Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2023

 
 
Συμβάσεις - Διαγωνισμοί
 
- Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΑΕΕ και «ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ» για τη δημοσίευση όλων των ανακοινώσεων του ΟΑΕΕ (προκηρύξεις διαγωνισμών κλπ) στις εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης
  
- Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού αρ. 11/2012 για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού (εκατό ηλεκτρονικοί υπολογιστές και δέκα εκτυπωτές) για τον ΟΑΕΕ.
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με τον κ. Αριστείδη Γεωργιάδη του Χρήστου (αυτοκινητιστής) για την μεταφορά του Περιφερειακού Τμήματος Ιωαννίνων
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με τον Σεττά Ιωάννη του Νικολάου (Γενικές Μεταφορές) για την μεταφορά της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής
  
- Περίληψη προκήρυξης αρ. 7/2012 σχετικά με την προμήθεια ειδικού βιβλίου κυκλοφορίας ταξί για τις ανάγκες του Οργανισμού
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με την εταιρεία ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΑΕ για την μεταφορά και επανατοποθέτηση του αρχείου των Ονομαστικών Καταστάσεων Επικόλλησης Ενσήμων του πρώην ΤΑΕ
  
- Σύμβαση ΟΑΕΕ με την εταιρεία 3π Α.Β.Ε.Τ.Ε. για τη συντήρηση και υποστήριξη μηχανογραφικών συστημάτων
  
- Συμφωνητικό προμήθειας - συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΟΑΕΕ με την εταιρία "ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ"
  
- Συμφωνητικό προμήθειας - συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του ΟΑΕΕ με την εταιρία "INTERSYS ΑΕ"
  
- Παροχή Διευκρινήσεων σχετικά με την Προκήρυξη 05/2012
  
- Ορθή Επανάληψη της Aσφαλιστέας αξίας του συνόλου των προς ασφάλιση ακινήτων του ΟΑΕΕ στην Διακήρυξη με αριθμό 05/2012
  
- Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων με Ιδιώτες που διαθέτουν Κατασκηνωτικές Εγκαταστάσεις σε Πανελλήνια κλίμακα για τον παραθερισμό ανήλικων παιδιών των εργαζομένων του ΟΑΕΕ κατά την θερινή περίοδο έτους 2012 (αρ. 6 / 2012).
  
- Συμφωνητικό προμήθειας - συντήρησης των (24) ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) του ΟΑΕΕ με την εταιρία CPI AE
  
- Περίληψη προκήρυξης αριθ. 5/2012 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης των ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ και των εντασσομένων Τομέων για χρονικό διάστημα 12 μηνών
  
- Πρόχειρος Διαγωνισμός με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Ασφάλισης των ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ και των κτιρίων των εντασσόμενων Τομέων για χρονικό διάστημα 12 μηνών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/2012)
  
- Πίνακας των προς ασφάλιση ιδιόκτητων ακινήτων του ΟΑΕΕ και των εντασσομένων Τομέων - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5/2012
  
- Σύμβαση ανάθεσης έργου του ΟΑΕΕ με τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για τις αποστολές εγγράφων και αντικειμένων (μικροδεμάτων) για όλη την Ελλάδα όπου υπάρχουν Δ/νσεις και Τμήματα του ΟΑΕΕ για ένα έτος
  
- Διευκρίνιση σχετικά με την αρ. 4/2012 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στο β) δικαιολογητικό
  
- Συμπληρωματικά στοιχεία για την αρ. 4/2012 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών
  
- Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αρ. 4/2012 για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών toner, drum, cartridge για συσκευές fax.
  
- Περίληψη διακήρυξης αριθ. 3/2012 για την προμήθεια και εκτύπωση μηχ/κού εντύπου και μηχ/κού χαρτιού
  
- Διακήρυξη αριθ. 3/2012 για την προμήθεια και εκτύπωση μηχ/κού εντύπου και μηχ/κού χαρτιού
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. 2/2012 για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τρία κτίρια του ΟΑΕΕ (επαναληπτικός)
  
- Πρόσκληση υποβολής προσφοράς αρ.1/2012 με θέμα "Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός φύλαξης τεσσάρων κτιρίων του ΟΑΕΕ"
  
- Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. 1/2012 για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τρία κτίρια του ΟΑΕΕ