Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 2 Απριλίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Αναγνώριση Χρόνου Στρατού

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον χρόνο ή μέρος του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας είτε για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, είτε για προσαύξηση της σύνταξης τους.
Η αναγνώριση γίνεται μόνο σε ένα Ταμείο Κύριας ασφάλισης και αναγνωρίζεται όλος ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας ή μέρος αυτού που διανύθηκε με την ιδιότητα του κληρωτού ή του εφέδρου. Σε περίπτωση που διανύθηκε ο χρόνος αυτός με την ιδιότητα του εθελοντή ή του μονίμου ή ανακαταταγμένου, αναγνωρίζονται μέχρι (3) τρία έτη.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να γίνει από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους οποτεδήποτε αλλά για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις όπως:

 i. Για σύνταξη γήρατος:

 1. Να έχουν πραγματοποιηθεί 3.600 ημέρες εργασίας
 2. Να έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας τους.


ii. Για σύνταξη αναπηρίας :

 1. Να έχουν πραγματοποιηθεί 900 ημέρες εργασίας
 2. Να έχουν ανατομοφυσιολογική βλάβη 67% και άνω.


iii. Για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου:

 1. Να είχαν πραγματοποιηθεί 900 ημέρες εργασίας από τον θανόντα
 2. Η μεν χήρα να έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας της, τα δε τέκνα να μην έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή το 24ο αν σπουδάζουν ή να ήταν και να παραμένουν ανίκανα προς εργασία.

Β. ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η οφειλή για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με την εισφορά του κλάδου σύνταξης της κλάσης στην οποία είναι καταταγμένος ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Το ποσό της εξαγοράς βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο ή τον συνταξιούχο και καταβάλλεται:

 1. Με εφάπαξ εξόφληση με 15% έκπτωση, εντός τριμήνου από της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
 2. Με διμηνιαίες δόσεις , οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό το ήμισυ του αριθμού των μηνών που αναγνωρίζονται.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ (Υπόδειγμα υπάρχει στα ΕΝΤΥΠΑ)
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α΄
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν αναγνωρίσει τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας σε άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης.

Kατεβάστε Άιτηση Αναγνώρισης Στρατιωτικής Θητείας.