Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Εισφορές

Οδηγίες καταβολής εισφορών

Οι εισφορές που καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι κάθε ημερολογιακό έτος είναι :

Α) για τον Κλάδο Σύνταξης δεκατέσσερις (14) εισφορές όπου αναλύονται ως εξής : δώδεκα (12) μηνιαίες εισφορές, μία (1) επιπλέον ολόκληρη μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο Δώρο Χριστουγέννων, μισή (1/2) μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο Δώρο Πάσχα και μισή (1/2) μηνιαία εισφορά που αντιστοιχεί στο Επίδομα Αδείας.

Οι 14 εισφορές για τον κλάδο Σύνταξης ισχύουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ για τους ασφ/νους του ΤΟΜΕΑ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡ/ΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ του Ο.Α.Ε.Ε. (πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.)

Β) για τον κλάδο Ασθένειας δώδεκα (12) μηνιαίες εισφορές.

Γ) για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας ΟΑΕΔ  12 μηνιαίες εισφορές (ισχύει από 1/1/2011).

Κάθε μηνιαία εισφορά ο ασφαλισμένος έχει το χρονικό περιθώριο να την καταβάλλει μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα χωρίς καμία επιβάρυνση. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού περιθωρίου υπάρχει επιβάρυνση, στην καθυστερούμενη μηνιαία εισφορά, με βάση το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση.

Το ποσό της επιβάρυνσης προκύπτει από τον τύπο :

TE * 8.50% * μ/12

Όπου  Τ= Τόκος  ,   Ε = Μηνιαία Εισφορά ,  μ = Μήνες καθυστέρησης

Παράδειγμα : Καταβολή μηνιαίας εισφοράς 10Ης  ασφ.. κλάσης για τον 5/2013, με ημερομηνία κατάθεσης την 30/9/2013 όπου οι μήνες καθυστέρησης είναι τρεις (3).

Τ =  173,45€ * 8,50% * 3/12 = 3,69€

Η μισή (1/2) εισφορά του Δώρου Πάσχα πρέπει να καταβάλλεται μαζί με την μηνιαία εισφορά του Απριλίου, η μισή εισφορά του Επιδόματος Αδείας μπορεί να καταβληθεί οποτεδήποτε μέσα στο έτος, ενώ η εισφορά του Δώρου Χριστουγέννων πρέπει να καταβάλλεται μαζί με την μηνιαία εισφορά του Δεκεμβρίου.

Κατά την έναρξη της ασφάλισης του, ένας ασφαλισμένος μαζί με την πρώτη εισφορά πρέπει να καταβάλλει για τον Κλάδο Σύνταξης μία εισφορά εγγραφής (που είναι ίση με 1 μηνιαία εισφορά), καθώς και εισφορά αναγνωρίσεως γάμου, εφόσον είναι έγγαμος (που είναι ίση με 2 μηνιαίες εισφορές). Με άλλα λόγια, αν κάποιος ασφαλισμένος κατά την έναρξη της ασφάλισης του είναι έγγαμος, πρέπει να καταβάλλει μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης, και μόνο μία φορά, τρεις (3) επιπλέον μηνιαίες εισφορές. Σε περίπτωση που είναι άγαμος, πρέπει να καταβάλλει μόνο για τον Κλάδο Σύνταξης, και μόνο μία φορά, μία (1) επιπλέον μηνιαία εισφορά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό εισφορών - όπως π.χ. για την αναλογία της μηνιαίας εισφοράς που πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος για τον Κλάδο Σύνταξης και Ασθένειας τον μήνα που ξεκίνησε την ασφάλισή του στον ΤΑΝΤΠ, για τις αναλογίες των επιδομάτων που πρέπει να καταβάλλει το πρώτο έτος ασφάλισής του στο ταμείο- καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν στην καταβολή και τον υπολογισμό εισφορών κατεβάστε το παρακάτω αρχείο.

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών ΤΑΝΤΠ-ΟΑΕΕ