Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Συντάξεων

Σύνταξη Γήρατος

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μέχρι 31-12-1992 - Παλαιοί  σφαλισμένοι

Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:

α) Με συμπληρωμένο το 67ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 15 ετών.

Οι χρόνοι οι δυνάμενοι να συνυπολογιστούν είναι οι προβλεπόμενοι από αρθρ. 40 ν. 2084/1992 καθώς και ο χρόνος αναπηρικής σύνταξης ν. 2335/95

β) Με τη συμπλήρωση μέχρι 31/12/2010 37 ετών πραγματικής ασφάλισης σε φορείς κύριας ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3232/2004 (48 Α΄) όπως ισχύει

γ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρωμένο μέχρι 31/12/2010. Για τη συμπλήρωση της 35ετίας έως την 31-12-2010 προσμετράται και χρόνος αναγνώρισης  βάσει αρθρ. 40 Ν.2084/92, εφόσον η σχετική αίτηση αναγνώρισης υποβληθεί έως την 31-12-2013.

δ) Με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας ως και την 18/8/2015 και συντάξιμο χρόνο
36 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4 έτη)

ή 37 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2012, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 5 έτη).

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και την 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει μεν τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος, διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αλλά έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας με καταληκτικό όριο αυτό των 62 ετών και θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση της ηλικίας που προβλέπεται κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 ΤΟΥ 60ου

2015

από 19/8/2015 και μετά

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

60 ετών

 &

3 μηνών

60 ετών

&

 6 μηνών

60 ετών

 &

9 μηνών

61 ετών

61 ετών &

3 μηνών

61 ετών &

6 μηνών

61 ετών &

 9  μηνών

62 ετών

 

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι συμπλήρωσαν το 60ο ως και την 18/8/2015 και συντάξιμο χρόνο 35 ετών ως 31/12/2011 ή 31/12/2012, συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας το 60ο έτος με την συμπλήρωση των 36 ή 37 ετών αντίστοιχα, ακόμη κι αν αυτή επέλθει από 19/8/2015 και μετά.

ε) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων έως 7 έτη.
Στους αναγνωριζόμενους χρόνους των περιπτώσεων (δ) και (ε) συμπεριλαμβάνονται και αυτοί άρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.

στ) Γυναίκες ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ
που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010 συνταξιοδοτούνται με την συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, εφόσον αυτή επέλθει μέχρι 18/08/2015. Εάν το όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 18/08/2015, θα συνταξιοδοτηθούν με αυξημένο όριο ηλικίας με κριτήριο το έτος συμπλήρωσης του 60ου.

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 ΤΟΥ 60ου

2015

από 19/8/2015 και μετά

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

60 και 11 μην

61 και 9 μην

62 και 8 μην

 63 και 6 μην

 64 και 5 μην

65 και 3 μην

66 και 2 μην

67

 

Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από  1-1-2011 και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν το 60ο έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε. Για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται και οι χρόνοι αρθρ. 40 ν. 2084/1992.

 Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ – ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συμπληρώνουν το 60ο έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011.

    

ζ) Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού με συντάξιμο χρόνο 15 ετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.612/1977 (164 Α΄), όπως ισχύουν δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις που:

 • είναι τυφλοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με το  αρθ. 1 του ν.612/1977,
 • είναι παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας 67%, σύμφωνα με το  αρθ. 40 του ν.1902/90
 • πάσχουν από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, υποβάλλονται σε μεταγγίσεις και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με το αρθ. 16 του ν.2227/1994
 • πάσχουν από αιμορροφιλία τύπου Α΄ και Β΄, ή είναι μεταμοσχευόμενοι από συμπαγή όργανα (καρδιά − πνεύμονες - ήπαρ και πάγκρεας) που βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με το αρθ. 5 ν.3232/2004
 • πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού εφόσον και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3232/2004
 • έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή ή πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει τετραπληγία-παραπληγία ή είναι ακρωτηριασμένοι κατά τα δυο άνω ή κάτω άκρα ή ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% σύμφωνα με το αρθ. 61 του ν.3518/2006 και
 • πάσχουν από κυστική ίνωση ή μόνιμη ορθοκυστική διαταραχή εφόσον για τις παθήσεις αυτές διαπιστωθεί ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%  .

Το ποσό της σύνταξης όλων των ανωτέρω υπολογίζεται με 35 έτη ασφάλισης και ο χρόνος που προστίθεται στο χρόνο ασφάλισης για τη συμπλήρωση των 35 ετών, για τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης, θεωρείται ότι διανύθηκε στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.
 

η)Γονείς – σύζυγοι – αδελφοί αναπήρων

          Ασφαλισμένοι που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία και συμπλήρωσαν 25ετή συντάξιμο χρόνο ως και την 18/8/2015, συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για όσους δεν είχαν συμπληρώσει 25ετία μέχρι και 18/08/2015, καθιερώνεται ηλικιακό όριο σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 25ετίας

2015

από

19/8/2015 και μετά

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟ

ΤΗΣΗΣ

55 ετών

 &

11 μηνών

56 ετών

&

9 μηνών

57 ετών

 &

8 μηνών

58 ετών  &

6 μηνών

59 ετών

 &

5 μηνών

60 ετών

&

3 μηνών

61 ετών

 &

2 μηνών

62 ετών

 

Στην χρονική προϋπόθεση (25ετία) δεν επέρχεται μεταβολή.

 

Για την κάθε κατηγορία θα πρέπει τα πληρούνται  επιπλέον οι παρακάτω προϋποθέσεις

Μητέρες - πατέρες αναπήρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον:
το τέκνο είναι άγαμο, δεν εργάζεται και δεν νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.

 • Ο γονέας που θα ασκήσει το δικαίωμα δεν λαμβάνει ήδη σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. 
 • Κατά την  ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ο έτερος γονέας θα πρέπει να εργάζεται, να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από οποιοδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο και να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες εργασίας ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 έτη σε φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο.  Επίσης, να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση προς τον οικείο ασφαλιστικό του φορέα ή τους φορείς αν συντρέχει ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ή το Δημόσιο, ότι δεν έχει ασκήσει και δεν πρόκειται να ασκήσει στο μέλλον το δικαίωμα συνταξιοδότησης που παρέχει η παρούσα διάταξη.

Σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας συζύγου 80% και άνω, εφόσον:

 •  Υπάρχει έγγαμος βίος τουλάχιστον 10 ετών πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
 • Ο υποψήφιος συνταξιούχος δε λαμβάνει και δε δικαιούται να λάβει σύνταξη  από οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.

 Αδέλφια αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις(ν.3996/5-8-2011):

 • Ο ανάπηρος αδελφός να είναι άγαμος, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
 • Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό/η πρέπει, για τουλάχιστον μία πενταετία πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης:

α) να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του/της αδελφού/ης με αμετάκλητη δικαστική απόφαση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας ή

β) ο ανάπηρος αδελφός να συνοικεί αποδεδειγμένα με τον αιτούντα τη σύνταξη αδελφό/η και να τον βαρύνει. 

 • Η συνοίκηση και η οικονομική επιβάρυνση θα αποδεικνύονται από τα έντυπα Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, που υπέβαλε ο αδελφός που βαρύνεται κατά τα τελευταία πέντε έτη  που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
 • Ο αιτών τη σύνταξη να μη λαμβάνει και να μη δικαιούται να λάβει σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο.
 • Επίσης κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης απαιτείται οι δύο αδελφοί να είναι ορφανοί από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό 67% και άνω ή να έχει συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας του ή σε περίπτωση που και οι δύο γονείς των αδελφών είναι εν ζωή θα πρέπει και οι δύο είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή να  έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους.

 

Για όσους έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά μετά την 01/01/1993 - Νέοι ασφαλισμένοι

 

Ο ασφαλισμένος μετά την 01-01-93 (Νέος) δικαιούται σύνταξη γήρατος από τον Ο.Α.Ε.Ε. μετά τη διακοπή επαγγέλματος :

α) Με συμπληρωμένο το 67ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης (πλήρης σύνταξη)

β) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και 15 χρόνια ασφάλισης, από τα οποία 2,5 χρόνια ή 750 ημέρες μέσα στην τελευταία πριν την αίτηση πενταετία για σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 67 ετών (μειωμένη σύνταξη)

Στις παραπάνω περιπτώσεις οι χρόνοι οι δυνάμενοι να συνυπολογιστούν είναι οι προβλεπόμενοι από αρθρ. 40 ν. 2084/1992 καθώς και ο χρόνος αναπηρικής σύνταξης ν. 2335/95.

γ) Με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και 40 χρόνια ασφάλισης (πλήρης σύνταξη), όπου προσμετράται και ο αναγνωριζόμενος χρόνος αρθρ. 39, 40, 41 ν. 3996/2011, με την αίτηση αναγνώρισης να μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ως την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος.

δ) Ασφαλισμένοι μητέρες ή χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων που συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας (πλήρες ποσό) ή το 50ο (μειωμένο ποσό) και 20 έτη ασφάλισης έως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε.

Για τη συμπλήρωση της 20ετίας, υπάρχει δυνατότητα συνυπολογισμού των αναγνωριζόμενων χρόνων που προβλέπονται από τις διατάξεις αρθρ. 40 ν. 2084/1992 .

 ε) Μητέρες ή χήροι πατέρες με ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα, εφόσον είναι άγαμα, με συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση (πλήρης σύνταξη) ή με συμπληρωμένο το 50ο έτος της ηλικίας και 20 χρόνια στην ασφάλιση, για λήψη σύνταξης μειωμένης κατά το 1/200 της πλήρους μηνιαίας σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το όριο ηλικίας των 55 ετών.

στ) Τα αναφερόμενα στις παραγράφους ζ) -η) της (1) περίπτωσης ισχύουν και για όσους ασφαλίζονται από 1/1/93 και μετά.