Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Αναγνώριση Χρόνου Στρατού

Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι έχουν την δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον χρόνο ή μέρος του χρόνου της στρατιωτικής τους υπηρεσίας είτε για θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, είτε για προσαύξηση της σύνταξης τους.
Η αναγνώριση γίνεται μόνο σε ένα Ταμείο Κύριας ασφάλισης και αναγνωρίζεται όλος ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας ή μέρος αυτού που διανύθηκε με την ιδιότητα του κληρωτού ή του εφέδρου. Σε περίπτωση που διανύθηκε ο χρόνος αυτός με την ιδιότητα του εθελοντή ή του μονίμου ή ανακαταταγμένου, αναγνωρίζονται μέχρι (3) τρία έτη.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

 Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να γίνει από τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους οποτεδήποτε αλλά για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις όπως:

 i. Για σύνταξη γήρατος:

 1. Να έχουν πραγματοποιηθεί 3.600 ημέρες εργασίας
 2. Να έχει συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας τους.


ii. Για σύνταξη αναπηρίας :

 1. Να έχουν πραγματοποιηθεί 900 ημέρες εργασίας
 2. Να έχουν ανατομοφυσιολογική βλάβη 67% και άνω.


iii. Για σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου:

 1. Να είχαν πραγματοποιηθεί 900 ημέρες εργασίας από τον θανόντα
 2. Η μεν χήρα να έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας της, τα δε τέκνα να μην έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή το 24ο αν σπουδάζουν ή να ήταν και να παραμένουν ανίκανα προς εργασία.

Β. ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η οφειλή για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με την εισφορά του κλάδου σύνταξης της κλάσης στην οποία είναι καταταγμένος ο ασφαλισμένος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Το ποσό της εξαγοράς βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ασφαλισμένο ή τον συνταξιούχο και καταβάλλεται:

 1. Με εφάπαξ εξόφληση με 15% έκπτωση, εντός τριμήνου από της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης.
 2. Με διμηνιαίες δόσεις , οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν σε αριθμό το ήμισυ του αριθμού των μηνών που αναγνωρίζονται.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΗ (Υπόδειγμα υπάρχει στα ΕΝΤΥΠΑ)
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Α΄
 3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν αναγνωρίσει τον χρόνο της στρατιωτικής τους θητείας σε άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης.

Kατεβάστε Άιτηση Αναγνώρισης Στρατιωτικής Θητείας.