στρατιωτική σύνταξη πολεμικής περιόδου), σύνταξης πολύτεκνης μητέρας καθώς και των βοηθημάτων που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Να σημειωθεί ότι αποδεικτικό στοιχείο των εισοδηματικών κριτηρίων αποτελεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2012 (εισόδημα χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011).

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/12981/912/29.5.2013 έγγραφο Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ  που ενδεχομένως έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί από 1η Ιανουαρίου 2013 σε συνταξιούχους που δεν το δικαιούνται  και εφεξής, θα αναζητούνται σύμφωνα με τη ρητή σχετική αναφορά της διάταξης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις που μετά από τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων έτους 2013 προκύψουν διαφορές ποσών ΕΚΑΣ ( π.χ, έχουν καταβληθεί υψηλότερα ποσά ΕΚΑΣ από αυτά που ο συνταξιούχος δικαιούται), οι διαφορές αυτές αναζητούνται και  θα παρακρατηθούν  από 1-7-2013  στο ¼ του  ποσού τις  σύνταξης  και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής .  

Σε όσους γίνει διακοπή του ΕΚΑΣ 1/7/2013 λόγω ασαφών εισοδηματικών κριτηρίων θα αποσταλεί ειδικό ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Ο.Α.Ε.Ε. της περιοχής τους.