Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023

ΤΑΝΠΥ

 
 
Εισφορές

Νέοι Ασφαλισμένοι

ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (έναρξη ασφάλισης σε οποιοδήποτε φορέα -όχι μόνο στο Τ.Α.Ν.Π.Υ.- από 1-1-1993 και μετά)

Οι εισφορές των νεοεισερχόμενων στην Κύρια ασφάλιση (Κλάδος Σύνταξης(αναμορφώθηκαν από την 1-10-2008), Υγείας και υπέρ ΟΑΕΔ) που ισχύουν σήμερα, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

ΚΛΑΣΕΙΣ
ΝΕΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Υπέρ ΟΑΕΔ

 

 

 

 

138,67 ευρώ

53,04 ευρώ

10 €

170,53 ευρώ

65,23 ευρώ

10 €

202,17 ευρώ

77,33 ευρώ

10 €

233,72 ευρώ

89,40 ευρώ

10 €

263,93 ευρώ

100,95 ευρώ

10 €

287,13 ευρώ

109,83 ευρώ

10 €

309,56 ευρώ

118,41 ευρώ

10 €

332,00 ευρώ

126,99 ευρώ

10 €

354,43 ευρώ

135,57 ευρώ

10 €

10η

376,87 ευρώ

144,15 ευρώ

10 €

11η

399,30 ευρώ

152,73 ευρώ

10 €

12η

421,73 ευρώ

161,31 ευρώ

10 €

13η

444,17 ευρώ

169,90 ευρώ

10 €

14η

466,60 ευρώ

178,48 ευρώ

10 €

 

Από τις παραπάνω ασφ/κές κατηγορίες, οι τρεις (3) πρώτες είναι υποχρεωτικές. Οι Νέοι Ασφαλισμένοι με την έναρξη της ασφάλισής τους στον Τ.Α.Ν.Τ.Π. του Ο.Α.Ε.Ε (Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων του Ο.Α.Ε.Ε. - πρώην Τ.Α.Ν.Π.Υ.) εγγράφονται στη (51η)ασφαλιστική κλάση εκτός κι αν οι ίδιοι επιθυμούν να εγγραφούν σε κάποια ανώτερη κλάση. Με το πέρας ενός(1) ημερολογιακού έτους μετατάσσονται στην(52η) ασφαλιστική κλάση και με τη συμπλήρωση δύο ημερολογιακών ετών από την έναρξη της ασφάλισής τους, στην (53η) ασφαλιστική κλάση των νέων ασφ/νων. Με την ένταξή του στην 3η κλάση ο ασφαλισμένος αποκτά αμέσως το δικαίωμα να μεταβεί σε οποιαδήποτε άλλη ανώτερη κλάση, εφόσον το ζητήσει με αίτηση. Η μετάταξη θα πραγματοποιηθεί στην κλάση που επιθυμεί ο ασφαλισμένος την πρώτη μέρα του επόμενου ημερολογιακού έτους. 

Τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά, βάσει του ποσοστού αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Οι ασφαλιστικές εισφορές του Κλάδου Σύνταξης, για τους ΝΕΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (ασφαλισμένοι μετά την 1-1-1993 Ν.2084/92) παραμένουν οι ίδιες με αυτές που ίσχυαν την 31-12-2008(όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα)

Οι εισφορές του Κλάδου Υγείας για τους Νέους ασφ/νους είναι 12 κατά έτος και διαμορφώνονται ανάλογα με την ασφαλιστική κλάση που ανήκει ο ασφ/νος (όπως φαίνονται στον παραπάνω πίνακα) .

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Οι καταθέσεις εισφορών τρεχουσών και καθυστερούμενων θα γίνονται στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας στο λογαριασμό 190-545239-23 για τους νέους ασφαλισμένους .

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Από 1-1-2011, παράλληλα με τις μηνιαίες εισφορές Κλάδου Σύνταξης και Κλάδου Υγείας, είναι υποχρεωτική η καταβολή μίας επιπλέον εισφοράς ύψους 10 ευρώ μηνιαίως (12 εισφ. το έτος) για όλους τους ασφ/νους - ΠΑΛΑΙΟΥΣ & ΝΕΟΥΣ - σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας ΟΑΕΔ .

Η κατάθεση της παραπάνω εισφοράς θα γίνεται με την κατάσταση καταβολής ατομικών εισφορών παράλληλα με τις εισφορές Κλάδου Σύνταξης & Κλάδου Υγείας με την ένδειξη : ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΙΔ. ΛΟΓ. ΑΝΕΡΓΙΑΣ