Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Αναπηρίας

 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992


 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

α.

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

10 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠροϋπόθεση να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός δηλ. 600 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο /η ασφαλισμένος /η


β.

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

15 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ


Χωρίς ασφαλιστικό δεσμό, δηλ. 15 έτη ασφάλισης οποτεδήποτε.


Προσοχή !  
Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει ακόμη, οι ασφαλισμένοι:
Να κριθούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΟΑΕΕ (στις οποίες παραπέμπονται από το Ταμείο μας, κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου) ανάπηροι με συντάξιμο ποσοστό 50% και άνω.

 

ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 

1. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται βαριά ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω), δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης.
2. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 67-79,9%) δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού σύνταξης εκτός αν έχει πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες εργασίας ή 20 έτη ή η αναπηρία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρική πάθηση, οπότε δικαιούται πλήρες ποσό σύνταξης.
3. Ο ασφαλισμένος που κρίνεται μερικά ανάπηρος (ποσοστό αναπηρίας 50% -66,9%) δικαιούται το 50% του πλήρους ποσού σύνταξης εκτός αν η αναπηρία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρική πάθηση οπότε δικαιούται το 75% του πλήρους ποσού.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

5 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 

Προσοχή!
Στις δυο αυτές περιπτώσεις εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαιτούνται:
1. Υπεύθυνη δήλωση για τις συνθήκες του συμβάντος.
2. Ένορκες βεβαιώσεις δύο τουλάχιστον μαρτύρων για τις συνθήκες του συμβάντος.
3. Εάν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα, θεωρημένο απόσπασμα βιβλίου συμβάντων της Τροχαίας.
4. Βεβαίωση Ιατρική με την οποία να προκύπτει η βλάβη που προκλήθηκε από το συγκεκριμένο συμβάν.

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


Οι ασφαλισμένοι που ήδη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας ασφάλισης δικαιούνται δεύτερη σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον εκτός των άλλων προϋποθέσεων έχουν:

ΑΝΔΡΕΣ - ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

12 ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΠροϋπόθεση να υπάρχει ασφαλιστικός δεσμός δηλ. 600 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον τα τελευταία 5 έτη από εκείνο που έγινε ανάπηρος ο /η ασφαλισμένος /η

 

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


Οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν χρειάζεται να ξαναπεράσουν από Υγειονομική Επιτροπή και εφόσον το επιθυμούν, στις παρακάτω περιπτώσεις:


Α) Έχουν συμπληρώσει οι άντρες το 60ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 5 χρόνια και έχουν εξεταστεί τουλάχιστον δύο φορές κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης τους από τις Υ.Ε.


Β) Έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 50ο, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 7 χρόνια και έχουν εξεταστεί τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια της συνταξιοδότησης τους από τις Υ.Ε.

Γ) Έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 12 χρόνια, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.


Δ) Συνταξιοδοτούνται για 20 χρόνια συνεχώς ή διακεκομμένα, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας. Από τριετία όμως συνεχώς συνταξιοδοτούμενοι.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

 1. Η αίτηση για συνταξιοδότηση του Τ.Α.Ν.Τ.Π.(πρώην ΤΑΝΠΥ) συμπληρωμένη και αίτηση για παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές του ΙΚΑ για διαπίστωση της αναπηρίας (Υποδείγματα υπάρχουν στα ΕΝΤΥΠΑ)
    Βεβαίωση του θεράποντος ιατρού σας, που να αναφέρει λεπτομερειακά τους λόγους της αναπηρία σας.
   1β Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας .
 2. Πιστοποιητικό Λιμενικής αρχής από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος.
 3. Αν είστε πράκτορας τουρισμού ή μετανάστευσης βεβαίωση του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Εσωτερικών από την οποία να προκύπτει η διακοπή του επαγγέλματος και η ημερομηνία λύσεως της ατομικής ή εταιρικής άδειας (ανάκληση αδείας).
 4. Για τους εκπροσώπους εταιρειών Ν 89/67 βεβαίωση ΥΕΝ περί διακοπής της εκπροσώπησης και από ποιόν αντικαταστάθηκαν.
 5. Για τους έχοντας συστήσει εταιρεία, θεωρημένο αντίγραφο (από Πρωτοδικείο) τροποποίησης ή διάλυσης Καταστατικού από όπου να προκύπτει η ημερομηνία αποχώρησης τους.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία να αναφέρετε σε ποιες επιχειρήσεις απασχοληθήκατε ,το αντικείμενο των οποίων ασφαλίζεται στον Τ.Α.Ν.Τ.Π.(πρώην ΤΑΝΠΥ), μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
 7. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία να αναφέρετε αν εργάζεσθε. Αν ναι αναφέρατε το Ταμείο στο οποίο ασφαλίζεστε για την εργασία αυτή και από πότε, επίσης ότι υποχρεούστε στο μέλλον αν αναλάβετε εργασία να το δηλώσετε στον Τ.Α.Ν.Τ.Π.(πρώην ΤΑΝΠΥ).
 8. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας.
 9. Αν έχετε σύζυγο η οποία δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται και ο γάμος σας δεν έχει λυθεί με δικαστική απόφαση, για να πάρετε προσαύξηση στην σύνταξή σας, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γάμου.
 10. Αν έχετε παιδιά άγαμα κάτω των 18 ετών, και το επίδομα τέκνων δεν λαμβάνεται από τον έτερο των συζύγων αν είναι συνταξιούχος, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικές πράξεις γέννησης
 11. Αν έχετε παιδιά άνω από 18 ετών αλλά είναι ανίκανα προς εργασία και η ανικανότητα τους αυτή χρονολογείται πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν λαμβάνουν τα ίδια σύνταξη ή επίδομα ή δεν λαμβάνει γι αυτά επίδομα ο έτερος των συζύγων, αν είναι συνταξιούχος, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ανικανότητας
 12. Αν έχετε παιδιά άγαμα πάνω από 18 ετών και μέχρι 24 τα οποία σπουδάζουν σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, ΤΕΙ, Ι.Ε.Κ. ιδιωτικά ή δημόσια, δεν εργάζονται και το επίδομα τέκνων δεν λαμβάνεται από τον έτερο των συζύγων αν είναι συνταξιούχος, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό σπουδών (θα προσκομίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους μέχρι να αποφοιτήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, το επίδομα θα διακόπτεται).

Παρακαλούμε μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά να έχετε μαζί σας και το βιβλιάριο ασθένειας του ΟΑΕΕ.

Όπου απαιτείται πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη, αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από το Ταμείο (Ν 3242/04 και Ν 3448/06) και αρκεί να μας γνωρίσετε τον Δήμο στον οποίο έχετε οικ.μερίδα ή το αντίστοιχο ληξιαρχείο, ακριβή ημερομηνία γέννησης ή τέλεσης όταν πρόκειται για γάμο και επιπλέον τον τύπο του γάμου (πολιτικός ή θρησκευτικός). Προς τούτο συμπληρώστε ότι σας ενδιαφέρει στην επισυναπτόμενη σελίδα της αίτησης.

Ο ασφαλισμένος δικαιούται να ζητήσει την παραπομπή του στις υγειονομικές επιτροπές του ΟΑΕΕ, χωρίς διακοπή του ασφαλιστέου επαγγέλματος. Στην περίπτωση όμως αυτή και εφόσον έχει συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας και δεν υπάρχουν οφειλές η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα διακοπής του ασφαλιστέου επαγγέλματος.

Κατέβαστε 'Υπόδειγμα αίτησης για απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας