Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Εξοδα Κηδείας

Σύμφωνα με το καταστατικό, επί θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου λόγω γήρατος, γάμου ή αναπηρίας, καταβάλλεται από το Ταμείο εφ` άπαξ βοήθημα για έξοδα κηδείας οριζόμενο εις το διπλάσιο του εκάστοτε υπό του ΙΚΑ, χορηγουμένου.
Προκειμένου περί θανάτου ασφαλισμένου μη δικαιούμενου συντάξεως, προϋπόθεση καταβολής των εξόδων κηδείας αποτελεί η τριετής, συνεχής ή διακοπτόμενη ασφάλισης αυτού στο Ταμείο, (πλην της περίπτωσης εργατικού ατυχήματος) ως και η μη πάροδος εξαμήνου από της διακοπής της ασφάλισης μέχρι τον θάνατο.
Από 1/10/2008 το ποσό αυτό είναι 1.519,04 € και χορηγείται με την προϋπόθεση να υπερκαλύπτεται από το Τιμολόγιο του εργολάβου κηδειών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

  1. Αίτηση (Υπόδειγμα υπάρχει στα ΕΝΤΥΠΑ)  
  2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
  3. Τιμολόγιο εργολάβου κηδειών ( το πρωτότυπο )
  4. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 εάν λάβατε ή όχι έξοδα κηδείας από άλλη πηγή και σε περίπτωση που έχετε λάβει βεβαίωση του Ταμείου στην οποία να αναφέρετε το ποσό που εισπράξατε.
  5. Εάν ο θανών ήταν ασφαλισμένος ή συνταξιούχος και άλλου Ταμείου και δεν έχετε λάβει έξοδα κηδείας, βεβαίωση του Ταμείου που να το επιβεβαιώνει.
  6. Ο/η δικαιούχος συντάξεως, με δήλωση του , μπορεί να εισπράξει τα έξοδα κηδείας μαζί με την πρώτη σύνταξη. Αν δεν δικαιούται σύνταξη τα έξοδα κηδείας πιστώνονται σε τραπεζικό λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας.