Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

 
 
Μήνυμα προς τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ


Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ σε περίπτωση εισαγωγής για νοσηλεία σε συμβεβλημένες με τον Οργανισμό Ιδιωτικές Κλινικές καλύπτονται στη ΒΑ΄ θέση , χωρίς καμία συμμετοχή τους στις δαπάνες νοσηλείας.

Προς τούτο, επισημαίνεται ότι δεν θα πρέπει να υπογράφουν κατά την εισαγωγή τους σε αυτές, κανένα συμφωνητικό (Υπεύθυνη Δήλωση ) για την ανάληψη των επιπλέον δαπανών νοσηλείας πέραν αυτών του κρατικού τιμολογίου που αποζημιώνει ο Οργανισμός σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις υπογραφείσες συμβάσεις.