Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Συντάξεις Θανάτου

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992


 ΣΥΝΤΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ

Α. Προϋποθέσεις όταν ο/η θανών/ουσα ήταν ασφαλισμένος/η :

Ο ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

10 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΕΚΝΑ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 18ο Ή ΤΟ 24o ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ

Προϋπόθεση να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός δηλ. 300 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη από εκείνο που επήλθε ο θάνατος του ασφαλισμένου /ης

Ο ΕΠΙΖΩΝ ΣΥΖΥΓΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΕΚΝΑ


ΜΕΧΡΙ ΤΟ 18o Ή ΤΟ 24o ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ


Χωρίς ασφαλιστικό δεσμό δηλ. τα 15 έτη μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε.

Β. Όταν ο/η θανών/ουσα ήταν συνταξιούχος η σύνταξη μεταβιβάζεται στα μέλη της οικογενείας του/της χωρίς να ερευνώνται εκ νέου οι ημέρες ασφάλισης που είχε πραγματοποιήσει.

Παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση, πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται την σύνταξη του θανόντα γονέα.

 

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ :


Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου κυμαίνεται ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας του θανόντα που δικαιούνται σύνταξη και γενικά ορίζεται σε ποσοστά επί του ποσού που ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος ή που θα ελάμβανε ο θανών ασφαλισμένος ως εξής:
Α) Χήρα /ος 70%
Β) Χήρα /ος + 1 παιδί 70% + 20%
Γ) Χήρα /ος + 2 παιδιά 63,64% + 18,18% για κάθε παιδί
Δ) Χήρα /ος + 3 παιδιά 53,84 % + 15,38% για κάθε παιδί
Ε) Ορφανό παιδί με μητέρα ή πατέρα που ήρθε σε δεύτερο γάμο, 60%
ΣΤ) Ορφανά εξ αμφοτέρων γονέων δύο ή περισσότερα 80%

ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ (επιζώντες σύζυγοι) εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν 3385/05 και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του άρθρου 62 του Ν 2676/1999 εξακολουθούν να ισχύουν.

 1. α. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ΣΤΟΝ ΕΠΙΖΏΝΤΑ ΤΩΝ ΣΥΖΎΓΩΝ,που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω θανάτου σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις του κάθε οργανισμού ,καταβάλλεται η σύνταξη, εφόσον δεν εργάζεται ή δεν απασχολείται ή δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε οργανισμό ή το Δημόσιο.
  β. Στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων εργάζεται ή απασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε οργανισμό ή το Δημόσιο, ή σύνταξη περιορίζεται στο 50% της σύνταξης λόγω θανάτου έως την συμπλήρωση του 65ου έτους. Μετά την συμπλήρωση του ορίου αυτού ο επιζών σύζυγος λαμβάνει το 70% της σύνταξης αυτής.
  γ. Εάν ο επιζών των συζύγων, κατά την ημερομηνία του θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη την σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.
  δ. Στην περίπτωση που ο επιζών των συζύγων λαμβάνει και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα ή περισσότερες της μιας συντάξεις λόγω θανάτου, κύριες ή επικουρικές, ο περιορισμός του ποσού της σύνταξης που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή γίνεται σε μία από τις κύριες, καθώς και σε μία από τις επικουρικές συντάξεις της επιλογής του.
 2. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα ανάπηρα ή ανήλικα ή σπουδάζοντα σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας τους, που δικαιούνται σύνταξη σύμφωνα με τις γενικές ή καταστατικές διατάξεις κάθε Ασφαλιστικού Οργανισμού, το υπόλοιπο της σύνταξης του επιζόντα των συζύγων, σε περίπτωση που καταβάλλεται μειωμένη, επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ

 • ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.
 • Η σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου χορηγείται από τον επόμενο μήνα του θανάτου εφόσον η σχετική αίτηση γίνει μέσα σε 6 μήνες από τον θάνατο.
 • Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του χήρου/ας παύει :
  Α) Με τον θάνατο
  Β) Με την τέλεση νέου γάμου
 • Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των παιδιών παύει:
  Α) Με την τέλεση γάμου πριν την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας
  Β)Με την ανάληψη εργασίας ή την αυτοτελή συνταξιοδότηση
  Γ)Με την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή το 24ο εφόσον σπουδάζουν σε Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι, Ι.Ε.Κ. ιδιωτικά και δημόσια και πανεπιστήμια εξωτερικού
  Δ)Με την διακοπή ή την ολοκλήρωση των σπουδών τους πριν το 24ο έτος της ηλικίας τους
  Ε) Από τότε που έπαυσε η ανικανότητα
 • Σε περίπτωση ασφαλισμένου/ης ο χήρος/α δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος επήλθε πριν την πάροδο 6 μηνών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα εκτός εργασίας ή αν κατά την διάρκεια του γάμου γεννήθηκε παιδί ή αν η χήρα είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης κατά τον χρόνο του θανάτου.
 • Σε περίπτωση συνταξιούχου αναπηρίας ή γήρατος ο χήρος/α δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θάνατος επήλθε πριν την πάροδο 24 μηνών από την τέλεση του γάμου.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ(Ν 3232 άρθρο 4)


Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του /της πρώην συζύγου, δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου εφόσον πληροί αθροιστικά προϋποθέσεις εισοδηματικές, ηλικίας ή ανικανότητας και πάντως στην περίπτωση που η διάζευξη και ο θάνατος επαληθεύτηκαν πριν την ισχύ των διατάξεων αυτού του νόμου (12/2/2004), ο/η διαζευγμένος /η δικαιούται συντάξεως μόνο σε περίπτωση που η σύνταξη του/της πρώην συζύγου δεν έχει μεταβιβαστεί σε χήρο/α σύζυγο ή τέκνα του.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

 1. Η αίτηση του Τ.Α.Ν.Τ.Π.(πρώην ΤΑΝΠΥ) συμπληρωμένη το αργότερο εντός εξαμήνου από τον θάνατο. (Υπόδειγμα υπάρχει στα ΕΝΤΥΠΑ)
 2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 3. Ληξιαρχική πράξη γάμου
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας δικαιούχων
 5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας.
 6. Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο
 7. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης παιδιών που δεν έχουν ταυτότητα
 8. Πιστοποιητικό σπουδών για τα παιδιά που σπουδάζουν (θα προσκομίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους μέχρι να αποφοιτήσουν)
 9. Στην περίπτωση που σπουδάζουν, υπεύθυνη δήλωση με την οποία να βεβαιώνετε ότι δεν εργάζονται .
 10. Την τελευταία απόδειξη πληρωμής της σύνταξης(αφορά συνταξιούχους)

Κατεβάστε Υπόδειγμα 'Αιτησης για απονομή σύνταξης λόγω θανάτου


Για αυτούς που υποβάλλουν αίτηση λόγω θανάτου ασφαλισμένου πράκτορα απαιτούνται επιπλέον:

1. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία να αναφέρετε σε ποιες επιχειρήσεις ασχολήθηκε ο θανών των οποίων το αντικείμενο ασφαλίζεται στο Τ.Α.Ν.Π.Υ.


2. Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που θα σας γνωστοποιηθεί τυχούσα οφειλή υποχρεούστε να εξοφλήσετε εφάπαξ το ποσό, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής και στην περίπτωση αυτή η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την εξόφληση της οφειλής.