Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Λοιπές ρυθμίσεις του Ν. 4075/11-4-2012

Στο άρθρο 32 του Ν. 4075/11-4-2012 ρυθμίζονται τα εξής:

1. Με την παράγραφο 1, δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που δεν έχουν οφειλές στον Οργανισμό μεγαλύτερες από το ποσό των 20.000 ευρώ, να πάρουν την απαραίτητη από την κείμενη νομοθεσία βεβαίωση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το Δημοσίας Χρήσεως όχημά τους.
2. Με την παράγραφο 2, γίνεται πρόβλεψη ώστε ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄ 118) και του π.δ. 33/1979 (Α΄ 10), όπως ισχύουν, και γενικά όλων των κυ ρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ, τα οποία έχουν δυναμικότητα έντεκα (11) δωματίων και άνω και εδρεύουν σε περιοχές της περίπτωσης α της παραγράφου 1 ή έχουν δυναμικότητα από έξι (6) μέχρι και δέκα (10) δωμάτια, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, αλλά με έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) στο ποσό αυτής. Τρία χρόνια μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ελέγχεται ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα, ο οποίος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011, προκειμένου αυτοί να παραμείνουν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία με την ως άνω έκπτωση και να μην υποχρεούνται στην ανά τριετία μετάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι ιδιοκτήτες αυτοί παραμένουν μεν στην 1η ασφαλιστική κατηγορία αλλά χωρίς την έκπτωση του 30% και με την υποχρέωση να μετατάσσονται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία.
Ιδιοκτήτες των ανωτέρω καταλυμάτων με δυναμικότητα έως πέντε (5) δωμάτια ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του εισοδήματός τους από την επαγγελματική δραστηριότητα για τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος, δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011. Σε διαφορετική περίπτωση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ. Η ασφάλιση στον ΟΓΑ ισχύει εφεξής και για κάθε τριετία εφόσον ο μέσος όρος του ως άνω εισοδήματος από την επαγγελματική δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το 400πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ίσχυε στις 31.12.2011.
Η διάταξη εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2012. Ισχυρή παραμένει η ασφάλιση όσων ασφαλίζονταν έως την έναρξη ισχύος της διάταξης είτε στον ΟΓΑ είτε στον ΟΑΕΕ και δεν αναζητούνται εισφορές από τον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ αντίστοιχα.
3. Με την παράγραφο 3, το ανώτατο όριο οφειλής που μπορούν να ρυθμίσουν ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που υποβάλουν αίτηση για σύνταξη ανέρχεται στα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ και δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει τη διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής του ως άνω ποσού μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Η ρύθμιση του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται από τον τελευταίο ασφαλιστικό φορέα και σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης.
4. Με την παράγραφο 4, θεσπίζεται η υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ και για τα τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20kW, είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης, είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα, σε όλη την επικράτεια.
Με την παρούσα διάταξη εισάγεται και μια δεύτερη εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ: πέραν των επαγγελματιών αγροτών, ασφαλίζονται πλέον στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW.
5. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, η επιβίωση των επιχειρήσεων των οποίων εξαρτάται άμεσα από τις επικρατούσες στην αγορά συνθήκες, δυσκολεύονται πολλές φορές να ανταποκριθούν εγκαίρως και με συνέπεια στην καταβολή των εισφορών τους. Εξαιτίας αυτού, τους δίνεται με την παρούσα διάταξη η δυνατότητα να ζητήσουν την υπαγωγή τους στην αμέσως κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία ή ακόμα και στην αμέσως κατώτερη και από αυτήν, προκειμένου να μειωθεί προσωρινά το ποσό των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών τους και να επιτευχθεί η, κατά το δυνατόν, οικονομική τους ανακούφιση.
Προϋπόθεση για την αποδοχή της αίτησης από τον Οργανισμό είναι είτε οι ασφαλισμένοι να μην έχουν ληξιπρόθεσμη οφειλή είτε να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και να καταβάλλουν τις δόσεις τους με συνέπεια. Σε περίπτωση που δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών τους ή των δόσεων της ρύθμισής τους, αν υπάρχει τέτοια, επιστρέφουν αυτοδικαίως στην ασφαλιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν πριν την υποβολή της αίτησής τους.
Η ισχύς της διάταξης παύει στις 31.12.2014 και από 1.1.2015 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί σε αυτήν επανέρχονται αυτοδικαίως στην αρχική τους ασφαλιστική κατηγορία. Τέλος, δίνεται με εξουσιοδοτική διάταξη η δυνατότητα στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να καθορίσει τη διαδικασία, τον τρόπο και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.


Δείτε εδώ το Φύλλο 89 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως που αφορά το Νόμο υπ' αριθμ. 4075.
Το άρθρο 32 του Ν. 4075/11-4-2012 αναφέρεται στις ρυθμίσεις του ΟΑΕΕ.