Σύμφωνα με το νόμο 4387/2016, το τ.OAEE εντάσσεται από 01/01/2017 στον ΕΦΚΑ. Ο διαδικτυακός τόπος του ΕΦΚΑ βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.efka.gov.gr

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

 
 
Ασφάλιση

Ασφάλιση Εταιριών ΕΠΕ, ΑΕ και ΙΚΕ

     Στις προαναφερόμενες περιοχές τα μέλη των ΕΠΕ, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με ποσοστό μετοχών 3% και άνω όταν το αντικείμενο της εταιρείας είναι εμπορική ,  επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ ανεξαρτήτως πληθυσμού και εισοδήματος.

Το  ίδιο ισχύει και για τους διαχειριστές των ΙΚΕ ή τον μονοπρόσωπο εταίρο μονοπρόσωπης ΙΚΕ.