Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Εγκύκλιος 1 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας Ν. 2084/92 στους ασφαλισμένους του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ( πρώην ΤΑΝΠΥ ) παράλληλα ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 2 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση κέντρου κατάλληλου για την εκτέλεση εμβολισμών του ΚΝΣ»
  
- Εγκύκλιος 3 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων σχετικά με τη χορήγηση εμβολίων απευαισθητοποίησης και αυξητικής ορμόνης»
  
- Εγκύκλιος 4 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδιά»
  
- Εγκύκλιος 5 ΘΕΜΑ: : «Περί της ένταξης σε ορθή ασφαλιστική κατηγορία στις περιπτώσεις ενοποίησης μητρώων».
  
- Εγκύκλιος 6 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των αντι-ιικών φαρμάκων TAMIFLU και RELENZA»
  
- Εγκύκλιος 7 ΘΕΜΑ: «Yποβολή μηνύσεων».
  
- Εγκύκλιος 8 ΘΕΜΑ: «Περί των ασφαλιστικών κατηγοριών».
  
- Εγκύκλιος 9 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανωτάτου αριθμού χορηγουμένων Αναλωσίμων Υγειονομικών Υλικών και Ειδικών Θεραπειών και διαδικασία χορήγησης - διενέργειας αυτών»
  
- Εγκύκλιος 10 ΘΕΜΑ: «Χρήση - χρέωση συμπληρωματικών υλικών (μοσχευμάτων) σε Ορθοπεδικές και Νευροχειρουργικές επεμβάσεις καθώς και καθορισμός ανώτατων τιμών για Βηματοδότες - Απινιδωτές σε νοσηλευόμενους σε Ιδιωτικές Κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 11 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας και συνταγολογίων σε περίπτωση απώλειας αυτών»
  
- Εγκύκλιος 12 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον εμβολιασμό υγιών παιδιών κατά του ιού της νέας γρίπης Α(Η1Ν1)»
  
- Εγκύκλιος 13 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το δικαίωμα στις παροχές του Κλάδου Υγείας σε περιπτώσεις διακοπής άσκησης επαγγέλματος»
  
- Εγκύκλιος 14 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις περί συρροής συντάξεων»
  
- Εγκύκλιος 15 ΘΕΜΑ: «Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των κατόχων ψιλής κυριότητας και κατόχων επικαρπίας μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών, καθώς και όσων κατέχουν την επικαρπία σε αυτοκίνητα Δημόσιας Χρήσης»
  
- Εγκύκλιος 16 ΘΕΜΑ : «Περί των διαφορών που προκύπτουν από αναδρομική ανακατάταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία»
  
- Εγκύκλιος 17 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις περί συρροής συντάξεων λόγω θανάτου»
  
- Εγκύκλιος 18 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση εξωιδρυματικού επιδόματος»
  
- Εγκύκλιος 19 ΘΕΜΑ: «Καθορισ΅ός 1)ανώτατης αποδιδό΅ενης τι΅ής για υλικά σε επε΅βάσεις καταρράκτη σε Ιδιωτικές Κλινικές, 2)νέων ανώτατων τι΅ών για υλικά (Στεντς και Μπαλόνια) αγγειοπλαστικών επε΅βάσεων στεφανιαίων αγγείων σε Ιδιωτικές Κλινικές και 3)νέων ανώτατων τι΅ών για υλικά σε λαπαροσκοπικές επε΅βάσεις σε Ιδιωτικές Κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 20 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου αριθμού ειδικών θεραπειών»
  
- Εγκύκλιος 21 ΘΕΜΑ: «Περί της δυνατότητας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ μετά την παρέλευση δεκαετίας»
  
- Εγκύκλιος 22 ΘΕΜΑ: «Περί της υποβολής Υπεύθυνων Δηλώσεων ως δικαιολογητικό τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ».
  
- Εγκύκλιος 23 ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση αποστολής δειγμάτων υπογραφής στις Περιφέρειες, στα πλαίσια της εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης»
  
- Εγκύκλιος 24 ΘΕΜΑ: «Συντάξεις δικαιοδόχων μελών λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Οργανισμού»
  
- Εγκύκλιος 25 ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή της αριθ. 9/2010 εγκυκλίου»
  
- Εγκύκλιος 26 ΘΕΜΑ: «Επικυρωμένα αντίγραφα ΑΜΚΑ μέσω ΚΕΠ»
  
- Εγκύκλιος 27 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του άρθρου 19του Ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-2010)»
  
- Εγκύκλιος 28 ΘΕΜΑ: «Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπο συνταξιοδότηση ασφαλισμένο»
  
- Εγκύκλιος 29 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΕΚΑΣ Έτους 2009»
  
- Εγκύκλιος 30 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την οφθαλμολογική ιατρική πράξη “πλήρης μελέτη ραγοειδίτιδος”»
  
- Εγκύκλιος 31 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μεταφερόμενων στον ΟΑΕΕ ξενοδόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3655/08 που είναι παράλληλα συνταξιούχοι ΟΑΕΕ προερχόμενοι από τα πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ»
  
- Εγκύκλιος 32 ΘΕΜΑ: «Δυνατότητα απαλλαγής από τον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) του άρθρου 18 του Ν. 2072/1992»
  
- Εγκύκλιος 33 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης»
  
- Εγκύκλιος 34 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ισχύ της αρ. ΔΥΓ 3α/ΓΠ 151509/19-12-08 ΚΥΑ για τα φάρμακα υψηλού κόστους τα χορηγούμενα από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων και τα ιδιωτικά φαρμακεία»
  
- Εγκύκλιος 35 ΘΕΜΑ: «Παροχή νεότερων οδηγιών σχετική με τη χορήγηση Αναλωσίμων Υγειονομικών Υλικών»
  
- Εγκύκλιος 36 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον καθορισμό νέων ανώτατων τιμών για υλικά (στενς και μπαλόνια) αγγειοπλαστικών επεμβάσεων στεφανιαίων αγγείων»
  
- Εγκύκλιος 37 ΘΕΜΑ: «Περί της εγγραφής / διαγραφής στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ των Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών»
  
- Εγκύκλιος 38 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων & της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού 883/04 & του κανονισμού εφαρμογής του 987/09»
  
- Εγκύκλιος 39 ΘΕΜΑ: «Ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων στα πλαίσια των νέων κανονισμών (ΕΚ) 883/04 & 987/09 - μεταβατική περίοδος»
  
- Εγκύκλιος 41 ΘΕΜΑ: «Επιστροφή των τελών καθυστέρησης στις περιπτώσεις των επαγγελματιών, που υπήχθησαν εμπρόθεσμα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σύμφωνα με την αριθμ. 113/09 εγκύκλιο της Δ/νσης Ασφάλισης»
  
- Eγκύκλιος 42 ΘΕΜΑ: «Επαναφορά στον Κλάδο Υγείας του ΙΚΑ των συντ/χων ΟΑΕΕ Ν.Πιερίας»
  
- Εγκύκλιος 43 ΘΕΜΑ: « Συμφωνία με τη Γερμανία για ηλεκτρονική αναζήτηση πληροφοριών»
  
- Εγκύκλιος 44 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα φαρμακευτικά προϊόντα για τη διάθεση των οποίων δεν απαιτείται ιατρική συνταγή (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ)»
  
- Εγκύκλιος 45 ΘΕΜΑ:«Εκπροσώπηση πολιτών στις Διοικητικές Αρχές από δικηγόρους »
  
- Εγκύκλιος 46 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη δωρεάν χορήγηση ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής.»
  
- Εγκύκλιος 47 ΘΕΜΑ: «Αποστολή καταλόγου χορηγουμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων βάσει των διατάξεων της παρ 2 του άρθρου 12του Ν. 3816/2010(Α6)»
  
- Εγκύκλιος 49 ΘΕΜΑ: «Κάλυψη ασφαλιστικών υποχρεώσεων με χορήγηση δανείων από Πιστωτικά Ιδρύματα με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ)»
  
- Εγκύκλιος 51 ΘΕΜΑ :« Σχετικά με τον καθορισμό ενδείξεων για έγκριση θεραπείας με υπερβαρικό οξυγόνο και κοστολόγηση αυτής.»
  
- Εγκύκλιος 52 ΘΕΜΑ :« Εφαρμογή από 01/05/2010 των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για το συντονισμό των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταβατική περίοδος για την ηλεκτρονική ανταλλαγή των δεδομένων – Δυνατότητα χρήσης κοινοτικών εντύπων της σειράς Ε.»
  
- Εγκύκλιος 53 ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας»
  
- Εγκύκλιος 55 ΘΕΜΑ:«Κατάλογος Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (Μ.Υ.ΣΥ.ΦΑ )»
  
- Εγκύκλιος 56 ΘΕΜΑ :«'Οροι και προυποθέσεις τοποθέτησης γαστρικού δακτυλίου – διαμερισματοποίησης στομάχου»
  
- Εγκύκλιος 58 ΘΕΜΑ: «Έκδοση πιστοποιητικών μεταβίβασης αυτοκινήτου και βεβαίωσης ελέγχου ΚΤΕΟ ή θεώρησης βιβλίων και στοιχείων σε συνταξιούχους του πρώην ΤΣΑ ιδιοκτήτες Δ.Χ αυτοκινήτου »
  
- Εγκύκλιος 59 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη θεώρηση των συνταγών φαρμάκων»
  
- Εγκύκλιος 60 ΘΕΜΑ: «Κατάργηση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης σε εκτέλεση αποφάσεων ΤΔΕ και Διοικητικών Πρωτοδικείων»
  
- Εγκύκλιος 61 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη χρέωση φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς – ασφ/νους σε Κρατικά Νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 62 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση Κέντρου κατάλληλου για την Εμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων»
  
- Εγκύκλιος 63 ΘΕΜΑ: «Οι συντάξεις σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Κ. 883/2004 και τον Κανονισμό Εφαρμογής Ε.Κ. 987/2009»
  
- Εγκύκλιος 64 ΘΕΜΑ:«Χορήγηση ορών»
  
- Εγκύκλιος 65 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με χορήγηση άδειας λειτουργίας σε Μονάδες Μεταμοσχεύσεων στο Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ
  
- Εγκύκλιος 66 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.3845/2010 σχετικά με τη χορήγηση δώρων και επιδομάτων σε συνταξιούχους του Οργανισμού»
  
- Εγκύκλιος 67 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της εγκυκλίου 65/2008 περί διπλοσυνταξιούχων»
  
- Εγκύκλιος 68 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν 3863/2010 (ΦΕΚ115Α/15-7-2010)»
  
- Εγκύκλιος 69 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την διαδικασία διεκδίκησης των αξιώσεων του ΟΑΕΕ κατά τρίτων υπεύθυνων ατυχημάτων σε συνταξιούχους του Οργανισμού»
  
- Εγκύκλιος 70 ΘΕΜΑ: «Διαθεσιμότητα για χρήση και μορφή των φορητών εγγράφων (Portable Documents - PD), σε εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 883/04 και 987/09»
  
- Εγκύκλιος 71 ΘΕΜΑ: « Σχετικά με την αναγραφή της ιατρικής πράξης RAST TEST.»
  
- Εγκύκλιος 72 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.3846/2010 σχετικά με τον έλεγχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.»
  
- Εγκύκλιος 74 ΘΕΜΑ: «Προθεσμίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών»
  
- Εγκύκλιος 75 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν.3846/2010 σχετικά με τον έλεγχο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.»
  
- Εγκύκλιος 77 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αναγνώριση Κέντρων κατάλληλων για την εμφύτευση Βηματοδοτών και Απινιδωτών»
  
- Εγκύκλιος 78 ΘΕΜΑ: «Μεταβίβαση οφειλών στους κληρονόμους»
  
- Εγκύκλιος 79 ΘΕΜΑ: «Περί υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των ¨παλαιών¨ασφαλισμένων που ασφαλίζονται στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και παράλληλα ασκούν ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ δραστηριότητα»
  
- Εγκύκλιος 80 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.3846/10»
  
- Εγκύκλιος 81 ΘΕΜΑ: «Νέες ρυθμίσεις για θέματα διαδοχικής ασφάλισης σύμφωνα με τον Ν.3863/2010»
  
- Εγκύκλιος 82 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του Ν.3863/2010 σχετικά με τη συνταξιοδότηση επιζώντων συζύγων»
  
- Εγκύκλιος 83 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2010»
  
- Εγκύκλιος 84 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν.3459/2006 περί ναρκωτικών»
  
- Εγκύκλιος 85 ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών και διευκρινήσεων σχετικά με α) τη διάθεση και χρέωση φαρμάκων από τα φαρμακεία των Ιδιωτικών Κλινικών και β) τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις Ιδιωτικές Κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 88 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα χορηγούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010(Α' 6)»
  
- Εγκύκλιος 89 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση αρθρ. 61 Ν.3863/2010 περί έναρξης καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη»
  
- Εγκύκλιος 92 ΘΕΜΑ: «Συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών και οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών»
  
- Εγκύκλιος 93 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή ουσιών στις διατάξεις του Ν.3459/2006 περί ναρκωτικών»
  
- Εγκύκλιος 94 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εφαρμογή της μεθόδου μεταμόσχευσης κυττάρων εμβρύων στην Κίνα»
  
- Εγκύκλιος 95 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη δωρεάν χορήγηση ειδικών προϊόντων και σκευασμάτων ειδικής διατροφής και θεραπευτικών γαλάτων»
  
- Εγκύκλιος 96 ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση αποστολής αντιγράφων εκδοθέντων πιστοποιητικών Α1, σε εφαρμογή των άρθρων 15 παρ. 1 & 16 του εφαρμοστικού Καν. (ΕΚ) 987/09»
  
- Εγκύκλιος 97 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατων τιμών σε υλικά σπονδυλοδεσίας για επεμβάσεις που διενεργούνται σε Κρατικά Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 98 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις αρθρ. 23 Π.Δ. 258/05 σχετικά με σύνταξη επιζώντων»
  
- Εγκύκλιος 99 ΘΕΜΑ: «Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 100 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το δικαίωμα στις παροχές του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ ανηλίκων που τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ασφαλισμένων μας»
  
- Εγκύκλιος 101 ΘΕΜΑ: «Η αναγκαιότητα της κατάθεσης βεβαίωσης διακοπής της ΔΟΥ, στις περιπτώσεις λύσης εταιρειών με καταγγελία»
  
- Εγκύκλιος 102 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον Αντιγριπικό και τον Αντιφυματικό εμβολιασμό»
  
- Εγκύκλιος 103 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων αρθρ. 10 Ν. 3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων πριν την 1-1-1993»
  
- Εγκύκλιος 105 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ενδείξεων και δικαιολογητικών για την έγκριση των τεχνικών γ-x-cyber knife»
  
- Εγκύκλιος 106 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή κοινωνικοασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων στο πλαίσιο του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης( Ν. 3719/08)»
  
- Εγκύκλιος 107 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με ανώτατες αποδιδόμενες τιμές υλικών σε Κρατικά Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές, σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών»
  
- Εγκύκλιος 108 (τροποποίηση) ΘΕΜΑ: «Διόρθωση της αρ. 108/2010 εγκυκλίου σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος Νέων ασφαλισμένων»
  
- Εγκύκλιος 108 ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων Ν.3863/2010 σχετικά με συνταξιοδότηση λόγω γήρατος Νέων ασφαλισμένων»
  
- Εγκύκλιος 109 ΘΕΜΑ: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις (Ν. 3853/10)»
  
- Εγκύκλιος 110 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με τους αναγνωριζόμενους χρόνους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.18 του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010»
  
- Εγκύκλιος 111 ΘΕΜΑ: «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και αναπροσαρμογή δώρων που αντιστοιχούν στο εξωιδρυματικό επίδομα και στο επίδομα απόλυτης αναπηρίας»