Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020

 
 
Εισφορές

Λοιπές Βεβαιώσεις

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

Χορηγούνται βεβαιώσεις για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που έχουν ισχύ μέχρι την ημερομηνία που καθίστανται απαιτητές οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και δόσεις.

1. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Στους ασφαλισμένους του πρώην ΤΕΒΕ και του πρώην ΤΑΕ χορηγούνται μέσω ΚΕΠ οι παρακάτω βεβαιώσεις: - Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλλει εισφορές μηχανογραφικά). - Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλλει το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά). - Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας (Ν2084/92) για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη Δ Ο Υ ( μόνο για τους ασφαλισμένους που έχουν καταβάλλει το σύνολο των εισφορών μηχανογραφικά).

2. ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Ασφαλισμένοι που έχουν καταβάλλει εισφορές μηχανογραφικά εφόσον έχουν καταβάλλει όλες τις απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, στο τέλος κάθε έτους λαμβάνουν ταχυδρομικά τις παρακάτω βεβαιώσεις:

A. Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση

B.  Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν 2084/92 για θεώρηση βιβλιών και στοιχείων από την Δ Ο Υ.