Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Εγκύκλιος: 1 ΘΕΜΑ:«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών από τα Περιφερειακά Τμήματα _ Ψηφιοποίηση ασφαλιστικού φακέλου»
  
- ΔΙΑΣΦ/Φ9/2/188243/29-1-2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των τιθέμενων με την εγκύκλιο 80/2010 της Διοίκησης κριτηρίων ελέγχου των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ στις προαιρετικές περιοχές ασφάλισης.
  
- Εγκύκλιος: 2 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση - Ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν την υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992»
  
- ΔΙΑΣΦ/Φ24/2/202772/6-2-2015 ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014»
  
- Εγκύκλιος: 3 Θέμα : «Ρύθμιση θεμάτων οχημάτων δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών.»
  
- Συμπλ.οδηγία για ΟΑΕΕ-ΣΟΕΛ
  
- Εγκύκλιος: 4 ΘΕΜΑ: Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12- 12-2014 – Τεύχος Δεύτερο)
  
- Εγκύκλιος: 5 Θέμα: Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Ν.4321/2015
  
- Εγκύκλιος: 6 Θέμα : « Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές της Π.Ε Σερρών και επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν από 05.03.2015 έως 08.03.2015.»
  
- Εγκύκλιος: 7 ΘΕΜΑ : « Αναγγελία Ο.Α.Ε.Ε. σε πλειστηριασμό–Κ.Ε.Α.Ο. »
  
- Εγκύκλιος: 8 Θέμα : « Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015.»
  
- Εγκύκλιος: 9 Θέμα: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία
  
- Εγκύκλιος: 10 Θέμα : «Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015.»
  
- Εγκύκλιος: 11 Θέμα : « Εισοδηματικά κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ, έτους 2015»
  
- Εγκύκλιος 12 Θέμα : «Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015.»
  
- Εγκύκλιος: 13 ΘΕΜΑ : « Διαδικασία διασφάλισης γνησιότητας ιατρικών γνωματεύσεων και χειρισμός συνταξιοδοτικών περιπτώσεων για τις οποίες έχει υποβληθεί πλαστή γνωμάτευση ΚΕ.Π.Α.».
  
- Εγκύκλιος 14 ΘΕΜΑ : « Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ »
  
- Εγκύκλιος 15 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του Ν. 4144/2013 στους ασφαλισμένους-συνταξιούχους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών με τα οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας
  
- Εγκύκλιος 16 ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ».
  
- Εγκύκλιος 17 Θέμα : Μετάπτωση προσωρινού διακανονισμού Ν.3943/2011 στη ρύθμιση Ν.4321/2015.
  
- Εγκύκλιος 18 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση αρθρ. 27 ν. 1902/1990 περί προϋπάρχουσας αναπηρίας
  
- Εγκύκλιος 19 ΘΕΜΑ: Παράταση συνταξιοδοτικών παροχών ένεκα αναπηρίας για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη τους, εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.
  
- Εγκύκλιος 20 ΘΕΜΑ: «Έκδοση διοικητικών πράξεων βάσει Υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία ο πολίτης θα δηλώνει τη μη υποχρέωσή του για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος»
  
- Εγκύκλιος 21 Θέμα : « Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και επλήγησαν από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα.»
  
- ΘΕΜΑ: Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.
  
- Εγκύκλιος 22 Θέμα : Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23: Θέμα : Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών με τον ΟΑΕΕ συμμετέχοντα σε συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση.
  
- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ