Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2020

 
 
Παροχές Συντάξεων

Υπολογισμός Ποσού Σύνταξης

Ο απονέμων τη σύνταξη οργανισμός υπολογίζει με τα αρμόδια οργανά του το ποσό της σύνταξης που κατά τη νομοθεσία που τον διέπει αντιστοιχεί στο σύνολο του χρόνου που πραγματοποιήθηκε διαδοχικά και προσδιορίζει το τμήμα που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του.

Επίσης υπολογίζει το ποσό της σύνταξης με βάση το χρόνο και μόνο που πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του, εφόσον με αυτόν θεμελιώνει αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Στο ποσό σύνταξης του απονέμοντα οργανισμού (τμηματικό ή αυτοτελές ανάλογα ποιο είναι το συμφερότερο) προστίθεται και το ποσό σύνταξης που αναλογεί στους συμμετέχοντες οργανισμούς.

Το άθροισμα των τμηματικών συντάξεων αποτελεί το συνολικό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στο δικαιούχο απο τον απονέμοντα οργανισμό και αυξάνεται με το ίδιο ποσοστό που θα αυξάνονται οι συντάξεις του οργανισμού αυτού.

Αν το ποσό αυτό είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου σύνταξης του απονέμοντα οργανισμού τότε καταβάλλεται στο συνταξιούχο το κατώτατο όριο σύνταξης αυτού.