Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Νόμοι
 
- Τροποποίηση Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
  
- Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)
  
- Νόμος 3846/2010
  
- Νόμος 3863/2010
  
- Προεδρικό Διάταγμα 258/2005
  
- Νόμος 2084/1992
  
- Νόμος 2676/1999
  
- Νόμος 3655/2008
  
- Προεδρικό Διάταγμα 154/2006
  
- Ευρωπαιϊκός Κανονισμός 883/2004
  
- Ευρωπαιϊκός Κανονισμός 987/2009
  
- Ευρωπαιϊκός Κανονισμός 988/2009