Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023









 
 
Εγκύκλιοι
 
- Εγκύκλιος 2 ΘΕΜΑ: «Έναρξη – λήξη ασφαλιστικής σχέσης (αρθ. 9,10,11 ΠΔ 258/05)»
  
- Εγκύκλιος 3 ΘΕΜΑ: «Μεταβατικές διατάξεις άρθρο 18 ΠΔ 258/05»
  
- Εγκύκλιος 4 ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση του άρθρου 5 του ΠΔ 258/05»
  
- Εγκύκλιος 5 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων νέων ασφαλισμένων»
  
- Εγκύκλιος 6 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επί θεμάτων υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση»
  
- Εγκύκλιος 7 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιζόμενα στον ΟΑΕΕ πρόσωπα»
  
- Εγκύκλιος 8 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή των 1000 κατοίκων στους 6 Νομούς – σε νησιά με πληθυσμό 3100 κατοίκους – Αγροτουρισμός, Αγροβιοτεχνία – Κα.Σ.Π.Ε. (Ν. 3518/ 21-12-06)»
  
- Εγκύκλιος 9 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση- Αντιμετώπιση θεμάτων Μητρώου Ασφάλισης του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 11 ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση του άρθρου 34 του Ν2676/99 περί Καθορισμού των Φαρμάκων που χορηγούνται δωρεάν σε ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε»
  
- Εγκύκλιος 12 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματική απόφαση για αναγνώριση Κέντρων κατάλληλων για Eμφύτευση Κοχλιακών Εμφυτευμάτων»
  
- Εγκύκλιος 13 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις διατάξεις του Ν3518/2006 άρθρο 70 (ΦΕΚ 272/21-12-06 τ. Α')»
  
- Εγκύκλιος 15 ΘΕΜΑ: «Διαδικασία διεκπερέωσης Συνταξιοδοτικών υποθέσεων»
  
- Εγκύκλιος 16 ΘΕΜΑ: «Εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών και των Διμερών Συμβάσεων»
  
- Εγκύκλιος 17 ΘΕΜΑ: «Νοσήλιο –Τροφείο στα μη επιδοτούμενα από το κράτος, Ιδρύματα του Ν. 861/1979»
  
- Εγκύκλιος 18 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εκτέλεση Μαγνητικών Τομογραφιών »
  
- Εγκύκλιος 20 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ασφάλιση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών ΑΕΙ»
  
- Εγκύκλιος 21 ΘΕΜΑ: «Εξαγορά χρόνου Ασφάλισης για θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος (αρθρ.45 Ν.3518/21/12/06 ΦΕΚ272/Α)»
  
- Εγκύκλιος 22 ΘΕΜΑ: «Προσδιορισμός χρόνου ασφάλισης των αυτοκινητιστών - Μεταφορά χρόνου ασφάλισης μισθωτών οδηγών από το «ΤΣΑ» στο ΙΚΑ - Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης – άρθρου 10 Ν. 1405/83 ή άρθρου 1Ν.3232/04»
  
- Εγκύκλιος 23 ΘΕΜΑ: « Σχετικά με τα Κέντρα εμφύτευσης βηματοδότη»
  
- Εγκύκλιος 24 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον Αντιγριπικό Εμβολιασμό»
  
- Εγκύκλιος 25 ΘΕΜΑ: «Έλεγχος απαλλακτικών βεβαιώσεων που χορηγήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 3050/02, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3144/03 και Ν. 3232/04»
  
- Εγκύκλιος 27 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για άτομα με αναπηριά ΑΡΘ.59 &ΑΡΘ.61 Ν.3518/2006 - ΑΡΘ.61 ΠΑΡ.1 - ΑΝΙΚΑΝΑ ΤΕΚΝΑ »
  
- Εγκύκλιος 28 ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση υπηρεσιών για τη συλλογή και αποστολή Στατιστικών – Οικονομικών στοιχείων»
  
- Εγκύκλιος 29 ΘΕΜΑ:«Κοστολόγηση συνεδριών – θεραπείας συμπεριφοράς και συμβουλευτικής γονέων»
  
- Εγκύκλιος 30 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 & 574/72 σε Βουλγαρία & Ρουμανία από 1/1/07»
  
- Εγκύκλιος 31 ΘΕΜΑ: «Αποδεικτική ισχύς διαβατηρίου "παλαιού τύπου" και δελτίου "παλαιού τύπου" ή "κομμένης" αστυνομικής ταυτότητας κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών»
  
- Εγκύκλιος 32 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στον Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ των πρώην ασφαλισμένων ΤΣΑ»
  
- Εγκύκλιος 33 ΘΕΜΑ: «Περί απαλλαγής Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ των ενέργεια ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ παράλληλα απασχολούμενων στο θέαμα ακρόαμα»
  
- Εγκύκλιός 34 ΘΕΜΑ: « Εξόφληση εισφορών σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές για υποψήφιους Συνταξιούχους»
  
- Εγκύκλιος 35 ΘΕΜΑ: « Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων »
  
- Εγκύκλιος 36 ΘΕΜΑ: «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης – παλαιοί ασφαλισμένοι (ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε φορέα Κύριας Ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993)»
  
- Εγκύκλιος 37 ΘΕΜΑ: « Διαδικασίς διαπίστωσης – βεβαίωσης Αναπηριάς»
  
- Εγκύκλιος 38 ΘΕΜΑ: «Αύξηση Νοσηλίου Ιδιωτικών Νευροψυχιατρικών Κλινικών της Χώρας»
  
- Εγκύκλιος 39 ΘΕΜΑ : « Διενέργεια της Στερεοτακτικής Ακτινοχειρουργικής Πράξης με την Τεχνική CYBER-KNIFE»
  
- Εγκύκλιος 40 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη συνταγογράφηση των εμβολίων απευαισθητοποίησης»
  
- Εγκύκλιος 41 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εισαγωγή και διάθεση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από χώρες της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες όμοια των οποίων δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα»
  
- Εγκύκλιος 42 ΘΕΜΑ: « Άυξηση συντάξεων για το έτος 2007 »
  
- Εγκύκλιος 43 ΘΕΜΑ: «Διακίνηση των εργαζομένων υπηκόων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
  
- Εγκύκλιος 44 ΘΕΜΑ: «Περί μη απαλλαγής από το Κλάδο Υγείας ΟΑΕΕ απασχολούμενων πολιτικών υπαλλήλων σε Διεθνείς Οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΟΟΣΑ κτλ)»
  
- Εγκύκλιος 45 ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ των μισθωτών – εκμεταλλευτών φορτηγών οχημάτων Δημόσιας Χρήσης (Ν.3446/06)»
  
- Εγκύκλιος 46 ΘΕΜΑ: «Παροχή στοιχείων φορολογούμενων που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 48 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την κάλυψη από τον ΟΑΕΕ δαπανών σε περιπτώσεις συνέχισης νοσηλείας ασφαλισμένων του πρώην ΤΣΑ μετά την 30/4/07»
  
- Εγκύκλιος 49 ΘΕΜΑ: «Υπολογισμός ποσού σύνταξης Ο.Α.Ε.Ε.»
  
- Εγκύκλιος 50 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για τη συνταξιοδότηση μητερών – συζύγων αναπήρων»
  
- Εγκύκλιος 52 ΘΕΜΑ: Σχετικά με την κοστολόγηση της αιμοκάθαρσης σε Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών»
  
- Εγκύκλιος 53 ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό θεραπειών συμπεριφοράς και συμβουλευτικής γονέων»
  
- Εγκύκλιος 54 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων ΟΑΕΕ».
  
- Εγκύκλιος 55 «Είσπραξη διαφορών λόγω αύξησης ασφαλίστρου, προσαύξησης 40% υπέρ ΛΑΦΚΑ ή αναδροµικής ανακατάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία.Μετατροπή- εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων , οι οποίοι ενεγράφησαν ως "νέοι" Ν.2084/92 και εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι είναι "παλαιοί" ή & "αντίστροφα»
  
- Εγκύκλιος 59 ΘΕΜΑ: « Άδεια λειτουργίας σε Μονάδα Μεταμόσχευσης ιστών (Κερατοειδούς) στο Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης»
  
- Εγκύκλιος 61 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων διαδοχικής ασφάλισης όταν ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων οργανισμός»
  
- Εγκύκλιος 62 ΘΕΜΑ: «Κληρονομικές συντάξεις – Αναλογία επιδόματος θερινών διακοπών»
  
- Εγκύκλιος 64 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ισχύ των εγκυκλίων διαταγών του πρώην ΤΕΒΕ για θέματα Παροχών του Κλάδου Ασθένειας»
  
- Εγκύκλιος 65 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ.Φ.7/οικ. 15/ 7-1-1997 Υ.Α. περί νοσηλείας στο εξωτερικό»
  
- Εγκύκλιος 66 ΘΕΜΑ: «Ανακαθορισμός εισφορών για τους μετά την 1-1-93 ασφαλισμένους (νέους) οι οποίοι ασφαλίζονται προαιρετικά μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους (αυτασφάλιση)»
  
- Εγκύκλιος 67 ΘΕΜΑ: «Πιστοποίηση χρόνου ασφάλισης σε χώρες της ΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 68 ΘΕΜΑ: «Μεταβατικές διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία»
  
- Εγκύκλιος 69 ΘΕΜΑ: «Συμφωνία Κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας & ΗΠΑ»
  
- Εγκύκλιος 70 ΘΕΜΑ: «Συνέχιση εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ των νέων ασφαλισμένων σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 2084/92, κατά τη χρονική διάρκεια χρήσης των προβλεπόμενων από το άρθρο 40 του Ν. 2084/92 χρόνων ασφάλισης»
  
- Εγκύκλιος 71 ΘΕΜΑ: «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης - νέοι ασφαλισμένοι (ασφαλισμένοι σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 01/01/1993)»
  
- Εγκύκλιος 72 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με την έκδοση αποφάσεων διαγραφών - επανεγγραφών»
  
- Εγκύκλιος 73 ΘΕΜΑ :« Σχετικά με την κοστολόγηση της αιμοκάθαρσης σε Δημόσια Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 74 ΘΕΜΑ: «Aποστολή καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3459/06 ΄Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν)»
  
- Εγκύκλιος 75 ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική Ενημερότητα Ν. 2084/92 αρ. 63 σε ασφαλισμένους σε προαιρετική περιοχή»
  
- Εγκύκλιος 76 ΘΕΜΑ: «Συμφωνίες κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ α) Ελλάδας - Καναδά & β) Ελλάδας – Κεμπέκ»
  
- Εγκύκλιος 77 ΘΕΜΑ: «Εξόφληση εισφορών για υποψήφιους συνταξιούχους περιοχών νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης, λόγω καταστροφών από ακραία καιρικά φαινόμενα τον Ιανουάριο του 2006»
  
- Εγκύκλιος 79 ΘΕΜΑ: «Αναφορικά με την αναγνώριση χρόνου προεγγραφής ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 80 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν. 2084/92 και του Π.Δ 258/05 στις περιπτώσεις εξαίρεσης της ασφάλισης από τον ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 81 ΘΕΜΑ: «Αποστολή Εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΑ σχετικά με την αριθμ. 11702/2006 (ΦΕΚ 892/ΤΒ/12-7-2006) ΚΥΑ η οποία αφορά τον καθορισμό της διαδικασίας και τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν.3386/05 των υπηκόων τρίτων χωρών καθώς επίσης και το ΦΕΚ 46/Β/26-3-07 στο οποίο δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 5652/14-3-07».
  
- Εγκύκλιος 82 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18, παρ. 4 & 5 του Ν. 3536/2007 (μεταβατικές διατάξεις)»
  
- Εγκύκλιος 83 ΘΕΜΑ: «Αποστολή του Ν.3536/23-2-2007 και της αριθμ. 30/17-4-2007 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΑ που αφορούν ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων υπηκόων τρίτων χωρών»
  
- Εγκύκλιος 84 ΘΕΜΑ: «Περί μη υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μελών αστικής εταιρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
  
- Εγκύκλιος 85 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή μηνιαίας εισφοράς κλάδου υγείας».
  
- Εγκύκλιος 86 ΘΕΜΑ: «Συνεργασία μεταξύ Νοσοκομείων του ΕΣΥ και Νοσοκομείων Ν.Π.ΙΔ.Κοινωφελούς μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα»
  
- Εγκύκλιος 87 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση απωλεσθέντος χρόνου σε προαιρετική περιοχή (ΚΩΔ 1) ασφαλισμένων Ν. 4435/64 και 4521/66»
  
- Εγκύκλιος 88 ΘΕΜΑ: «Άδεια λειτουργίας σε Μονάδα Μεταμόσχευσης ιστών (κερατοειδούς) στο Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΟΝ»
  
- Εγκύκλιος 89 ΘΕΜΑ: «Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 € (14.000 δρχ)»
  
- Εγκύκλιος 91 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση απολεσθέντος χρόνου σε προαιρετική περιοχή τροποποίηση της αριθμ. 87/2007 εγκυκλίου».
  
- Εγκύκλιος 97 ΘΕΜΑ: «α) Καθορισμός τρόπου διάθεσης των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν την ουσία φαιντανύλη υπό μορφήν διαδερμικών εμπλάστρων και β) Καθορισμός μεγίστης ημερήσιας δόσης τραμαδόλης»
  
- Εγκύκλιος 98 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του Ν.
  
- Εγκύκλιος 99 ΘΕΜΑ: «Διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, που είναι επίσης πολίτες της Ένωσης, που ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα»
  
- Εγκύκλιος 100 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διενέργεια και κοστολόγηση της διαγνωστικής πράξης κλινική ποζιτρονική και αξονική τομογραφία PET SCAN»
  
- Εγκύκλιος 101 ΘΕΜΑ: «Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς»
  
- Εγκύκλιος 102 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εξόφληση δαπανών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια αναζήτησης εθελοντών δοτών μυελού των οστών από Διεθνείς Δεξαμενές»
  
- Εγκύκλιος 104 ΘΕΜΑ: «Επέκταση της συνεργασίας του Γ.Ν.Α ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟΥ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ Ε.Ε.Σ με το Νοσηλευτικό Ίδρυμα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ»
  
- Εγκύκλιος 105 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα Κέντρα Εμφύτευσης Απινιδωτικής Συσκευής»
  
- Εγκύκλιος 106 ΘΕΜΑ: «Αξιώσεις του Ο.Α.Ε.Ε κατά τρίτων υπευθύνων ατυχημάτων σε ασφαλισμένους του Οργανισμού»
  
- Εγκύκλιος 107 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την ισχύ παλαιότερων εγκυκλίων οδηγιών»
  
- Εγκύκλιος 108 ΘΕΜΑ: «Προσκόμιση Βεβαιώσεων και Πιστοποιητικών Επιμελητηρίου ως δικαιολογητικό διαγραφής ασφαλισμένων από τα Μητρώα του ΟΑΕΕ ή απονομής σύνταξης»
  
- Εγκύκλιος 109 ΘΕΜΑ: «Αποχαρακτηρισμός νέων ασφαλισμένων σε παλαιούς που ανήκαν στο τέως ΟΑΕΕ-ΤΣΑ, οι οποίοι είχαν απασχόληση πριν την 1/1/93 στο ΝΑΤ»
  
- Εγκύκλιος 112 ΘΕΜΑ: «Κάλυψη με παροχές Κλάδου Υγείας των υποψήφιων συνταξιούχων που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την παρέλευση έτους από τη διακοπή της δραστηριότητας»
  
- Εγκύκλιος 113 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις επι θεμάτων νέων ασφαλισμένων»
  
- Εγκύκλιος 114 ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση στις περιοχές της χώρας που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2007»
  
- Εγκύκλιος 115 ΘΕΜΑ: «Ισχύς προσυμφώνων του πρώην ΤΣΑ στον ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 116 ΘΕΜΑ: «Παραμονή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ προαιρετικά των ασφαλισμένων των καταργούμενων ταμείων ΤΕΒΕ-ΤΑΕ-ΤΣΑ οι οποίοι παράλληλα ήταν ασφαλισμένοι και του ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2084/92, Ν. 2335/95 και Ν. 2556/97, και κατέβαλλαν εισφορές μετά την οριζόμενη προθεσμία δήλωσης παραμονής στην προαιρετική ασφάλιση»
  
- Εγκύκλιος 117 ΘΕΜΑ: «Ειδική κατηγορία ΤΣΑ - υπολογισμός σύνταξης ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 118 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδομάτων αεροθεραπείας έτους 2007»
  
- Εγκύκλιος 119 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την προσκόμιση τιμολογίων ή αποδείξεων για την απόδοση εξόδων κηδείας ασφαλισμένων μας»
  
- Εγκύκλιος 120 ΘΕΜΑ:«Σχετικά με την χορήγηση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων JOINTEX και JOINTEX STARTER»
  
- Εγκύκλιος 121 ΘΕΜΑ: «1) Σχετικά με θεώρηση συνταγών φαρμάκων 2) Σχετικά με τη χορήγηση των αντιαιμορροφιλικών παραγόντων»
  
- Εγκύκλιος 122 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του Ν. 3459/2006»
  
- Εγκύκλιος 123 ΘΕΜΑ: «Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ (14.000 δρχ)»
  
- Εγλύκλιος 124 ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών µε τις διατάξεις του Ν. 3607/07 άρθρο 19 παρ. 3 (ΦΕΚ 245 Α' 1-11-2007)»
  
- Εγκύκλιος 126 ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με νοσηλεία στο εξωτερικό»
  
- Εγκύκλιος 127 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με αποχαρακτηρισμό ασφαλισμένων του ΟΓΑ»
  
- Εγκύκλιος 128 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την διαδικασία υπολογισμού των εισοδημάτων για τους ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων λόγω αναμόρφωσης τρόπου φορολογίας σύμφωνα με τον Ν. 3220/04»
  
- Εγκύκλιος 129 ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μελών εταιριών με δραστηριότητα τη διεξαγωγή και οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και θεαμάτων»
  
- Εγκύκλιος 130 ΘΕΜΑ: «Περί προθεσμίας της παρ. 5 του άρθρου 18 Ν. 3536/07»
  
- Εγκύκλιος 131 ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση Εμβολισμών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος»
  
- Εγκύκλιος 132 ΘΕΜΑ: «Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 133 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση προσωρινής σύνταξης εντός 15 ημερών»
  
- Εγκύκλιος 134 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την ισχύ της διάταξης του τέως ΤΑΕ (Π.Δ. 668/81, άρθρο 61 παρ.7)»
  
- Εγκύκλιος 135 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον αντιφυματικό εμβολιασμό»
  
- Εγκύκλιος 136 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον αντιγριπικό εμβολιασμό»
  
- Εγκύκλιος 138 ΘΕΜΑ: «Διαδικασία διεκπεραίωσης απορριπτικών συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω αναπηρίας»
  
- Εγκύκλιος 139 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη λόγω θανάτου και οφειλές εξ ιδίας ασφαλίσεως σύμφωνα με το καταστατικό του πρώην ΤΑΕ»
  
- Εγκύκλιος 140 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ προσώπων που αποκτούν την ασφαλιστέα ιδιότητα στον ΟΑΕΕ από κληρονομικό δικαίωμα»
  
- Εγκύκλιος 141 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ μέλους μονοπρόσωπης ΕΠΕ το οποίο μέλος είναι ΑΕ ή άλλη ΕΠΕ»
  
- Εγκύκλιος 142 ΘΕΜΑ: «Υποχρεωτική απόδοση ΕΑΜ σε ορισμένες κατηγορίες ασφαλισμένων»
  
- Εγκύκλιος 143 ΘΕΜΑ: «Μη παραπομπή στις υγειονομικές επιτροπές του ΟΑΕΕ νέων ασφαλισμένων για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου 71/13-7-2007 της Δ/νσης Ασφάλισης»
  
- Εγκύκλιος 144 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με το χαρακτηρισμό κάποιου ως "παλαιού" ή "νέου" ασφαλισμένου»
  
- Εγκύκλιος 146 ΘΕΜΑ: «Προσωρινή σύνταξη Ν. 3607/7 & Κοινοτικοί Κανονισμoί - Διμερείς Συμβάσεις»
  
- Εγκύκλιος 147 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 1-1-2008 των ασφαλιστικών εισφορών «νέων» ασφαλισμένων επαγγελματιών και βιοτεχνών ασφαλισμένων στις κατηγορίες 101 και 102»
  
- Εγκύκλιος 148 ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος της ρύθμισης του αρ. 19 παρ. 3 του Ν. 3607/07»