Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2023

 
 
Παροχές Ασθενείας

Γενικά

Με την Φ 90380/25916/3294/2011 ΚΥΑ δημοσιεύτηκε ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με έναρξη ισχύος την 1/1/2012, ημερομηνία από την οποία καταργείται ο Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε..

Επομένως, για τις παροχές σε είδος αρμόδιος φορέας από 1/1/2012 είναι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και παραμένουν στον Ο.Α.Ε.Ε. μόνο η ασφαλιστική ικανότητα, η έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας, η έκδοση της Ε.Κ.Α.Α. (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας) και των κοινοτικών εντύπων Ε106, Ε109 και Ε121.

Οι παροχές σε χρήμα, έξοδα κηδείας, εργατικό ατύχημα και επίδομα μητρότητας παραμένουν στον Ο.Α.Ε.Ε..