Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

 
 
Εισφορές

Άλλα Θέματα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πρόσωπα που εξαιρούνται της ασφ/σης του πρώην ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ λόγω άσκησης επαγγέλματος σε περιοχές με πληθυσμό κάτω των 2000 κατοίκων μπορούσαν να υπαχθούν στην ασφ/ση προαιρετικά.

Τα παραπάνω πρόσωπα που καθυστερούσαν την καταβολή εισφοράς πέραν των έξι μηνών από την λήξη του μήνα στον οποίο ανάγονταν αυτή έχαναν το δικαίωμα αναγνώρισης του αντιστοίχου χρόνου ως χρόνου ασφάλισης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3518/06 επαγγελματίες βιοτέχνες και έμποροι που είχαν υπαχθεί προαιρετικά μέχρι 21-12-06 στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ και ΟΑΕΕ-ΤΑΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις των ΝΔ 4435/64 και 4521/66 και είχαν απολέσει χρόνο ασφάλισης λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων εισφορών εντός του απαιτούμενου εξαμήνου, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν το χρόνο αυτό, δηλαδή από την ημερομηνία υπαγωγής τους στην προαιρετική ασφάλιση και μέχρι 31-12-06 κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους η οποία μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε.

Τα διαστήματα τα οποία θα ζητηθεί να αναγνωριστούν θα πρέπει να εξοφληθούν στο σύνολό τους και μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση. (Σχετική η αριθμ. 91/07 Εγκύκλιος Οδηγία)