Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

 
 
Εισφορές

Ειδικές Κατηγορίες Ασφαλισμένων

 

1. ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ.

Με τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν. 3655/08 θεσπίστηκε για πρώτη φορά για τις μητέρες ασφαλισμένες μείωση κατά 50% των εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης που τις βαρύνουν κατά τους πρώτους 12 μήνες που έπονται εκείνου της γέννησης κάθε παιδιού.

Το δικαίωμα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών ισχύει από τον 4/08 και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. Μπορεί δηλαδή οι ασφαλιστικές εισφορές του συγκεκριμένου 12μήνου να καταβληθούν μειωμένες οποτεδήποτε με τις ισχύουσες κάθε φορά αναπροσαρμοσμένες τιμές και τα τυχόν αναλογούντα τέλη καθυστέρησης.

Προκειμένου η ασφαλισμένη να τύχει της μείωσης των εισφορών του κλάδου σύνταξης θα πρέπει:

1) Να καταθέσει σχετική αίτηση και να προσκομίσει Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.

2) Να καταθέσει Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

Για τους κλάδους κύριας ασφάλισης-σύνταξης αυτοαπασχολουμένων που προβλέπεται καταβολή μειωμένων εισφορών από άλλη αιτία δεν επιτρέπεται η συσσώρευση μειώσεων αλλά ισχύει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης.

Στην περίπτωση που θα υπάρξει τοκετός πριν τη λήξη του 12μηνου τότε θα αρχίζει νέο χρονικό διάστημα από τον επόμενο μήνα του δεύτερου τοκετού και μετά.

Για τις «παλαιές» ασφαλισμένες (ασφαλισμένες πριν την 01-01-93) όπου υπάρχει παράλληλη υποχρεωτική ασφάλιση το δικαίωμα καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς ασκείται και στους δύο φορείς.

ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ

1)    Οι Προαιρετικά ασφαλισμένες μητέρες

2)    Οι «Νέες» ασφαλισμένες  (ασφαλισμένες μετά την 01-01-93) που με δική τους βούληση επέλεξαν να ασφαλιστούν σε δεύτερο Φορέα. Η μειωμένη ασφαλιστική εισφορά θα γίνεται μόνο από το φορέα της υποχρεωτικής ασφάλισης.

      (Σχετική η αριθμ. 79/08 Εγκύκλιος Οδηγία)

2. ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΕΣ

Όπως προβλέπονταν από τις σχετικές διατάξεις του Ν.2676/99, μετά την πλήρη ενοποίηση των τριών Ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ και την έναρξη λειτουργίας του νέου Οργανισμού ΟΑΕΕ, από 01-01-07 οι ασφαλισμένοι εκτελωνιστές καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους με το σύστημα της ταχυπληρωμής την οποία εξοφλούν εντός της τακτής προθεσμίας μέσω ΕΛΤΑ ή ΔΙΑΣ (Διατραπεζικό Σύστημα).