Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Απασχόληση Συνταξιούχων

Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία που υπάγεται στη ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο να δηλώσουν τούτο στο φορέα ή στους φορείς κύριας ασφάλισης από τους οποίους συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται κυρώσεις.

Διότι:

Σύμφωνα με τον Ν 2676/99 οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή θανάτου που αναλαμβάνουν εξαρτημένη εργασία (π.χ. ασφαλιστέα στο ΙΚΑ ) υπόκεινται στους εξής περιορισμούς:

i. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Εξαιρούνται όσοι έχουν καταστεί συνταξιούχοι ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 5/1/1999 (Δημοσίευση του Νόμου).
ii. Μετά την συμπλήρωση του 55ου έτους το ποσό της σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων σε περίπτωση συρροής, που υπερβαίνει τα 733,68 € (250.000 δρχ.) μηνιαίως καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι την συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
iii. Ειδικότερα για τους δικαιούχους κατωτάτων ορίων συντάξεων η σύνταξη τους περιορίζεται στο οργανικό ποσό εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 65ο και οι γυναίκες το 60ο έτος της ηλικίας τους.

Σε περίπτωση απασχόλησης συνταξιούχου λόγω γήρατος ή θανάτου, χωρίς αναστολή της σύνταξης ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης δεν λαμβάνεται υπόψη για τη προσαύξηση της σύνταξης ή για τη θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος από άλλο φορέα.
Ο συνταξιούχος δικαιούται να ζητήσει και ο ίδιος την αναστολή της σύνταξης του.

Συνταξιούχοι οι οποίοι απασχολούνται αυτοτελώς (π.χ ασφαλισμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε.( πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ)) υποχρεούνται να καταβάλουν τις προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις, εισφορές, προσαυξημένες κατά 40%. Εξαιρούνται οι συνταξιούχοι των επικουρικών Ταμείων, του Ν.Α.Τ., του Ο.Γ.Α, του Δημοσίου, οι επιζώντες σύζυγοι, οι πολύτεκνοι, οι λαμβάνοντες πολεμική σύνταξη και τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις του κανονισμού της ΕΟΚ και των διμερών συμβάσεων και όσοι λαμβάνουν πολεμική σύνταξη και σύνταξη από τρομοκρατικές ενέργειες.

ΟΛΟΙ οι συνταξιούχοι έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν το Ταμείο για κάθε μεταβολή της οικογενειακής τους κατάστασης. Επίσης οφείλουν να ενημερώσουν εάν η σύζυγος για την οποία λαμβάνουν επίδομα στην σύνταξη τους συνταξιοδοτηθεί ή αναλάβει εργασία, εάν τα σπουδάζοντα τέκνα τελειώσουν τις σπουδές τους πριν το 24ο έτος της ηλικίας τους. Ακόμη να ειδοποιούν για οποιαδήποτε αλλαγή στην διεύθυνση τους και το τηλέφωνο τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας του Ταμείου με τους συνταξιούχους.