Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2023

 
 
Εγκύκλιοι
 
- Εγκύκλιος 1 ΘΕΜΑ: «Δίνονται οδηγίες σχετικά με την ισχύ των προσυμφώνων του πρώην ΤΣΑ στον ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 2 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των Κοινοτικών Κανονισμών 1408/71 & 574/72 στις συνταξιοδοτικές περιπτώσεις με τα κράτη ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ»
  
- Εγκύκλιος 3 ΘΕΜΑ:«Σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμάκων από ιατρούς μη θεραπευτές του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 4 ΘΕΜΑ: «Θεμελίωση Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος Ανέξαρτήτως ορίου ηλικίας με 37 έτη ασφάλισης.»
  
- Εγκύκλιος 6 ΘΕΜΑ: «Πιστοποιητικό Προσδιορισμού χρόνου Ασφάλισης»
  
- Εγκύκλιος 7 ΘΕΜΑ: « Εφαρμογή του άρθρου 45 του Ν. 3518/06 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κ.Κ. 1408/71 και 574/72 και των Διμερών Συμβάσεων »
  
- Εγκύκλιος 8 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιστροφή εισφορών κλάδου Σύνταξης και κλάδου Υγείας».
  
- Εγκύκλιος 9 ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση της εγκυκλίου 71/13-07-07 σχετικά με την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης των Νέων Ασφαλισμένων, δηλαδή μετά την 1-1-1993.»
  
- Εγκύκλιος 10 ΘΕΜΑ: « Αναπροσαρμογή από 29-11-2007 του ημερήσιου νοσηλίου – τροφείου που καταβάλλεται σε Ιδρύματα για την περίθαλψη τέκνων – ασφαλισμένων του Οργανισμού που έχουν σωματικές και νοητικές αναπηρίες.»
  
- Εγκύκλιος 11 ΘΕΜΑ: «Περί υπαγωγής μελών εταιριών Ν.Ε.Π.Α. στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ».
  
- Εγκύκλιος 12 ΘΕΜΑ:«Aναγγελία του ΟΑΕΕ σε πλειστηριασμό, εξόφληση χρέους ασφαλιστικών εισφορών μετά την αναγγελία-Πτωχευτικός συμβιβασμός.»
  
- Εγκύκλιος 13 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με επεμβάσεις Νοσογόνου Παχυσαρκίας. »
  
- Εγκύκλιος 14 ΘΕΜΑ: «Αποστολή της υπ.’ αριθμ. 1/7-1-2008 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη μεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων χωρών.»
  
- Εγκύκλιος 15 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή μικρότερης μηνιαίας δόσης Ν. 2676/99.»
  
- Εγκύκλιος 16 ΘΕΜΑ: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3536/07».
  
- Εγκύκλιος 17 ΘΕΜΑ: «Προαιρετικά νέοι ασφαλισμένοι (Αυτασφάλιση Ν. 2084/92)».
  
- Εγκύκλιος 18 ΘΕΜΑ: «Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς» .
  
- Εγκύκλιος 19 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 1-1-2008 των ασφαλιστικών εισφορών απασχολούμενων συνταξιούχων «νέων» ασφαλισμένων των κατηγοριών 151 και 152 (πρώην ΤΕΒΕ)».
  
- Εγκύκλιος 20 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εκτέλεση και κοστολόγηση των πράξεων BIOFEEDBACK και TENS. »
  
- Εγκύκλιος 21 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων πρώην ΤΕΒΕ – ΤΑΕ λόγω απώλειας ασφαλιστικών βιβλιαρίων».
  
- Εγκύκλιος 22 ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.»
  
- Εγκύκλιος 23 ΘΕΜΑ: «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.»
  
- Εγκύκλιος 24 ΘΕΜΑ: «Ελεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ για την είσπραξη της εισφοράς του 3% επί της μεταβιβαζόμενης συνολικής αξίας κάθε αυτοκινήτου υπέρ του ΟΑΕΕ.»
  
- Εγκύκλιος 25 ΘΕΜΑ: « Aναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στη χώρα μας βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3536/07».
  
- Εγκύκλιος 26 ΘΕΜΑ: «Επέκταση των Διατάξεων του αρθ.2 του Ν.1977/91 (θύματα τρομοκρατών) και σε πληγέντες από πυρκαγιές. »
  
- Εγκύκλιος 27 ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις με την διάταξη του Ν. 2676/99 αρθ. 61.»
  
- Εγκύκλιος 28 ΘΕΜΑ :«Απογραφή και μετακινήσεις φακέλων».
  
- Εγκύκλιος 29 ΘΕΜΑ: «Αναγραφή των τραπεζικών λογαριασμών σε μορφή ΙBΑΝ»
  
- Εγκύκλιος 30 ΘΕΜΑ:« Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τα φάρμακα που περιλαμβάνονται στο κλειστό νοσήλιο αιμοκάθαρσης των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης,εκτός Νοσοκομείων και Κλινικών».
  
- Εγκύκλιος 31 ΘΕΜΑ:«Σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών».
  
- Εγκύκλιος 32 ΘΕΜΑ: «Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ (14.000 δρχ) » .
  
- Εγκύκλιος 33 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας».
  
- Εγκύκλιος 34 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απόδοση δαπανών για εξετάσεις προ-μεταμοσχευτικού ελέγχου».
  
- Εγκύκλιος 35 ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα επιλογής φορέα ασθένειας συνταξιούχων του ΟΓΑ που λαμβάνουν βασική σύνταξη».
  
- Εγκύκλιος 37 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε.».
  
- Εγκύκλιος 38 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την ισχύ των παραπεμπτικών φυσικοθεραπείας ».
  
- Εγκύκλιος 39 ΘΕΜΑ: «Επιστροφή εισφορών σε περιπτώσεις απαλλαγής ή εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ διακινούμενων εργαζομένων».
  
- Εγκύκλιος 40 ΘΕΜΑ: «Απάλειψη προθεσμίας του άρθρου 18 § 5 εδάφια 2ο & 3ο του Ν. 3536/07( με το άρθρο 28 § 1 του Ν. 3613/07) »
  
- Εγκύκλιος 41 ΘΕΜΑ:«Κωδικοποίηση των εσόδων του Οργανισμού που καταβάλλονται από τους υπόχρεους στην Εθνική Τράπεζα » .
  
- Εγκύκλιος 44 ΘΕΜΑ: «Υλικά μιας χρήσεως για επεμβάσεις σε συμβεβλημένες και μη Ιδιωτικές Κλινικές».
  
- Εγκύκλιος 45 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή μηνιαίας εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας»
  
- Εγκύκλιος 46 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα παιδία»
  
- Εγκύκλιος 47 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα Κέντρα εμφύτευσης βηματοδότη»
  
- Εγκύκλιος 48 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την αλλαγή του επιστημονικού υπεύθυνου για την εκτέλεση εμβολισμού του Κ.Ν.Σ. στο Γ.Ν.ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ.»
  
- Εγκύκλιος 49 ΘΕΜΑ: α) «Χρόνος υπολογισμού του μεταφερομένου ποσού του Αναλογιστικού Ισοδύναμου» β) «Αρμοδιότητα Υπηρεσιών του Οργανισμού σε θέματα μεταφοράς Αναλογιστικού Ισοδύναμου»
  
- Εγκύκλιος 50 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με έντεκα και μισό (11&1/2) έτη»
  
- Εγκύκλιος 51 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή ποσών και εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων Ε.Κ.Α.Σ. Έτους 2008»
  
- Εγκύκλιος 52 ΘΕΜΑ: «Αύξηση συντάξεων για το έτος 2008»
  
- Εγκύκλιος 53 ΘΕΜΑ: «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμιση του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με το Ν. 3655/08»
  
- Εγκύκλιος 54 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με συμβάσεις λογοθεραπευτών»
  
- Εγκύκλιος 55 ΘΕΜΑ: «Αντικατάσταση της εγκ. 24/18-3-2008 της Διεύθυνσης Ασφάλισης που αφορά την είσπραξη της εισφοράς του 3% επί της μεταβιβαζόμενης συνολικής αξίας κάθε αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως υπέρ του ΟΑΕΕ»
  
- Εγκύκλιος 56 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με : α) Τoν έλεγχο της συνταγογραφίας και β)Την αναγραφή παρακλινικών εξετάσεων»
  
- Εγκύκλιος 57 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα Κέντρα Εμφύτευσης Βηματοδότη και Απινιδωτικής Συσκευής»
  
- Εγκύκλιος 58 ΘΕΜΑ: «Διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών απο τρίτα πρόσωπα»
  
- Εγκύκλιος 59 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την πληρωμή λογαριασμών Φαρμακείων»
  
- Εγκύκλιος 60 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εκτέλεση εμβολισμού του Κ.Ν.Σ.»
  
- Εγκύκλιος 62 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την εξόφληση οφειλών υποψηφίων συνταξιούχων όταν ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας»
  
- Εγκύκλιος 63 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του Ν. 3655/08 ως προς την ένταξη του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων»
  
- Εγκύκλιος 64 ΘΕΜΑ: «Παραγραφή αξιώσεων»
  
- Εγκύκλιος 65 ΘΕΜΑ: «Διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων »
  
- Εγκύκλιος 66 ΘΕΜΑ: «Σύνταξη λόγω αναπηρίας – Απαιτούμενο ποσοστό %»
  
- Εγκύκλιος 67 ΘΕΜΑ: «Εξόφληση τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές των Νομών Αχαΐας ,Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008»
  
- Εγκύκλιος 68 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση αγάμων (ανηλίκων - σπουδαζόντων - ανικάνων) τέκνων θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων»
  
- Εγκύκλιος 70 ΘΕΜΑ: «Φάρμακα για ενδείξεις που δεν καλύπτει η Κοινωνική Ασφάλιση»
  
- Εγκύκλιος 71 ΘΕΜΑ: «Αρμοδιότητα για παροχή οδηγιών σχετικά με τα βιβλιάρια ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 72 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την απόδοση δαπάνης της διαγνωστικής πράξης "κλινική ποζιτρονική και αξονική τομογραφία PET-SCAN"»
  
- Εγκύκλιος 73 ΘΕΜΑ: «Χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας έτους 2008»
  
- Εγκύκλιος 74 ΘΕΜΑ: «Έναρξη – λήξη και συρροή συντάξεων»
  
- Εγκύκλιος 75 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων στις διατάξεις του Ν.3459/06»
  
- Εγκύκλιος 76 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων ¨πρόκληση βλάβης με ειδικό μηχάνημα κρυοπηξίας ή ηλεκτροπηξίας¨ και ¨ηλεκτροπηξία ευρυαγγείων ¨»
  
- Εγκύκλιος 77 ΘΕΜΑ: «Διμερής Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας Ελλάδας -Αυστραλίας».
  
- Εγκύκλιος 78 ΘΕΜΑ: «Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλισης μεταξύ Ελλάδας & Αυστραλίας»
  
- Εγκύκλιος 79 ΘΕΜΑ: «Μείωση εισφορών κατά 50% στις γυναίκες ασφαλισμένες μετά το δωδεκάμηνο του τοκετού»
  
- Εγκύκλιος 80 ΘΕΜΑ: «Αποστολή συμπληρωματικού καταλόγου φαρμάκων που το κόστος της ημερήσιας δόσης θεραπείας υπερβαίνει τα 41,10 ευρώ (14.000 δρχ)»
  
- Εγκύκλιος 81 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός υποχρεώσεων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών, των φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων»
  
- Εγκύκλιος 82 ΘΕΜΑ: «Εκτέλεση Εμβολισμών του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος»
  
- Εγκύκλιος 83 ΘΕΜΑ: «Έξοδος εταίρου από Ε.Π.Ε.»
  
- Εγκύκλιος 84 ΘΕΜΑ: «Επίλυση αμφισβήτησης για κατάταξη στην ασφάλιση του πρώην ΤΕΒΕ και πρώην ΤΑΕ.»
  
- Εγκύκλιος 85 ΘΕΜΑ: «Συρροή σύνταξης λόγω θανάτου από τον Ο.Α.Ε.Ε. και σύνταξης από το Δημόσιο»
  
- Εγκύκλιος 86 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την υποβολή δικαιολογητικών για τη διενέργεια στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής θεραπείας με τις τεχνικές γ- knife,x- knife & cyber – knife»
  
- Εγκύκλιος 87 ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα στις παροχές του Κλάδου Υγείας του ΟΑΕΕ των ασφ/νων του ΤΑΝΠΥ και ΤΠΞ – Έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 88 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το νέο έντυπο συνταγής χορήγησης φαρμάκων»
  
- Εγκύκλιος 89 ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στον Κλάδο Υγείας του ΟΑΕΕ των συντ/χων ΟΑΕΕ Ν.Πιερίας»
  
- Εγκύκλιος 90 ΘΕΜΑ: «Ταμειακή ενημερότητα (Ν 2084/92 αρ. 63) ασφαλισμένων ΟΑΕΕ πρώην Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων (Τ.Π.Ξ.)»
  
- Εγκύκλιος 91 ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις ως προς την εξαγορά χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος»
  
- Εγκύκλιος 92 ΘΕΜΑ: «Συνταξιοδότηση λόγω γήρατος μητέρων» (Ασφαλισμένες από 01/01/1993 και έπειτα – Νέες Ασφαλισμένες)
  
- Εγκύκλιος 93 ΘΕΜΑ: «Επέκταση μεταφοράς συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων» (Αναλογιστικό Ισοδύναμο)
  
- Εγκύκλιος 95 ΘΕΜΑ: «Θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας»
  
- Εγκύκλιος 96 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον αντιφυματικό και τον αντιγριπικό εμβολιασμό»
  
- Εγκύκλιος 97 ΘΕΜΑ: «Χρόνος παραγραφής αξιώσεων για επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από ασφαλισμένους πρώην ΤΑΕ και ΤΣΑ»
  
- Εγκύκλιος 98 ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη χορήγηση συσκευής Συνεχούς Καταγραφής Γλυκόζης και των αναλωσίμων αυτής»
  
- Εγκύκλιος 99 ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις αναφορικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ συνταξιούχων που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε προαιρετικές περιοχές»
  
- Εγκύκλιος 100 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ λόγω απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου»
  
- Εγκύκλιος 101 ΘΕΜΑ: «Απογραφή έμμεσων μελών ασφαλισμένων ΟΑΕΕ στον ΑΜΚΑ –ΕΜΑΕΣ»
  
- Εγκύκλιος 102 ΘΕΜΑ: «Υλικά μιας χρήσεως για επεμβάσεις σε συμβεβλημένες και μη Ιδιωτικές Κλινικές»
  
- Εγκύκλιος 103 ΘΕΜΑ: «Αύξηση νοσηλίου Ιδιωτικών Κλινικών»
  
- Εγκύκλιος 104 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απογραφή των έμμεσων μελών για ΑΜΚΑ»
  
- Εγκύκλιος 105 ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή από 1-1-2009 των ασφαλιστικών εισφορών «νέων» ασφαλισμένων επαγγελματιών και βιοτεχνών ασφαλισμένων στις κατηγορίες 101, 102 και 151, 152»
  
- Εγκύκλιος 106 ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή Κλάδου Υγείας ΟΑΕΕ σε ασφαλισμένους του ΤΑΝΠΥ και του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων»
  
- Εγκύκλιος 107 ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή κλάδου υγείας ΟΑΕΕ των συνταξιούχων του Ν. Πιερίας οι οποίοι είναι ταυτόχρονα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι άλλου φορέα»
  
- Εγκύκλιος 109 ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου εκτόπισης ή φυλάκισης κατά τη δικτατορική περίοδο 21/4/1967 – 24/7/1974»