Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020

 
 
Εισφορές

ΛΑΦΚΑ

   Οι συνταξιούχοι – ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ μετά την 15/07/2010 και μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους υποχρεούνται στη καταβολή των προβλεπόμενων  ασφαλιστικών εισφορών προσαυξημένων κατά 50%. Από την καταβολή της προσαύξησης εξαιρούνται:
α) Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ
β) Οι πολύτεκνοι που έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως την ολοκλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο
για κάθε βιοποριστική εργασία.
γ) Τα πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών ΕΟΚ 1408/71 και 574/72 καθώς και των διμερών συμβάσεων κοινωνικής ασφάλισης.
δ) Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.3185/2003 και μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας τους. Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους καταβάλλονται προσαυξημένες εισφορές.
ε) Τα πρόσωπα που λόγω συγκεκριμένης απασχόλησης υπάγονται σε περισσότερους τους ενός ασφαλιστικούς φορείς ή το Δημόσιο και οι οποίοι μετά τη συνταξιοδότησή τους από ένα εκ των ανωτέρω φορέων συνεχίζουν χωρίς διακοπή για τη συγκεκριμένη απασχόληση υποχρεωτικά την ασφάλισή τους στον οικείο φορέα ή τομέα ασφάλισης.
στ) Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3865/10 εξαιρούνται από την καταβολή προσαυξημένων εισφορών και οι συνταξιούχοι Δημοσίου.
      Οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου (πλην του επιζώντος συζύγου) Ασφαλιστικών Οργανισμών Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ή Αυτοτελώς Απασχολουμένων, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας που απασχολούνται αυτοτελώς και ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ πριν την 15/07/2010 υποχρεούνταν στην καταβολή προσαύξησης των εισφορών κατά 40% μέχρι την 31/12/2012. Από 1/1/2013 καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του Ν.3863/2010 και καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές κατά 50%. Εξαιρούνται της προσαύξησης:
- Οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου
- Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας
Οι συνταξιούχοι κάτω των 55 ετών κατά την 15/7/2010 για τους οποίους διακόπτεται η σύνταξη, δεν καταβάλλουν προσαυξημένες εισφορές.