Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Παροχές Συντάξεων

Γήρατος

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992

 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Οι προϋποθέσεις για τις συντάξεις γήρατος έχουν μεταβληθεί με τον Ν. 4093/2012.

Μέχρι την ανάρτηση των νέων προϋποθέσεων παρακαλούμε να επικοινωνείτε για πληροφορίες με το Τμήμα Συντάξεων στα εξής τηλέφωνα: 210 4170271-4, εσωτερικό 156 ή εσωτερικό 103.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ - ΓΑΜΟΥ - ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ


1. Η αίτηση του Τ.Α.Ν.Τ.Π. (Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών & Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε.) συμπληρωμένη (Υπόδειγμα υπάρχει στα ΕΝΤΥΠΑ)
2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό Λιμενικής αρχής από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος.
4. Αν είστε πράκτορας τουρισμού ή μετανάστευσης βεβαίωση του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Εσωτερικών από την οποία να προκύπτει η διακοπή του επαγγέλματος και η ημερομηνία λύσεως της ατομικής ή εταιρικής άδειας (ανάκληση αδείας).
5. Για τους εκπροσώπους εταιρειών Ν 89/67 βεβαίωση ΥΕΝ περί διακοπής της εκπροσώπησης και από ποιόν αντικαταστάθηκαν.
6. Για τους έχοντας συστήσει εταιρεία, θεωρημένο αντίγραφο (από Πρωτοδικείο) τροποποίησης ή διάλυσης Καταστατικού από όπου να προκύπτει η ημερομηνία αποχώρησης τους.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία να αναφέρετε σε ποιες επιχειρήσεις απασχοληθήκατε ,το αντικείμενο των οποίων ασφαλίζεται στον Τ.Α.Ν.Τ.Π. ,μέχρι την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
8. Υπεύθυνη δήλωση Ν 1599/86 στην οποία να αναφέρετε αν εργάζεσθε . Αν ναι αναφέρατε το Ταμείο στο οποίο ασφαλίζεστε για την εργασία αυτή και από πότε, επίσης ότι υποχρεούστε στο μέλλον αν αναλάβετε εργασία να το δηλώσετε στον Τ.Α.Ν.Τ.Π.
9. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας.
10. Αν έχετε σύζυγο η οποία δεν εργάζεται και δεν συνταξιοδοτείται και ο γάμος σας δεν έχει λυθεί με δικαστική απόφαση, για να πάρετε προσαύξηση στην σύνταξή σας, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και γάμου.
11. Αν έχετε παιδιά άγαμα κάτω των 18 ετών, και το επίδομα τέκνων δεν λαμβάνεται από τον έτερο των συζύγων αν είναι συνταξιούχος, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχικές πράξεις γέννησης
12. Αν έχετε παιδιά άνω από 18 ετών αλλά είναι ανίκανα προς εργασία και η ανικανότητα τους αυτή χρονολογείται πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους, και δεν λαμβάνουν τα ίδια σύνταξη ή επίδομα ή δεν λαμβάνει γι αυτά επίδομα ο έτερος των συζύγων, αν είναι συνταξιούχος, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ανικανότητας
13. Αν έχετε παιδιά άγαμα πάνω από 18 ετών και μέχρι 24 τα οποία σπουδάζουν σε ΑΕΙ εσωτερικού ή εξωτερικού, ΤΕΙ, ΙΕΚ ιδιωτικά ή δημόσια, δεν εργάζονται και το επίδομα τέκνων δεν λαμβάνεται από τον έτερο των συζύγων αν είναι συνταξιούχος, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό σπουδών (Θα προσκομίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους μέχρι να αποφοιτήσουν. Σε αντίθετη περίπτωση, το επίδομα θα διακόπτεται).

 

Παρακαλούμε μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά να έχετε μαζί σας και το βιβλιάριο ασθένειας του ΟΑΕΕ.

 

Όπου απαιτείται πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη, αυτά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από το Ταμείο (Ν 3242/04 και Ν 3448/06) και αρκεί να μας γνωρίσετε τον Δήμο στον οποίο έχετε οικ.μερίδα ή το αντίστοιχο ληξιαρχείο, ακριβή ημερομηνία γέννησης ή τέλεσης όταν πρόκειται για γάμο και επιπλέον τον τύπο του γάμου (πολιτικός ή θρησκευτικός). Προς τούτο συμπληρώστε ότι σας ενδιαφέρει στην επισυναπτόμενη σελίδα της αίτησης.

  

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

Η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα της αίτησης εφόσον:
1. Έχουν συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις ηλικίας - ετών ασφάλισης.
2.΄Εχει γίνει διακοπή του ασφαλιστέου επαγγέλματος.
3. Δεν υπάρχουν οφειλές.


Ο ασφ/νος μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία που θα του γνωστοποιηθεί η οφειλή είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εφάπαξ το ποσό , άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται μετά την εξόφληση της οφειλής. (Π.Δ. 258/83)
Aν το οφειλόμενο ποσό προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη είναι μικρότερο από 20 μηνιαίες συντάξεις κατωτάτων ορίων, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά, (π.χ. το κατώτερο όριο το 2007 είναι 463,18 € Χ 20=9.263,60 € ) τότε ο ασφαλισμένος με αίτηση του έχει δικαίωμα να ζητήσει συμψηφισμό οφειλών με τις αναδρομικές συντάξεις ή παρακράτηση σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 40. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα που απονεμήθηκε η σύνταξη.( Ν 3385/05 άρθρο 9 )

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ(Ν 2084/92 άρθρο 47)

Οι προϋποθέσεις για τις συντάξεις γήρατος έχουν μεταβληθεί με τον Ν. 4093/2012.

Μέχρι την ανάρτηση των νέων προϋποθέσεων παρακαλούμε να επικοινωνείτε για πληροφορίες με το Τμήμα Συντάξεων στα εξής τηλέφωνα: 210 4170271-4, εσωτερικό 156 ή εσωτερικό 103.