Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών ΟΑΕΕ με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συνέχιση εξυπηρέτησης για Παροχές Κλάδου Υγείας από τον ΟΑΕΕ σε νέους συνταξιούχους»
  
- Εγκύκλιος 1 ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σε δύο ομοειδείς φορείς ή το Δημόσιο»
  
- Εγκύκλιος 2 ΘΕΜΑ: «Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου άσκησης επαγγέλματος προ εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ»
  
- Εγκύκλιος 3 ΘΕΜΑ: «Παροχές ασφαλισμένων κλάδου ασθενείας και πληρωμή αυτών»
  
- Εγκύκλιος 4 ΘΕΜΑ: «Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)»
  
- Εγκύκλιος 5 ΘΕΜΑ: «Προσωρινός διακανονισμός οφειλόμενων εισφορών (παρ. α του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)»
  
- Εγκύκλιος 6 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση εκπτώσεων τζίρου στην τυποποιημένη αλληλογραφία από την ΕΛΤΑ ΑΕ»
  
- Εγκύκλιος 7 ΘΕΜΑ: «Αναδρομική απαλλαγή από τον κλάδο υγείας του ΟΑΕΕ των
  
- Εγκύκλιος 8 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 στους
  
- Εγκύκλιος 9 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)»
  
- Εγκύκλιος 10 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.4002/11 σχετικά με τη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων»
  
- Εγκύκλιος 11 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στις ρυθμίσεις του Ν. 3386/05 υπηκόων τρίτων χωρών που εργάζονται σε αλλοδαπές αεροπορικές εταιρείες οι οποίες λειτουργούν στην Ελλάδα δυνάμει διακρατικών συμφωνιών»
  
- Εγκύκλιος 12 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη νέα διαδικασία διαπίστωσης - βεβαίωσης Αναπηρίας σε ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών ή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης»
  
- Εγκύκλιος 13 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που επλήγησαν από θεομηνίες - φυσικές καταστροφές ή δέχθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις. (Παρ. 3 άρθρο 21 του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14A / 2-2-2012)»
  
- Εγκύκλιος 14 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης πριν τη συνταξιοδότηση»
  
- Εγκύκλιος 15 ΘΕΜΑ: «Πληρωμή οφειλών σε ιδιώτες παρόχους υγείας»
  
- Εγκύκλιος 16 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση γονέων - συζύγων αναπήρων»
  
- Εγκύκλιος 17 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.β του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)»
  
- Εγκύκλιος 18 ΘΕΜΑ: «Διαγραφή λόγω θέσης εταιρείας σε κατάσταση εκκαθάρισης»
  
- Εγκύκλιος 19 ΘΕΜΑ: «Κάλυψη για παροχές ασθενείας σε είδος ανέργων ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών»
  
- Εγκύκλιος 20 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση: α) μελών Αγροτικών Συνεταιρισμών και β) μελών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων»
  
- Εγκύκλιος 21 ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και προσωρινή αναπηρική σύνταξη χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας»
  
- Εγκύκλιος 22 ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Αξιών & Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών Παραγώγων»
  
- Εγκύκλιος 23 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για ανάκληση αποφάσεων αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας, βάσει των διατάξεων του Ν.3863/2010»
  
- Εγκύκλιος 24 ΘΕΜΑ: «Παράταση ρυθμίσεων οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (παρ.3 του άρθρου 23 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89Α/11-4-2012)»
  
- Εγκύκλιος 25 ΘΕΜΑ: «Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για τις αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων, στρατού και εισοδηματικών κριτηρίων»
  
- Εγκύκλιος 26 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πλην των φωτοβολταϊκών συστημάτων»
  
- Εγκύκλιος 27 ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, ως απαραίτητου δικαιολογητικού, για τον τεχνικό έλεγχο στα ΚΤΕΟ»
  
- Εγκύκλιος 28 ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της Ειδικής Επιτροπής Ρύθμισης Εσόδων. (άρθρο 24 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89Α))»
  
- Εγκύκλιος 29 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση αρθ. 32 Ν. 4075/12 περί: α) Έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη και β) Χορήγησης βεβαίωσης μεταβίβασης ΔΧ αυτοκινήτου»
  
- Εγκύκλιος 30 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημίες κατά τα γεγονότα της 12-2-2012 στο κέντρο της Αθήνας»
  
- Εγκύκλιος 31 ΘΕΜΑ: «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) 2012»
  
- Εγκύκλιος 32 ΘΕΜΑ: «Ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη για τη χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος, επιδόματος απολύτου αναπηρίας και για την απασχόληση συνταξιούχων»
  
- Εγκύκλιος 33 ΘΕΜΑ: «Προεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/31-3-2011 (ΦΕΚ 66Α)»
  
- Εγκύκλιος 34 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών (δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κλπ)»
  
- Εγκύκλιος 35 ΘΕΜΑ: «Αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για την κρίση ως μη ανάπηρων των προσώπων που επιθυμούν τη συνέχιση της ασφάλισής τους προαιρετικά στον ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 36 ΘΕΜΑ: «Επιλογή Κλάδου Υγείας για "νέους" ασφαλισμένους»
  
- Εγκύκλιος 37 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012»
  
- άρθρο 32 Ν. 4075/2012
  
- Εγκύκλιος 38 ΘΕΜΑ: «Τήρηση ιεραρχίας»
  
- Εγκύκλιος 39 ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση απόφασης αρ. 1/2012 της Μεικτής Επιτροπής για την Συμφωνία ΕΕ, κρατών - μελών και Ελβετίας σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και (ΕΚ) 987/2009»
  
- Εγκύκλιος 40 ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση απόφασης αρ.76/2011 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ σχετικά με την έναρξη εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και (ΕΚ) 987/2009 στις χώρες του ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λίχτενστάϊν)»
  
- Εγκύκλιος 41 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ατόμων με αναπηρία και αδελφών αναπήρων»
  
- Εγκύκλιος 42 ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία»
  
- Εγκύκλιος 43 ΘΕΜΑ: «Επανένταξη οφειλετών σε καθεστώς ρύθμισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον όρο της εκπρόθεσμης καταβολής των δόσεων ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών»
  
- Εγκύκλιος 44 ΘΕΜΑ: «Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)»
  
- Εγκύκλιος 45 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις περί των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών»
  
- Εγκύκλιος 46 ΘΕΜΑ: «Νέοι διψήφιοι κωδικοί διακοπής στο πληροφοριακό σύστημα ασφαλισμένων ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 47 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση σπουδαζόντων τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού»
  
- Έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών ΟΑΕΕ με θέμα: «Οδηγίες για τη συνέχιση εξυπηρέτησης για Παροχές Κλάδου Υγείας από τον ΟΑΕΕ σε νέους συνταξιούχους για τους οποίους εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση από λήψεως της παρούσης και εφεξής ή έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση και δεν έχει εκδοθεί βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ»
  
- Εγκύκλιος 48 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου σπουδών σε μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και κολλέγια»
  
- Εγκύκλιος 49 ΘΕΜΑ : «Ανάκληση της αρ. 20/12 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)»
  
- Εγκύκλιος 50 ΘΕΜΑ: «Θεώρηση και έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 51 ΘΕΜΑ: «α)Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/04, 988/09 & 987/09 για την Ελβετία και για τις χώρες του Ε.Ο.Χ.(Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχνενστάιν) , β)Περίοδοι της ένδειξης 8.2 του Ε205ΝΟ (Νορβηγίας), γ)Προσαύξηση περιόδων ασφάλισης που πραγματοποιούνται υπό νομοθεσίες Κρατών Μελών»
  
- Εγκύκλιος 52 ΘΕΜΑ: «Νέες δυνατότητες ρύθμισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196Α/16-10-2012)»
  
- Εγκύκλιος 53 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την συνταξιοδότηση γονέων και αδελφών αναπήρων»
  
- Εγκύκλιος 54 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή εμπορία»
  
- Εγκύκλιος 55 ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγο γήρατος βάσει διατάξεων Ν.4093/28-11-2012»
  
- Εγκύκλιος 56 ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση παράλληλης ασφάλισης στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολουμένων, οι οποίοι ασφαλίστηκάν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το δημόσιο μέχρι 31-12-1992»
  
- Γενικό έγγραφο με θέμα: «Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2012»